Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti dne 16. 12. 2008 ve VFN Praha

 

 • Přítomni: Vorlíček, Vyzula, Petruželka, Aschermannová, Fínek, Bartoš, Feltl, Abrahámová, Stáhalová, Petera, Přibylová, Jelínková 

 • Omluveni: Žaloudík, Cwiertka

 

 1. Prof.Vorlíček přivítal přítomné. 

 2. As. Přibylová zahájila schůzi a za pořádající pracoviště uvítala přítomné. 

 3. Děkan 1. LF UK prof. Zima přednesl uvítací projev. 

 4. Ředitel VFN Dr. Bříza uvítal členy výboru ČOS. 

 5. Výbor ČOS připravuje upgrade Doporučených postupů ( Modrá kniha), dead line návrhů a doplnění do 10.1 2009 zaslat prof. Vyzulovi

 6. Prof. Vorlíček: definitivní seznam KOC bude vypadat jinak než bylo zveřejněno v tisku a dle sdělení MZ ČR bude zveřejněn do konce roku. (Pozn. mimo zápis: Věstník byl zveřejněn 19.12.

 7. Výbor ČOS se znovu zabýval, z podnětu prof. Vyzuly, problematikou připravované nové vyhlášky o Komplexních onkologických centrech. Výbor ČOS kritizuje, že nebyl předem informován MZ o plánovaném auditu KOC, nepodílel se na výběru personálního obsazení komisí. Jednotlivá pracoviště ani výbor ČOS nebyly MZ v reálné podobě informovány o výsledcích auditu. 

 8. Výbor ČOS se jednoznačně distancuje od informací medií o rušení onkologických pracovišť a zpochybňování kvality jejich práce

 9. Prof. Vrdovjak navrhuje založení evropské instituce pro boj s rakovinou Seerog, komunikaci zajistí Fínek. 

 10. Ing. Jandová věnovala ČOS částku 2000,- Kč za což jí moc děkujeme. 

 11. Postgraduální medicína - jedno číslo bude na onkologické téma, obsah je připraven. 

 12. prim. Aschermannová: výbor ČOS děkuje organizátorům Běhu naděje, kteří předali částku 710 000,- Kč ČOS. 

 13. Výborem je vypsána soutěž o grant na výzkum v oblasti onkologie ve výši 710 000,- Kč, dead line přihlášek k rukám předsedy ČOS, do 31.1. 2009 v elektronické i písemné formě. 

 14. Dopis Dr. Beneše ředitele SÚKL O regulaci reklamy , příloha zápisu

 15. Společnost Medical Tribune zakoupila licenci pro vydávání české mutace JCO. 

 16. Doc. Dušek připravil data o nákladné onkologické péči k předložení řediteli VZP Dr. Horákovi. 

 17. Schválena Záštita ČOS: 5. Sympozium molekulární patologie a histocytologie , pořádá FN Olomouc. 

 18. Výbor ČOS nemá námitek proti obměně LU na Masarykově onkologickém ústavu. 

 19. prof. Abrahámová: MZ ČR poskytlo neřízeným nemocnicím na úhradu kultivace sběru dat NOR 2,6 milionu Kč. 

 20. Nemocnice České |Budějovice odmítla finanční částku na kultivaci sběru dat NOR. 

 21. Noví členové ČOS: Petra Hrabětová, FN Motol, Simona Brokešová, FN Hradec Králové, Magdalena Čížková, FN Olomouc. 

 22. Prof. Abrahámová navrhuje uspořádat certifikovaný kurz pro pracovníky NOR. 

 23. Prof. Abrahámová - není reciprocita ve výměně dat mezi ČOS a plátci péče. 

 24. Prof. Vyzula - některé okrsky nedodávají data do NOR z důvodu opožděné nebo zatím nedodané finanční dotace na rok 2008 z MZ ČR. 

 25. Prof. Abrahámová a prof. Vyzula podají zprávu o kultivaci NOR na příští schůzi výboru. 

 26. Termíny schůzí výboru ČOS v roce 2009:
  • 27.1.2009 v 10 hod. Masarykův onkologický ústav
  • 17.2.2009 v 10 hod. FN Bulovka
  • 17.3.2009 v 10 hod. Masarykův onkologický ústav
  • 28.4.2009 v 10 hod. VFN
  • 22.5.2009 v 9 hod. Masarykův onkologický ústav
  • 16.6.2009 v 10 hod. Hradec Králové