Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti dne 23. září 2008 ve FTN Praha

 • Přítomni: Vorlíček, Vyzula, Petruželka, Aschermannová, Jelínková, Fínek, Cwiertka, Bartoš, Feltl, Abrahámová, Stáhalová 

 • Omluveni: Petera, Žaloudík, Přibylová

 • Host: Doc. MUDr. Martin Stříteský, CSc.
 1. Členové výboru ČOS byli přivítání hostitelkou prof. Abrahámovou. 

 2. Výbor ČOS pozdravil ředitel FTN Dr.Karel Filip. 

 3. Prof. Vorlíček přivítal přítomné a překontroloval zápis. 

 4. Prof. Vorlíček podává zprávu o provedení auditu KOC/KOS komisí Ministerstva zdravotnictví, nominaci auditorů provedlo ministerstvo. Komentuje prof. Vyzula, navrhuje závěry projednat před Fórem onkologů v říjnu - 31.10.2008 na MOÚ, budou pozvání vedoucí KOS, KOC. 

 5. DTC centrum uzavřelo smlouvu o spolupráci s FN na Bulovce Ústavem radiační onkologie. Výbor ČOS bere na vědomí. 

 6. NOVA projekt s.r.o. navrhuje výstavbu kliniky pro léčbu rakoviny - hadronová terapie, osloven děkan MU prof. Žaloudík, který dopis předává výboru ČOS. Prof. Vorlíček navrhuje koncenzuální stanovisko obou odborných společností (SROBF). Diskutuje prim. Feltl, v ČR není zatím saturace standardní ozařovací technikou. Výbor ČOS bere na vědomí. 

 7. Sledování kvality onkologické péče - jednání na toto téma bude ve sněmovně parlamentu ČR, 1.10. 2008 v 10 hodin. 

 8. Koncenzus v očkování proti karcinomu děložního hrdla - výbor ČOS podporuje jeho tvorbu. 

 9. Výbor ČOS diskutuje finanční podporu tvorby Doporučených postupů v ČOS. Prof. Vyzula, žádá ocenění autorů, doporučuje vytvořit týmy pro jednotlivé diagnózy. Výbor ČOS vyzývá vedoucí KOC a členy ČOS, aby nahlásili kandidáty do řešitelských týmů pro jednotlivé diagnózy. 

 10. Bayer Health Care, ředitel Zvolánek, MBA navrhuje dar onkologické společnosti 100 000 Kč jednou ročně, na podporu publikační činnosti. Výbor ČOS dar přijímá na podporu publikační činnosti členů onkologické společnosti. 

 11. Doc. Fínek navrhuje uvolnit z prostředků ČOS na úhradu honorářů autorů Doporučených postupů v roce 2008 částku 100 000 Kč. Schváleno. 

 12. Prof. Vorlíček: Informace o TESCO běhu, zatím vynesl cca 1 mil Kč. 

 13. Podpora časopisu České onkologické společnosti 60 000 Kč ročně schválena výborem ČOS i pro letošní rok. 

 14. Prim. Stáhalová - dopis prof. Vorlíčkovi: registry léků - polemika o užitečnosti této činnosti. Prof. Abrahámová podpořila stávající registry a upozornila, že do budoucna nebude možné jejich nekonečné rozšiřování. Diskuse prof. Abrahámová, prim. Stáhalová. Výbor ČOS doporučuje parametrický sběr pro vyhodnocení kvality onkologické péče u všech poskytovatelů onkologické péče a udržení registrů nákladné (biologické) léčby. 

 15. Podání generického léku mimo SPC (dle SPC originálního preparátu): výbor ČOS doporučuje dodržovat preskripci léků dle platného SPC a úlohu SÚKL vidí ve sladění preskripčích omezení s platným SPC. Podrobné stanovisko ČOS SÚKLu bude adresovat prof. Vyzula. 

 16. Prim. Sedláčková - Kooperativní skupina pro neuroendokrinní nádory - občanské sdružení - výbor ČOS bere na vědomí. 

 17. Publikace Czech Cancer Care in Numbers, hlavní autor Doc. Dušek, je připravena pro české předsednictví v EU. 

 18. NOR: prof. Abrahámová - uzavírá se rok 2006 , úroveň hlásivosti ZN v krajích je různá, prostředky pro Liberecký a Severočeský kraj za loňský rok budou ještě uvolněny. 

 19. Nemocnice Kladno chce být v KOS - už jsou, mají smlouvu s FN Bulovka a FTN referuje prof. Vorlíček. 

 20. Aktualizace informací pro nemocné na www.linkos.cz, platba za jejich aktualizaci přijde autorům 

 21. Prof. Vyzula - VZP se snaží sjednotit preskripční omezení plátce a Doporučené postupy - Modrou knihu. Nová jednání budou zahájena. Problém Vectibix, má úhradu, nejsou však uzavřeny zvláštní smlouvy s plátci. V pondělí 29.9.2008 bude jednání s VZP, výbor ČOS podání Vectibixu doporučuje v KOC/KOS, mimo současný rozpočet na biologickou léčbu. 

 22. Fórum onkologů se koná 31.10. 2008 v 11 hodin, v 9.30 před Fórem se sejde výbor ČOS, je možné zajistit ubytování - požadavky sekretariát MOÚ. 

 23. Prof. Melichar dopisem žádá výbor ČOS, aby při jednáních s pojišťovnami bylo prosazováno navýšení paušální platby na běžnou chemoterapii. Jedná se o úhradu zvýšené spotřeby běžných cytostatik v centrech, která je indukována koncentrací nákladné biologické léčby do KOC. Výbor ČOS bere na vědomí a při nejbližších jednáních s pojišťovnami bude tato záležitost prosazována. 

 24. Přípravy podkladů pro legislativu regulující výzkum DNA, předáno prim. Foretové. 

 25. Prof. Dienstbier: Den proti rakovině - téma skrínink a péče o onkologicky nemocné po ukončené léčbě - ČOS se účastní. 

 26. VZP - paruky nejsou kompenzační pomůcka, reagovala prof. Abrahámová - doporučuje ponechat vše při starém; prim. Neumannová - seminář Onkologie v gynekologii a mammologii 9. - 11. ledna 2009, žádá o záštitu ČOS, hlasováno o záštitě : 3 členové pro, 6 proti, 2 se zdrželi - neschváleno. 

 27. Noví členové - Dr. Quwareah - nelze přijmout pro neplacení příspěvků společnosti ČLS JEP, Peter Priester, Hradec Králové, Vladislava Novosadová, Brno, Jan Bánský, Praha, Martina Chodacká, Chomutov, Vojtěch Martinus, Chomutov. 

 28. Výbor ČOS bere na vědomí začlenění Onkologické ambulance s.r.o. Karlovy Vary, do KOC FN Plzeň, uzavřením smlouvy o spolupráci k 1.9.2008. 

 29. Doc. MUDr. Martin Stříteský - VFN Praha - host, potřeba portů - snaha zlepšit dostupnost přístupu k portům. Prof. Vorlíček upozorňuje na různou situaci v jednotlivých centrech, v Brně a ve FTN bez problémů. Prof. Vyzula - jedná se o spotřební materiál. Výbor ČOS navrhuje odhadnout počet potřeby portů dle zkušeností evropských zemích na poměrný počet obyvatel pro další jednání.