Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti ze dne 2. července 2003.

Nový výbor zvolil funkcionáře ČOS. Před volbou funkcionářů profesor MUDr. Pavel Klener, DrSc. odstoupil z nově zvoleného výboru. Do výboru tak postoupil další člen podle celkového součtu hlasů v obou kolech MUDr. Vladimíra Stáhalová.
Funkcionáři výboru byli v tajném hlasování zvoleni jednomyslně.

Předseda: prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.
Místopředsedkyně: doc. MUDr. Jitka Abrhámová, DrSc.
Vědecký sekretář: prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.
Pokladník: prim MUDr. Jindřich Finek, Ph.D.
Členové: MUDr. Karel Cwiertka
  doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc.
  doc. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.
  doc. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
  MUDr. Vladimíra Stáhalová
  MUDr. Hana Stankušová
  doc. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
Revizní komise: prim. MUDr. Alexandra Aschermannová
  doc. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc.
  prim. MUDr. Alena Jelínková
  MUDr. Olga Přibylová
  doc. MUDr. Lukáš Rob, CSc.

První jednání začalo ihned po volbě nového výboru.

 1. Schůze výboru budou střídavě na pracovištích členů výboru i jiných větších pracovištích, případně v rámci onkologických kongresů v České, případně Slovenské republice.
  Plánované termíny a místa příštích jednání výboru:
  Úterý 2. září 2003 v 10,00 hod. Interní hematoonkologická klinika FN, Brno, Bohunice
  Čtvrtek 9. října 2003 v 16,00 hod. Český Krumlov - místo jednání bude upřesněno
  Úterý 4. listopadu 2003 v 10,00 hod. Odborný léčebný ústav na Pleši
 2. Je zapotřebí věnovat více pozornosti jednáním s pojišťovnami, hlavně v oblasti nových smluv a kódů, bude nutné, aby to měl na starosti jeden člen výboru, uvítáme návrhy.
  Kategorizační komisi v rámci onkologie a hematologie bude i nadále garantovat prof. Vorlíček.
 3. Je nutné se podívat na koncepci klinické onkologie a také radiologie, návrhy jsou na www stránkách MZ, příště bychom měli diskutovat, zda je nutné na koncepcích něco opravovat. Byl by to problém, protože koncepce byla dosti složitě schválena a doporučena VR ministryně zdravotnictví, jakákoliv úprava by podléhala novému schválení.
 4. Členové výboru vítají, že jsou ve výboru zastoupeny všechny společnosti, které představují široké spektrum současné onkologie u nás. Co nejširší spolupráce je vítaná, očekávaná a bude předpokladem našeho jednotného a silného působení ve prospěch klinické onkologie na všech úrovních.
 5. Česká onkologická společnost má v současné době dvě sekce - pediatrickou a chirurgickou. Zástupci sekcí se mohou zúčastňovat schůzí výboru s hlasem poradním.
  Výbor se domnívá, že by bylo žádoucí vytvořit i další sekce, pokud o ně bude zájem. Může jít například o sekce diagnostickou či prediktivní onkologie, onkogynekologickou, pneumoonkologickou, uroonkologickou a další. Smyslem sekcí je prohloubení spolupráce s dalšími odbornými společnostmi, onkologie prostupuje napříč celou medicínu.
 6. Větší pozornost je třeba věnovat spolupráci NOR a využívání shromážděných darů. Největší zkušenost ze členů výboru má v této oblasti prof. Žaloudík, měli bychom si ujasnit další postupy.
 7. Výbor klade velký důraz na větší využití informatiky při odborné a vědecké práci onkologů. Tuto tematiku ještě rozvineme na některém z příštích výborů.
 8. Pokusíme se vytvořit aktualizovanou databázi členů České onkologické společnosti tak, aby informování a styk s členy byl rychlý a flexibilní. Předpokládá to získání emailových adres od všech členů společnosti, kteří je mají a obnovování databáze jedenkrát ročně, jak je to zvykem u zahraničních společností.
 9. Bylo diskutováno naše zastoupení v ESMO a UICC. V ESMO nás doposud zastupoval dr. Karásek z MOÚ, který byl delegován minulým vedením MOÚ a o jehož činnosti nemáme žádné informace. Ředitel MOÚ doc. Vyzula byl požádán o vyjasnění situace a navržení kandidáta pro další období. Výbor se domnívá, že pro tuto funkci je vhodný ředitel MOÚ.
  O našem vztahu k UICC budeme diskutovat na příštím výboru po získání podrobnějších informací.
 10. Do transplantační komise byl za ČOS navržen doc. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc.
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.
vědecký sekretář ČOS
Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.
předseda ČOS