Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti ČLS JEP konané dne 18. 11. 2014 ve FN Motol.

Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Prausová, Petráková, Ryška, Melichar, Tesařová, Cwiertka
Omluveni: Dušek, Vyzula, Fínek, Kolářová, Petruželka,
Nepřítomen: Žaloudík
 1. Jsme hosty doc. J. Prausové, Ph.D., MBA na Onkologické klinice II. lékařské fakulty a  FN Motol.
 2. Přítomné přivítal předseda výboru ČOS prof. Vorlíček.
 3. Prof. Vorlíček provedl kontrolu zápisu z minulé schůze.
 4. Zájemci o členství v imunologické sekci ČOS musí napsat oficiální přihlášku a tu poslat prof. Vorlíčkovi. Předpokladem členství v sekci je členství v ČOS.
 5. Předseda ČOS jednal s  náměstkem ředitele VZP dr. Hoňkem o žádosti ČOS o toleranci revizních lékařů k podávání Herceptinu s.c. až do správního vyřízení SÚKL. Herceptin s.c. může být podáván v týchž indikacích jako jeho intravenósní forma. Žádost byla akceptována. Pokud by se ukázalo, že někteří revizní lékaři smlouvu nedodržují, prosíme o oznámení prof. Vorlíčkovi.
 6. Plánované Fórum onkologů bylo zrušeno z časových důvodů (kolize s atestacemi). Výbor ČOS jednoznačně konstatoval, že termín a program každého budoucího Fóra onkologů  bude výborem ČOS předem projednán a schválen. V organizační skupině podílející se na tvorbě programu Fóra onkologů  musí být členové výboru ČOS. Organizátoři budou vždy určeni ad hoc podle plánovaného tématu. Prof. Vyzula je otcem  a dlouhodobým organizátorem Fóra onkologů, v současnosti je však plně zaneprázdněn prací v Parlamentu ČR, proto výbor ČOS nominuje jako úzce s ním spolupracujícího reprezentanta  vědeckého sekretáře ČOS prof. Melichara. Všichni členové výboru ČOS se jednohlasně vyjádřili pro tuto myšlenku. Výbor ČOS doporučuje pokračovat v zavedené úspěšné tradici a Fóra onkologů pořádat nadále v MOÚ v Brně. V případě velmi palčivých problémů, které vyvstanou, by výbor ČOS uvítal možnost následně prodiskutovat tyto otázky v Parlamentu ve zvláštním jednání.
 7. Prof. Abrahámová informovala, že finance přiznané MZ na podporu NOR budou přiděleny podle počtu ukončených hlášenek v roce 2012 a to ukončených ke dni 31.10.2014.
 8. Žádost o podporu  projektu  „Podpory prevence nádorových onemocnění na pracovištích, podala ThMgr. Yvona Hartlová. Předložená aktivita je nepochybně užitečná, ale je toho času již pokrytá zavedeným screeningem nádorových onemocnění, který spolugarantuje Česká onkologická společnost. Z tohoto důvodu výbor ČOS tento paralelně vznikající projekt nepodpoří. Podobná aktivita, která by však byla zaměřená na primární prevenci nádorových onemocnění, by byla naopak velmi vítána a je možné o ní s ČOS jednat.
 9. MUDr. Cwiertka bude předsedou volební komise, neboť nebude kandidovat do budoucího výboru ČOS. Hlasovalo se o jednokolových či dvoukolových volbách. Většina přítomných členů výboru ČOS se vyslovila pro jednokolové volby v souladu se stanovami ČLS JEP. Volby tedy budou jednokolové.
 10. Hlasovalo se o rozšíření počtu členů výboru ČOS pro následující období. K rozšíření výboru ČOS o další členy byl vyslovený obecný souhlas. O konkrétním počtu (předběžně byly diskutovány varianty 13 nebo 15 členů) bude hlasováno příště. Revizní komise zůstane tříčlenná.
 11. Dr. Cwiertka navrhne kandidáty do volební komise ze členů ČOS, kteří nebudou kandidovat do výboru ČOS.
 12. Záštita
  • Maligní melanom 2015, 20.2. - 21.2.2015, Hradec Králové, kontaktní osoba MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.
 13. Členové:
  • Noví členové ČOS:
   • MUDr. Jana Floriánová - FNKV, Praha
   • MUDr. Jana Křepelová - Nemocnice Nové Město na Moravě
   • MUDr. Rostislav Stříž - Nemocnice Nové Město na Moravě
  • Sekce onkologické imunologie:
   • Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. - TN Praha
   • MUDr. Libor Havel - NNB Praha
   • MUDr. Katarína Petráková, Ph.D. - MOÚ Brno
   • Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc. - VFN Praha
   • MUDr. Karel Cwiertka, Ph.D. - FN Olomouc
   • Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D. - FN Hradec Králové
   • Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D. - FN Motol
   • Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D. - FN Olomouc
   • MUDr. Marek Šťastný, Ph.D. - BMS Praha 4
   • MUDr. Martin Kupec - TN, Praha
   • MUDr. Ludmila Boublíková, Ph.D. - TN Praha
   • Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D. - TN Praha
   • Doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D. - TN Praha
  • Neuroonkologická sekce:
   • Doc.MUDr. Evžen Křepela, CSc.- Ústav biochemie a experimentální onkologie, Praha
  • Sekce psychoonkologie:
   • Mgr. Pavla Lhotová - Nová Ves pod Pleší
 14. Doc. Tesařová byla vyzvána organizátory 14th St Gallen International Breast Cancer Conference, aby pozvala členy výboru ČOS k účasti.  Konference  se bude konat ve Vídni 18.-21.3.2015.
 15. Prof. Melichar informuje, že je k dispozici pembrolizumab ve formě programu EAP a mohou o tento preparát požádat lékaři v KOC.
 16. Dr.Cweirtka upozorňuje, že sekce naší společnosti se mají chovat stejně jako celá společnost, tj. jsou nutné volby předsedy sekce každé 4 roky a je třeba uvést členy jednotlivých sekcí na linkos. Revizní komise provede kontrolu plnění těchto pravidel jednotlivými sekcemi.
 17. Prof Štulík se zajímá o možnost založení onkospondylochirurgické sekce ČOS. Není námitek.
 18. Dr. Dvořáček, který akceptoval pozvání na výbor ČOS, se dostavil až po skončení jednání výboru ČOS. Bude znovu pozván na lednový výbor ČOS.
 19. Příští schůze výboru ČOS se koná 16.12.2014 ve Faustově domě na Karlově náměstí. 

Zapsala: prof. MUDr. Jitka Abrahámová, Dr.Sc.