Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti dne 21.6.2011 v Hradci Králové

 • Přítomni: Vorlíček, Vyzula, Fínek, Dušek, Abrahámová, Petruželka, Žaloudík, Ryška, Melichar, Tesařová, Prausová, Kolářová, Cwiertka, Petráková 
 • Hosté: Aschermannová, Petera

Zápis z jednání v PDF

 1. Prof. Vorlíček a prof. Petera zahájili schůzi výboru ČOS
 2. Prim. Aschermannová - za výbor 100% účast členů
 3. Odevzdáno 11 volebních lístků
 4. Výsledky 1. kola
  1. Vorlíček, 7 hlasů - nový předseda společnosti
  2. Vyzula, 4 hlasy
 5. Volba místopředsedy, odevzdáno 11 hlasů
  1. Fínek, 3
  2. Prausová, 3
  3. Abrahámová, 3
  4. Vyzula, 1
  5. Tesařová, 1
 6. 2. kolo volby místopředsedy, 11 hlasů
  1. Fínek, 4
  2. Prausová, 4
  3. Abrahámová, 3
 7. 3. kolo volby místopředsedy, 11 hlasů
  1. Fínek, 4
  2. Prausová, 4
  3. Abrahámová, 3
 8. 4. kolo hlasování, členové aklamací schválili návrh, aby jednotliví kandidáti na místopředsedu formulovali své představy o případném působení ve funkci místopředsedy, pro je 7, hovoří prof. Vyzula - navrhuje prof. Abrahámovou: následně 4 kolo hlasování, odevzdáno 11 hlasů
  1. Prausová, 4
  2. Abrahámová, 4
  3. Fínek, 3
 9. 5. kolo hlasování, odevzdáno 11 hlasů
  1. Abrahámová, 5 hlasů
  2. Fínek, 3 hlasy
  3. Prausová, 3 hlasy
 10. 6. kolo hlasování, odevzdáno 11 hlasů
  1. Abrahámová 5 hlasů
  2. Fínek 3 hlasy
  3. Prausová 3 hlasy
 11. 7. kolo - prim Prausová oznámila, že se vzdává kandidatury: odevzdáno 10 hlasů, lístek prázdný
  1. Abrahámová, 6 hlasů - místopředsedkyně
  2. Fínek, 4 hlasy
 12. Vědecký sekretář, 1. kolo, odevzdáno 11 hlasů
  1. Petruželka, 4
  2. Vyzula, 2
  3. Melichar, 4
  4. Fínek, 1
 13. Vědecký sekretář, 2. kolo, odevzdáno 10 hlasů, lístek prázdný
  1. Petruželka, 4
  2. Melichar, 5
  3. Žaloudík, 1
 14. Vědecký sekretář, 3. kolo, odevzdáno 10 hlasů, lístek prázdný
  1. Petruželka, 4
  2. Melichar, 6 - vědecký sekretář
 15. Pokladník - prim. Prausová, nechce být zvolena, odevzdáno 11 hlasů
  1. Tesařová, 8 - pokladník
  2. Prausová, 1
  3. Fínek, 1
  4. Dušek, 1
 16. Volba předsedy revizní komise
  1. Cwiertka 3 hlasy - předseda

Prim. Aschermannová předává (volební lístky) prof. Vorlíčkovi, volby byly ukončeny.

Pokračování v programu schůze:

 1. Internistický kongres - se koná v Praze 25. - 28.9.2011, účast ČOS - zajišťuje prof. Petruželka.
 2. ČOS by ráda organizovala kongres ESMO. ESMO však požaduje 15 000 míst. Výbor ČOS doporučuje se o pořádání ucházet - vyřizuje prof. Petruželka.
 3. Na tento výbor ČOS není žádná přihláška do ČOS.
 4. O záštitu žádají pořadatelé konference Zhoubný nádor a trombóza, postgraduální seminář - výbor ČOS doporučuje.
 5. Termíny schůzí výboru ČOS:
  1. 20.9. úterý v 10 hodin Olomouc
  2. 18.10. úterý v 10 hod. Krč FTN Praha
  3. 11.11. pátek Brno v 9 hodin + Fórum Onkologů
  4. 20.12. úterý VFN Praha
 6. Tesařová - možnost organizace inference MASCK v Praze - konference podpůrné péče, cca 3000 účastníků. Výbor ČOS podporuje.
 7. Různé: UICC kongres ČOS doporučuje se ucházet o organizaci - zajišťují prof. Petruželka, doc. Fínek
 8. Prof. Žaloudík: popisuje vývoj na poli uroonkologie, onkogynekologie, uvádí dopady mamografického skríninku, dále představuje mammologická chirurgická centra, a informuje o vzniku Společnosti gastroenterologické onkologie. Onkochirurgie - je pro chirurgy obtížné získat onkologickou atestaci, navrhuje 8 modulů onkochirurgie. Byl testován systém hrazení chirurgické péče dle časové náročnosti chirurgické péče, byly nastaveny reálné ceny. Dle kalkulace se jedná o navýšení o 10 až 15%. Zatím VZP o této úhradě nejedná. Prof. Žaloudík konstatoval, že onkochirurgická sekce ČOS dle jeho názoru splnila svůj účel a proto bude navrhovat ukončení její činnosti. Prof. Žaloudík se z osobních důvodů odmítá zúčastňovat schůzí výboru ČOS, oznamuje, že se nevzdá svého mandátu s tím, že chce pracovat distančně.
 9. Doc. Dušek - je připravována nová studie OECD, navazující na projekt Health at a Glance z roku 2009. Studie obsahuje pozitivní i negativní výstupy směrem k české onkologické péči. V této fázi je studie přepracovávána dle připomínek, vydána bude v r. 2011, možná již v létě. ČOS a český stát dostanou prostor k přípravě vlastní tiskové zprávy vysvětlující obsah studie, za výbor ČOS hlídá doc. Dušek, za ČR je v panelu nominován ředitel NRC, ing. Kožený. Dosavadní komunikace je vstřícná a pozitivní. Z obsahu lze nyní jmenovat tři body, jeden pozitivní, dva kritické:
  - je patrný zásadní a pozitivní vývoj v přežití českých onkologických pacientů (OECD potvrdilo výpočty IBA MU nad Nor, kontrolu provedl též ÚZIS ČR)
  - studie bohužel nadále (byť jen částečně) pracuje s daty EuroCare-4, vyznění pro ČR negativní
  - studie provádí modelové srovnání států z hlediska deklarované organizace onkologické péče a dosahovaných výsledků - hodnocení ČR je podprůměrné.
 10. Doc. Tesařová - navrhuje zajistit lepší kooperaci lékařů s centry. Výbor ČOS souhlasí.
 11. Společnost gastrointestinální onkologie - společnost podporuje skrínink a následnou péči o diagnostikované nemocné - referuje doc.Dušek na žádost prof. Melichara.
 12. Doc. Tesařová - problém nemocných vyžadujících second opinion, navrhuje výboru ČOS se zabývat organizací této služby. Výbor bude nadále jednat. Diskutuje prof. Abrahámová, prof. Ryška, prof. Vyzula, doc. Fínek. Výbor ČOS zatím nemá řešení.

Zapsal: doc. Fínek