Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS J.E.P. ze dne 11.12.2018 ve VFN

Přítomni: Büchler, Dušek, Janovský, Kolářová, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Ryška, Svoboda M., Svoboda T., Tesařová, Vorlíček, Žaloudík
Omluveni: Fínek, Študentová

 1. Dispenzarizace pacientů s onkologickým onemocněním praktickými lékaři.
  Navázání kontaktu mezi KOC a praktickými lékaři v regionech – semináře praktických lékařů ve stanovených termínech – možnost účasti za ČOS. Předsedkyně bude písemně informovat všechny vedoucí lékaře KOC o akcích, které jsou konány praktickými lékaři v období leden – březen v jednotlivých regionech. Požádá tímto vedoucí lékaře KOC o součinnost a účast na těchto seminářích dle jednotlivých lokalizací a tím navázání kontaktu s praktickými lékaři ve své regionu. Seznam kontaktních lékařů v jednotlivých regionech i seznam akcí jsou také v příloze zápisu.
 2. Předsedkyně se 4.12.2018 sešla s MUDr. Zvoníkovou a JUDr. Veselým z Odboru výkonu posudkové služby MPSV.
  Jmenovaní projevili velký zájem o spolupráci s ČOS ČLS JEP a dále mají veliký zájem o spolupráci s jednotlivými KOC. Spolupráce je ve dvou rovinách, jednak příprava materiálu, který bude podkladem pro posudkovou činnost v oblasti délky pracovní neschopnosti, která se může prodloužit nad více než 1 rok v konkrétních případech a dále druhá rovina se týká přiznání invalidity v závislosti na diagnóze, tipu aplikované léčby, pokročilosti onemocnění a prognóze pacienta. Zde by MPSV uvítalo přímou spolupráci s jednotlivými KOC delegací lékaře do pracovní skupiny (komise), která rozhoduje o uznání invalidity jednotlivých pacientů. Časová náročnost účasti lékaře KOC v komisi představuje cca 6 hodin měsíčně. Veškeré aktivity spolupráce ve formě přípravy materiálu při účasti na jednání komisí budou honorovány. Členové výboru souhlasí, že jednou ze spolupracujících, které se budou podílet na tvorbě materiálu ze strany ČOS bude MUDr. Alexandra Aschermannová. Členové výboru uvítají aktivní zapojení všech jmenovaných složek a děkují za spolupráci všem vedoucím KOC. Se svými návrhy se, prosím, obracejte na mail: alena.koutska@fnmotol.cz.
 3. Prim. Kolářová - informace o přípravách voleb do výboru ČOS ČLS JEP.
  Prim. Kolářová zjistila na ČLS JEP, že podmínkou realizace voleb pouze elektronickou cestou je získání 100% mailových adres od všech členů ČOS. Pokud tato podmínka není splněna, musí být volby kombinované. Spoluprací mezi ČOS a ústředím ČLS JEP bylo zjištěno, že u 35 členů ČOS není k dispozici mailová adresa. Předsedkyně a sekretářka společnosti obeslaly všech 35 členů písemně k zjištění mailového kontaktu. Již v tuto chvíli se 4 dopisy vrátily jako neznámý adresát. Je tedy jasné, že 100% nejsme schopni splnit. Předsedkyně zašle dopis revizní komisi ČLS JEP s dotazem, zda může ČOS provést elektronické volby i při nesplnění 100% znalosti e-mailů členů.
  Členové výboru jednomyslně odsouhlasili návrh volební komise, kde jsou členy: Karel Ćwiertka, Alexandra Aschermannová, Michaela Zugarová. Členové volební komise budou pozváni na příští zasedání výboru v lednu 2019.
  Členové výboru odsouhlasili, že zájemci o práci ve výboru mohou umístit na Linkos medailonek, ve kterém vyjádří svůj zájem, maximální délka medailonku byla odsouhlasena na 200 slov. Nominovaní členové budou osloveni volební komisí, zda opravdu chtějí býti kandidáty do výboru ČOS ČLS JEP. Seznam těch, kteří uvedou, že kandidáty nechtějí být, bude vyvěšen na stránkách Linkos. U nominovaných prosíme o písemné sdělení, že souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů. V příloze je schéma průběhu voleb s konkrétními časovými údaji a to zatím v podobě voleb kombinovaných, do doby než bude upřesněno dle odpovědi revizní komise ČLS JEP.
 4. Časopis Klinická onkologie – zpráva o průběhu jednání a řešení.
  Situace kolem vydávání časopisu Klinická onkologie je vyřešena. Není nutné měnit výši členského příspěvku ČOS ČLS JEP s ohledem na vydávání a rozesílání časopisu Klinická onkologie. Časopis je oficiálním časopisem ČOS ČLS JEP.
