Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti konané dne 30.6.2015 v Brně

Přítomni:  Büchler, Dušek, Melichar, Petruželka, Prausová, Ryška, Svoboda M., Svoboda T.,
Tesařová, Vorlíček, Žaloudík, Janovský, Kolářová, Študentová
Omluveni: Fínek, Petráková
Host: Ćwiertka

1. Odstupující předseda prof. Vorlíček zahájil schůzi výboru ČOS

2. Výbor schválil program schůze

3. Předseda volební komise dr. Ćwiertka seznámil přítomné s průběhem a výsledky voleb do výboru a revizní komise ČOS a s řešením připomínek k průběhu voleb.

4. Členové výboru odhlasovali způsob provedení voleb 10 pro tajné volby, 1 proti, dále pravidlo pro zvolení do funkce – zisk 7 hlasů členů výboru. Voleb funkcionářů výboru ČOS se zúčastnilo 11 nově zvolených členů výboru, 2 se omluvili. Volby funkcionářů výboru bude řídit dle platného volebního řádu ČLS JEP předseda volební komise dr. Ćwiertka

5. Volba předsedy ČOS:

 • a. Členům výboru bylo rozdáno 11 volebních lístků pro 1. kolo, odevzdáno 11 platných volebních lístků.
 • b. Výsledky prvního kola:

doc. Prausová 3 hlasy
prof. Melichar 3 hlasy
doc. Tesařová 3 hlasy
prof. Fínek 2 hlasy

Do druhého kola postupují členové s nejvyšším počtem hlasů, tj. doc. Prausová, prof. Melichar a doc. Tesařová.

 • c. Členové, kteří postoupili do druhého kola, seznámili přítomné s představou dalšího směřování ČOS a odpověděli na doplňující dotazy přítomných.
 • d. Členům výboru bylo rozdáno 11 volebních lístků pro 2. kolo, odevzdáno 11 platných volebních lístků.
 • e. Výsledky 2. kola:

doc. Prausová 5 hlasů
prof. Melichar 3 hlasy
doc. Tesařová 3 hlasy

 • f. Prof. Melichar a doc. Tesařová požádali své voliče, aby v dalším kole hlasování podpořili doc. Prausovou.
 • g. Členům výboru bylo rozdáno 11 volebních lístků pro 3. kolo, odevzdáno 11 platných volebních lístků.
 • h. Výsledky 3. kola:

Prausová 10 hlasů
Melichar 1 hlas

Novou předsedkyní výboru ČOS ČLS JEP byla zvolena: doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA.

6. Volba místopředsedy ČOS:

 • a. Členům výboru bylo rozdáno 11 volebních lístků pro 1. kolo, odevzdáno 11 platných volebních lístků.
 • b. Výsledky prvního kola:

prof. Melichar 5 hlasů
doc. Tesařová 4 hlasy
prof. Fínek 1 hlas
prof. Žaloudík 1 hlas


Do druhého kola postupují členové s nejvyšším počtem hlasů, tj. prof. Melichar a doc. Tesařová.

 • c. Členové, kteří postoupili do druhého kola, seznámili přítomné se svou představou o působení ve funkci místopředsedy výboru ČOS a odpověděli na doplňující dotazy přítomných.
 • d. Členům výboru bylo rozdáno 11 volebních lístků pro 2. kolo, odevzdáno 11 platných volebních lístků.
 • e. Výsledky 2. kola:

prof. Melichar 6 hlasů
doc. Tesařová 5 hlasů


Žádný z kandidátů neobdržel požadovaný počet 7 hlasů, doc. Tesařová po 2. kole vyzvala voliče, aby volili prof. Melichara a další volby se vzdala. Do 3. kola postoupili oba kandidáti. Kandidáti odpověděli na další dotazy přítomných.

