Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti dne 26.10.2010 ve FN Bulovka Praha

 Přítomni: Vorlíček, Aschermannová, Fínek, Bartoš, Cwiertka, Abrahámová, Stáhalová, Petruželka, Jelínková 

Omluveni: Žaloudík, Přibylová, Feltl , Petera, Vyzula 

Hosté: Prof. Ryška, doc. Hajdúch 

 1. Prof. Vorlíček přivítal přítomné a zahájil schůzi výboru. 
 2. Za hostitele přivítala výbor ČOS ředitelka FN Bulovka MUDr. K. Toběrná. 
 3. Prof. Vorlíček provedl kontrolu zápisu. 
  • Doc. Hajdúch - metodika vyšetření - nutnost zavedení 2 navzájem nahraditelných metod vyšetření, bude kontaktovat centrální laboratoře, které jsou schopny vyšetření zajistit. Předpokládaný podíl mutací je u NSCLC kolem 10%.
  • Výbor ČOS doporučuje: vyšetřovat všechny nemocné s NSCLC na aktivační mutace EGFR, vyšetření provádět na vyžádání pneumoonkologa specialisty zabývajícího se léčbou bronchogenních karcinomů.Prof. Ryška - představil Interdisciplinární konsensus pro prediktivní vyšetřování aktivačních mutací receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR) u nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC), (pozn. plná verze bude umístěna na linkos). Doporučuje se testovat aktivační mutace EGFR (pro gefitinib a erlotinib). V návrhu je testovat všechny NSCLC (zatím bez stanoviska plátce). Test budou provádět centrální laboratoře.
 4. Tranfuziologové navrhují testování krve multiplexem pro zvýšení bezpečnosti krevních převodů . Výbor ČOS nemá námitek. 
 5. Prof.Vorlíček - úhrada centrové léčby - VZP pracuje s mylnými čísly o počtech léčených nemocných. VZP odmítá veřejně deklarovat nedostatek prostředků na centrovou léčbu, leč tlačí na vedení nemocnic, aby nebyli zařazováni na centrovou léčbu nemocní dříve, než jiný nemocný léčbu ukončí.
  • Doc. Fínek navrhuje založení „waiting“ listů a centrální monitoraci čekacích dob a nemocných, kteří se léčby nedočkali. Metodika bude vyhlášena na jednání Onkofóra 5.11.2010.
  • Výbor ČOS tento návrh vítá a navrhuje projednat na Onkofóru.

 6. Dopis ředitelky Bogdanové o podléčenosti nemocných s karcinomem prsu. Výbor ČOS hodnotí tuto reakci pozitivně. Dopis je přílohou k zápisu. 
 7. Doc. Cwiertka - problematiku postgraduálního vzdělávání v onkologii - diskutována odpověď České internistické společnosti. Výbor ČOS dále bude jednat s výborem České internistické společnosti s návrhem kompromisního řešení. 
 8. Výbor souhlasí se vstupem ČOS do UICC a navrhuje pořádání kongresu UICC. 
 9. Prof. Petruželka - v lednu 2009 byl na půdě l. LF UK a VFN v Praze zahájen projekt nazvaný Standardy pro onkologické pregraduální vzdělávání: cesta ke zkvalitnění vzdělávání i lepší uplatnitelnosti absolventů lékařských fakult na trhu práce. Prezentace současného stavu projektu bude na příštím výboru ČOS ve VFN. Další informace o projektu naleznete na http://onkostandard.lf1.cuni.cz
 10. Diskutována náplň činnosti onkologického stacionáře - je rozdíl mezi stacionářem a ambulantní chemoterapií, faktický rozdíl je však hlavně v proplácení péče. Výbor ČOS souhlasí s vypracovanými dokumenty pro MUDr. Friedmannovou. 
 11. Výbor ČOS souhlasí s evidováním nových členů až od 1.1.2011, aby nemuseli platit příspěvek za stávající končící rok. 
 12. Výbor ČOS souhlasí s uspořádáním koloquia pod záštitou ČOS v parlamentu České republiky, navržený termín 29.11.2010. 
 13. Záštita ČOS schválena pro akce: Prague ONCO - prof. Petruželka, Radioterapeutická konference Hradec Králové - prof. Petera. 
 14. Různé: prof. Petruželka: zástupce ČOS v ESMO je prof. Petruželka, mandát mu končí, nejde prodloužit - výbor ČOS doporučí vhodného nového zástupce ČOS na základě e-mailové diskuze. 
 15. Výbor ČOS souhlasí s oficiální žádostí o uspořádání ESMO konference v Praze. 
 16. Výbor ČOS podporuje konání celosvětového plicního kongresu ve Vídni v roce 2017. 
 17. Doc. Cwiertka - kategorizace léčiv SÚKL - nelogické proplácení léků v ambulantní péči a na lůžku. Vysvětluje Stáhalová - účtuje se přes DRG. 
 18. Noví členové:
  • Dana Srbová, ÚHKT Praha
  • David Šulc ,Ústí n.L.
  • Milan Šikut, Nemocnice Na Homolce, Praha

 19. ČOS i letos vyhlašuje výběrové řízení na peníze získané z Běhu naděje na onkologický výzkum, vč. přístrojů. Jde o částku Kč 575.000,-. 
  Přihlášky pošlete do 30.11.2010 na adresu předsedy ČOS.

  Příští výbor je ve VFN Praha 21.12.2010