 5. MUDr. Samuel Vokurka, předseda sekce podpůrné léčby ČOS ČLS JEP - časopis.
  Výbor ČOS ČLS JEP nepodporuje aktivitu vydávání dalšího časopisu, bere na vědomí tuto aktivitu, kterou však považuje za nešťastnou.
 6. Nominace odborníka pro obor klinická onkologie do komise pro výběrové řízení na uzavření smluv o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdravotními pojišťovnami pro území okres Přerov.
  Nominován a schválen prof. Melichar, který se výběrového řízení zúčastnil.
  Vlastní výběrové řízení bylo důvěrné, proto bylo diskutováno pouze v obecné rovině. Dle názoru členů výboru je základem organizace onkologické péče síť komplexních onkologických center. Tato síť je dána historickým vývojem a ve většině případů kopíruje administrativní hranice krajů. Vazby menších onkologických pracovišť na komplexní onkologické centrum se stávají stále důležitější. V daném případě ambulantní onkologické pracoviště ve Přerově spadá pod KOC FN Olomouc. Výbor České onkologické společnosti zásadně nesouhlasí s jednostrannými kroky, které by vedly ke změně aktuální sítě komplexních onkologických center.
 7. Výše členských příspěvků ČOS ČLS JEP.
  Pro další rok zůstává výše členských příspěvků nezměněna.
 8. Klinicky doporučené postupy – změna termínu realizace.
  Práce na klinických doporučených postupech pokračuje, o průběhu a realizaci budeme průběžně informovat.
 9. Dne 6.12.2018 schůzka předsedkyně, doc. Duška a Ing. Šmehlíka na VZP – pilotní projekty.
  Práce na realizaci pilotních projektů, které byly představeny na Fórum onkologů 2018, pokračuje. O dalších krocích v realizaci budeme průběžně informovat. Prof. Žaloudík vyzval prim. Kolářovou k připojení KOC Pardubice k uvedenému projektu a dále uvedl, že dalším KOC, který by byl připraven vstoupit do projektu je i KOC Zlín.
 10. Dne 10.12.2018 Vědecká rada MZČR – informace.
  Na Vědecké radě představil implementaci umělé inteligence do oblasti zdravotnictví prof. Žaloudík. Dále byla diskutována problematika protonové terapie, téma nebylo uzavřeno a na příštím zasedání přednese prof. Vymazal návrh usnesení Vědecké rady k možnému hlasování.
 11. PhDr. Nováková informovala členy výboru písemně o realizaci smlouvy s firmou Monitora Media o dalším provozování informačního portálu z tisku pro členy ČOS ČLS JEP.
 12. Na výbor ČOS ČLS JEP se obrátila Mgr. Radoslava Ďurišová z VZP ČR s žádostí o vyjádření k možnosti nasmlouvat dg. skupiny nádory štítné žlázy (LP Nexavar) a dg. skupiny pankreatické neuroendokrinní tumory – pNET (LP Afinitor) pro poskytovatele Nemocnice České Budějovice a.s. Členové výboru se shodli na tom, že nemají námitky proti požadavku Nemocnice České Budějovice a.s. a zároveň doporučují rozšíření smluv pro všechna KOC.
 13. Noví členové:
  Sekce psychoonkologie:
  • RSDr. Mgr. Nemčíková Zuzana – Pobočka Revenium, z.s. Žatec
  Sekce onkodermatologická:
  • Doc. MUDr. Vachtenheim Jiří – Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky Praha
  Sekce onkologické imunologie:
  • MUDr. Harciník Jiří – Merck s.r.o.
   
 14. Termíny zasedání výboru ČOS na rok 2019:                 
  Všechna uvedená zasedání výboru ČOS od ledna do června 2019 se budou konat ve FN Motol a to v 10:00 hodin. Data jednotlivých zasedání jsou:
  • 15.1.2019
  • 12.2.
  • 12.3.
  • 16.4.
  • 21.5.
  • 18.6.

  Předsedkyně onkologické společnosti přeje všem členům ČOS ČLS JEP krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví a spokojenosti v novém roce.

  Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
  předsedkyně ČOS ČLS JEP

Přílohy:

 1. Dispenzarizace pacientů s onkologickým onemocněním praktickými lékaři - seznam seminářů pro praktické lékaře
 2. Dispenzarizace pacientů s onkologickým onemocněním praktickými lékaři - seznam kontaktních lékařů v jednotlivých regionech 
 3. Schéma průběhu kombinovaných voleb