 • f. Členům výboru bylo rozdáno 11 volebních lístků pro 3. kolo, odevzdáno 11 platných volebních lístků.
 • g. Výsledky 3. kola:

prof. Melichar 8 hlasů
doc. Tesařová 3 hlasy

Novým místopředsedou výboru ČOS ČLS JEP byl zvolen: prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

7. Volba vědeckého sekretáře ČOS:

 • a. Členům výboru bylo rozdáno 11 volebních lístků pro 1. kolo, odevzdáno 11 platných volebních lístků.
 • b. První kolo bylo prohlášeno za neplatné (identifikace jednoho hlasu)
 • c. Členům výboru bylo rozdáno 11 volebních lístků pro 2. kolo, odevzdáno 11 platných volebních lístků.
 • d. Výsledky 2. kola:

doc. Büchler 5 hlasů
doc. Tesařová 3 hlasy
dr. Svoboda T. 3 hlasy

Žádný z kandidátů neobdržel požadovaný počet 7 hlasů, do 3. kola postoupili všichni kandidáti. Kandidáti seznámili přítomné se svou představou výkonu funkce a odpověděli na další dotazy přítomných.

 • e. Členům výboru bylo rozdáno 11 volebních lístků pro 3. kolo, odevzdáno 11 platných volebních lístků.
 • f. Výsledky 3. kola:

doc. Büchler 9 hlasů
doc. Tesařová 2 hlasy

Novým vědeckým sekretářem výboru ČOS ČLS JEP byl zvolen: doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

8. Volba pokladníka ČOS:

 • a. Členům výboru bylo rozdáno 11 volebních lístků pro 1. kolo, odevzdáno 11 platných volebních lístků.
 • b. Výsledky prvního kola:

doc. Tesařová 8 hlasů
dr. Svoboda Tomáš 2 hlasy
1 hlas byl neplatný

doc. Tesařová se vzdala funkce pokladníka výboru ČOS, proto byla volba pokladníka výboru opakována.

 • c. Členům výboru bylo rozdáno 11 volebních lístků pro 2. kolo, odevzdáno 11 platných volebních lístků.
 • d. Výsledky 2. kola:

dr. Svoboda Tomáš 11 hlasů

Novým pokladníkem výboru ČOS ČLS JEP byl zvolen: MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

9. Volba předsedy revizní komise

 • a. Členům revizní komise byly rozdány 3 volební lístky pro 1. kolo, odevzdány 3 platné volebních lístků.
 • b. Výsledky prvního kola:

dr. Iveta Kolářová 3 hlasy

Novou předsedkyní revizní komise ČOS ČLS JEP byla zvolena: MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D.

10. Paní Casková a prof. Vorlíček předali písemnou agendu výboru ČOS za posledních 12 let a předseda volební komise Ćwiertka předal dokumentaci k volbám nově zvolené předsedkyni ČOS doc. Prausové. Volební lístky z korespondenčních voleb jsou archivovány na Evidenci členů ČLS JEP. Volby byly ukončeny.

Pokračování v programu schůze:


11. Řízením schůze se ujala nová předsedkyně výboru ČOS doc. Prausová

12. Prof. Petruželka navrhl k další diskusi novou funkci president elect (budoucí prezident) o tomto navrhovaném tématu bude dále diskutováno při následujících schůzích výboru v kontextu se stanovami společnosti.

13. Termíny schůzí výboru ČOS: 15.9. 2015 Praha Motol ve.12.00 hod., 20.10. 2015 Brno MOÚ ve 14.00 hod, 24.11. 2015 Praha Motol ve 14.00 hod, 15.12. 2015 Praha VFN v 10.00 hod.

14. Na podnět Prof. MUDr. Žaloudíka, CSc. se výbor bude věnovat přípravě podkladů pro vzdělávací postgraduální program ve spolupráci se SROBF pro obory klinická i radiační onkologie.

15. Příští schůze výboru bude 15.9. mimořádně ve 12.00 v Praze ve FN v Motole.

 

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
Předsedkyně ČOS