Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti ČLS JEP konané dne 15.10.2013 v Plzni

Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Melichar, Fínek, Vyzula, Petruželka, Prausová Cwiertka, Kolářová, Petráková, Tesařová
Omluveni: Dušek, Ryška
Nepřítomen:  Žaloudík
 1. Byli jsme  hosty prof. Fínka na Onkologické a radioterapeutické klinice FN v Plzni.
 2. Členy výboru  ČOS přivítal předseda  prof. Vorlíček a provedl kontrolu zápisu.
 3. Členy výboru ČOS pozdravil prof. Fínek v zastoupení nemocné paní ředitelky Ing. Jaroslavy Kunové. Přednesl přednášku na téma nespotřebovaných množství léků. Nesouhlasíme, aby platba za nespotřebované, neaplikované množství šla na vrub ZZ.
 4. MUDr. Tomáš Svoboda, náš zástupce v ESMO přednesl materiál ESMO, který se týká odbornosti klinická onkologie a zejména zapojení Mladých onkologů (lékaři do 40let). Prezentace dr.Svobody je přílohou tohoto zápisu.
 5. Pětidenní kurz v klinické onkologii (před atestací) bude povinný a bude podmínkou atestace. Kurz bude zastřešen administrativně IPVZ, kde bude akreditován - zodpovědní budou prof. Vyzula s pomocí profesorů Melichara, Petruželky a Fínka. Za vlastní kurz a atestaci budou zodpovědny příslušné fakulty a KOC. Ke každému tématu bude určeno 4-5 lektorů. Vlastní kurzy budou náplní shodné.
 6. MUDr. Petráková referovala o jednání s ředitelkou smluvní politiky VZP, kterého se zúčastnila s prof. Vorlíčkem. Na schůzce se měly objasnit nejčastější problémy, se kterými se na kontrolách revizní lékaři nejčastěji setkávají. Materiál z uvedeného jednání dostali všichni členové výboru ČOS před konáním schůze. Rozvinula se široká diskuse, ze které vyplynulo, že členové výboru ČOS s materiálem nesouhlasí. Dojednáno, že do 10 dnů všichni napíší své názory a poznámky k uvedenému materiálu. Posléze bude vyvoláno nové jednání s VZP.
 7. Ředitelka smluvní politiky VZP  jednala s prof. Fínkem. Z jednání vyplynulo, že pracovníci soukromých onkologických praxí by měli mít povinnost během 5ti let absolvovat alespoň jednotýdenní stáž v KOCu.
 8. Česká průmyslová pojišťovna odmítá proplácet ZZ se statutem KOC některé centrové léky.   Jde o závažný problém. Zástupci výboru ČOS (prof.Vorlíček a prof Melichar) domluví se zástupci pojišťovny schůzku a budou s nimi jednat o nápravě.
 9. Doc. Prausová referovala o zavedení kódu 09561, který se týká vybavení pacienta pro péči mimo zdravotnické zařízení a který je nutné nasmlouvat. Vykazuje se k ZULP, pokud se nemocnému vydává domů lék (např. růstový faktor) ve větším množství než je denní dávka. Na konci období (např. v lednu 2014) se zasílá reviznímu lékaři seznam pojištěnců, u kterých byl tento kód spolu se ZULP vykázán. Tento způsob platí pouze pro VZP. U ostatních pojišťoven je třeba RL žádat o tento kód u každého pojištěnce zvlášť.
 10. Informaci o změnách ve formulářích základního a kontrolního hlášení NOR podala prof. Abrahámová. Nové formuláře dostali všichni členové výboru ČOS mailem. Formuláře byly schváleny Radou NOR.
 11. Schůze onkogynekologických center odsouhlasila, že tato centra nemusí být součástí KOC, ale musí pouze spolupracovat. ČOS, MZ a plátci péče trvají na původním rozhodnutí, že onkogynekologická centra musí být součástí KOC.
 12. Všichni přítomní členové výboru ČOS po rozsáhlé diskusi rozhodli, že přidružení Onkologického odd. v Chomutově do KOC v Ústí n/Labem považují za krajně nesystémové řešení a tudíž s návrhem na požadované změny rozhodně  nesouhlasí.
 13. Nemocnice Blansko, konkrétně radioizotopové odd. (izotopová diagnostika a léčba karcinomu štítné žlázy) žádá o přičlenění ke KOC. Není námitek proti jejich činnosti za stávajících podmínek.
 14. Výbor ČOS poskytuje záštitu na odborné setkání Kontroverse v onkologii 15.- 16. 5. 2014, které pořádá  KOC Pardubice.
 15. Prof. Melichar informoval členy výboru ČOS o skutečnosti, že lapatinib (Tyverb) nemá od 1.11. 2013 schválenou úhradu. O vzniklé situaci máme od výrobce, který se bude snažit zajistit dostupnost léku, pouze kusé informace. Lapatinib byl dosud hrazen jako VILP a proti jeho trvalé úhradě se odvolali plátci. Je paradoxní, že odvolání plátců se mj. odkazovalo na studie s trastuzumabem po progresi, jehož úhradu však plátci rovněž odmítají. Členové výboru ČOS považují zajištění dostupnosti cílené léčby u nemocných s metastatickým HER-2-pozitivním karcinomem prsu za prioritní problém. V současné době je ve Spojených státech registrován v druhé linii další lék cílený na HER-2, trastuzumab emtansin (T-DM1). Z dat klinických studií i z našich vlastních zkušeností, včetně dat registru na stovkách pacientů je zřejmé, že cílená léčba u nemocných s metastatickým HER-2-pozitivním karcinomem prsu prodlužuje celkové přežití nemocných řádově o roky, často při sekvenčním podání léčby v několika liniích. Je nutno v zájmu našich pacientek proto trvat na tom, aby v České republice byly dostupné všechny cílené léky v této indikaci, tj. trastuzumab, lapatinib, pertuzumab a trastuzumab emtansin a podniknout všechny kroky k dosažení tohoto stavu. Osvědčily se setkání zástupců plátců a regulátora, kde byla možnost vysvětlit účinnost a potřebu cílené léčby, podobné setkání by bylo vhodné uskutečnit i v příštích měsících.
 16. Prof. Abrahámová referovala o nejasnostech kolem článku Dr. Geryka a spoluautorů uveřejněném v časopise Urologie pro praxi. Rozhodnuto, že doc. Dušek a prof. Abrahámová požádají o vyjasnění ředitele ÚZIS.
 17. Emend je hrazen u léčby platinou jen v druhé linii po selhání setronů, což nesouhlasí s SPC. Situaci je třeba s pojišťovnou vyjasnit.
 18. Příští schůze výboru ČOS bude 15.11.2013 v 9.00 hod. v Brně v MOÚ. Následovat bude Onkofórum.

Přílohy zápisu: