Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti dne 17. června 2014 v Hradci Králové

Přítomni: Vorlíček, Ryška, Petráková, Petruželka, Melichar, Cwiertka, Kolářová
Omluveni: Abrahámová, Dušek, Fínek, Prausová, Tesařová, Vyzula
Nepřítomen: Žaloudík
Hosté: PhDr. Petra Nováková
 1. V úvodu přivítal účastníky jednání prof. Ryška, člen výboru ČOS a přednosta Fingerlandova ústavu patologie, kde se jednání konalo. Jednání poté vedl prof. Vorlíček, předseda ČOS. K zápisu z předchozího jednání nebyly připomínky.
 2. PhDr. Petra Nováková seznámila členy výboru s každoročním reportem o Linkos. Byly diskutovány i otázky financování, včetně možnosti uživatelů poskytnout drobné peněžní částky (firmou mikroplateb - např. PayPal) na podporu provozu tohoto portálu. Členové výboru poděkovali dr. Novákové za vzornou a velmi vstřícnou spolupráci.
 3. Prof. Vorlíček informoval o jednání týkajícím se změn podmínek pro vznik nebo trvání KOC, které proběhlo na MZ. Byl diskutován návrh dokumentu. Ve výčtu by měly být uvedeny „chirurgické obory“, v onkologii musí být zastoupené všechny, nejen Chirurgická společnost (gynekoonkologie, uroonkologie a další). Uvedení termínu „chirurgické obory“ představuje celou šířku těchto oborů. V článku 2 doplnit za obor klinické onkologie regionální chemoterapii, intensivní režimy chemoterapie a léčbu raritních nádorů. V případě klinické farmakologie, psychologie a nukleární medicíny není potřeba požadovat nepřetržitou dostupnost (24h), ale dostupnost. Počty pacientů nemusí být  vyžadovány. Multidisciplinární týmy jsou základem komplexní péče a v návrhu by měly být zdůrazněny specializované indikační komise pro solidní nádory jako podmínka pro získání statutu centra. Jako součást žádosti o získání statutu centra by mělo být uvedení personálního obsazení  všemi specialisty jako podmínka pro uplatnění kódu pojišťovny 51881. Náročné režimy chemoterapie vyžadují funkční portové centrum. Místo biologická léčba by bylo vhodné použít formulace: poskytování individualizované (personalizované) systémové cílené léčby.
 4. Prof. Vorlíček informoval, že návrh na ombudsmana pro ČOS (dr. Linke) zaslaný na VZP zatím nebyl potvrzený.
 5. Prof. Melichar informoval o činnosti akreditační komise.
 6. Záštity nad odbornými akcemi
 7. Noví členové ČOS:
  • MUDr. Eva Neubertová, Praha
  • MUDr. Markéta Trnková, Praha
  • MUDr. Dana Janotová, Praha
  • MUDr. Petr Krsička, Brno
  • MUDr. Milouš Derner, Most
  • MUDr. Petr Vachata, Ph.D. Ústí nad Labem
 8. Různé
  • Prim. Petráková informovala o plánovaném jednání s plátci, které by se týkalo úhrad běžných protinádorových léků v indikacích, které nejsou výslovně uvedeny v SPC.
  • Prof. Petruželka informoval o zasedání SOR.
  • Prim. Petráková navrhla vytvoření sekce pro nádory prsu, výbor návrh podpořil.
  • Prof. Melichar navrhl vytvoření sekce pro endokrinní nádory, která by sdružovala multidisciplinární odborníky zabývající se problematikou nádorů štítné žlázy a nadledvin, výbor návrh podpořil.
  • Jednání výboru ČOS ve druhém pololetí roku 2014:
   • 16. září v Pardubicích
   • 21. října v Brně,
   • 18. listopadu v Praze Motole,
   • 16. prosince v Praze VFN.
Přílohy: