Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti konané dne 16. 12. 2014 ve Faustově domě VFN a I. LF UK

Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Melichar, Prausová, Petráková, Ryška,  Petruželka, Tesařová, Fínek, Cwiertka, Kolářová, Dušek, Vyzula
Nepřítomen: Žaloudík

 

 

 1. Schůzi zahájil prof. Vorlíček. Byli jsme hosty prof. Petruželky, který nás uvítal. Svou přítomností nás poctil děkan I .LF UK prof. Alexi Šedo.  

  Tradičně jako každé prosincové zasedání jsme měli krátké hudební představení. Našimi hosty byli výkonní umělci paní Alice Bauer (zpěv) a pan Antonín Šturma (kytara). Interpreti navodili příjemnou předvánoční atmosféru a potěšili nás několika džezovými písněmi.
 2. Prof. Vorlíček provedl kontrolu zápisu z minulé schůze výboru ČOS. Dále byly určeny termíny schůzí na příští půl rok a to: 
  • 20.1. 2015 Plzeň
  • 3.3. 2015 Olomouc
  • 14.4. 2015 Pardubice
  • 12.5. 2015 Hradec králové
  • 30.6. 2015 Brno
  • Fórum onkologů bude 15.5.2015 v Brně.
 3. Bylo hlasováno o počtu členů příštího výboru ČOS. Pro 15 členů se vyslovili 3 přítomní, pro 13 členů hlasovalo 6 přítomných. Příští výbor tedy bude mít 13 členů.
 4. Žádost o založení sekce ORL nádorů byla souhlasně vzata na vědomí. Koordinátorem bude Dr. Cwiertka. Imunologickou sekci koordinuje prof. Petruželka. Zakládající schůze imunologické sekce bude během PragueOnco. Členové sekce budou o přesném čase a místě konání s předstihem informováni.
 5. Návrh prof. Vyzuly, aby vedoucí sekcí byli zodpovědní za příslušnou kapitolu v Modré knize byl souhlasně přijat.
 6. Idea primární prevence jak byla představena společností Firma pro zdraví je výborná, a výbor ČOS jí bere na vědomí. Je však koncipována velice obecně, takže bližší vyjádření není možné.
 7. Prof. Fínek bude koordinovat onkologicky laděné únorové číslo přílohy Zdravotnických novin.
 8. Centra pro biologickou léčbu karcinomu štítné žlázy jsou v Motole, Brně a Olomouci. Další centrum, které by se touto léčbou chtělo zabývat je v Hradci Králové. Výbor ČOS nemá námitky.
 9. Novela zákona č. 95/2004 byla diskutována. Návrh dostali všichni členové výboru ČOS. Podrobněji informoval prof. Vyzula. Kmeny budou dvouleté a budou ukončeny atestací. Registr všech lékařů bude vedený na IPVZ. Zvýší se počet akreditovaných pracovišť pro získání kmene. Zkoušet a vyučovat se bude na lékařských fakultách. Po kmeni bude následovat nástavbová atestace. Případné poznámky k novele zákona mohou být členy výboru ČOS zaslány předsedovi.
 10. Úhradová vyhláška měla vyjít 10.12.2014 ale dosud se tak nestalo. Nárůst v onkologii je o 3%. Na ministerstvo zdravotnictví nepřišla ani jedna výtka z jakéhokoliv ZZ, které má vlastní onkologii.
 11. Noví členové ČOS: 
  • MUDr. Jarmila Prošvicová - odd. klinické onkologie Náchod
  • MUDr. Eva Závadová, CSc. - Onkologická klinika VFN a 1. LF UK
  • MUDr. Lenka Rušinová - Radioterapeutická a onkologická klinika FNKV
  • MUDr. Jan Špaček - Onkologická klinika VFN a 1. LF UK
  • MUDr. Beatrice Mohelníková - Duchoňová, Ph.D. - Onkologická klinika FNOL
  • MUDr. Alena Skálová - FN Plzeň
  • MUDr. Jindra Čiberová - Odd. radiační a klinické onkologie nemocnice Znojmo
  • MUDr. Marie Špalková - Odd. radiační a klinické onkologie nemocnice Znojmo
  • MUDR. Jana Šmakalová - onkologie Hořovice
  • Mgr. Ondřej Ngo - IBA Brno
 12. Noví členové Imunologické sekce ČOS:
  • MUDr. Michaela Miškovičová - Onkologická klinika 1. LF UK a VFN
  • Doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc. - Onkologická klinika 1. LF UK a VFN
  • MUDr. Eva Závadová - Onkologická klinika 1. LF UK a VFN
  • MUDr. Michal Vočka - VFN
  • Prof.MUDr. Terezie Fučíková, DrSc. - 1. LF UK
  • MUDr. Jan Špaček - VFN
  • PharmDr. Irena Netíková, Ph.D. - VFN
  • Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. - VFN
  • MUDr. Petra Holečková, Ph.D. - Nemocnice Na Bulovce
  • MUDr. Hana Študentová - Onkologická klinika FN Olomouc
  • MUDr. Ivana Pejpková - Onkologická klinika FN Olomouc
  • MUDr. Michaela Zezulová - Onkologická klinika FN Olomouc
  • MUDr. Marie Bartoušková - Onkologická klinika FN Olomouc
 13. Doc.Tesařová informovala o vyrovnaném hospodaření. Příjmy činily 460.000,- Kč a ve stejné výši byly výdaje.
 14. Doc. Tesařová navrhuje buď zřízení finančního podúčtu v rámci ČOS nebo založení nadačního fondu. Z těchto financí by mohly být hrazeny cesty do zahraničí pro mladé onkology. Členové výboru ČOS souhlasí s návrhem.
 15. Doc. Dušek referoval o financování NOR, který bude hrazen každoročně z rezortního rozpočtu MZ. V únoru 2015 by mělo být uvolněno 15 mil. Kč.
 16. Prof. Abrahámová referovala o certifikovaném kurzu pracovnic sběrných míst NOR. Je třeba neprodleně poslat seznam všech pracovnic s poznámkou, zda již kurz absolvovaly či nikoliv.
 17. Doc. Cwiertka informoval o návrzích členů volební komise, do které k dnešnímu dni byli navrženi Dr. Aschermannová, Dr. Poprach, Dr. Lakomý a dr. Vitásková. Výbor ČOS vyzývá k doplnění dalších návrhů do 19.1.2015 tak, aby 20.1.2015 na zasedání výboru ČOS mohla být ustanovena volební komise. Členové volební komise nemohou kandidovat do výboru ČOS ani do revizní komise.
 18. Doc. Tesařová informovala o svých kontaktech s prof. Lordickem a o možnosti konat v roce 2019 v Praze mezinárodní konferenci týkající se karcinomu žaludku.
 19. Příští schůze se bude konat 20.1.2015 v Plzni.

Zapsala: Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

16.12.2014