Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS J.E.P. ze dne 12.11.2019 ve FN v Motole

Přítomni: Fínek, Kolářová, Kopecký, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Richter, Svoboda M., Svoboda T., Tesařová, Tomášek, Vošmik
Omluveni: Büchler, Dušek, Kiss

 1. Spolupráce ČOS ČLS JEP, KOC a MPSV.
  Výbor ČOS obdržel reakci MPSV na vypracovaný návrh řešení sociální problematiky u onkologicky nemocných (pracovní neschopnost a invalidita) zástupkyněmi ČOS ČLS JEP. Všechny návrhy ze strany zástupkyň ČOS ČLS JEP byly MPSV ignorovány a materiál se vrátil prakticky do původní podoby před zahájením všech jednání, která byla ČOS vedena na MPSV. Zástupkyně pověřené touto problematikou za ČOS opět návrh přepracovaly a nyní je plánováno jednání u náměstkyně MPSV na 11.12.2019 za účasti zástupců ČOS a zástupců pacientských organizací. Zároveň předsedkyně ČOS poskytla rozhovor ČT, kde zdůraznila nutnost změny přístupu k onkologickým pacientům z hlediska sociální problematiky s požadavkem revize postoje MPSV k danému tématu.
 2. Výzva pro získání statutu Centra vysoce specializované onkologické péče – reakreditace KOC, první setkání komise 25.10.2019 za účasti předsedkyně a prof. MUDr. Fínka.
  V rámci konání komise byl podrobně probrán dotazník, který bude sloužit jako podklad pro žádost o zařazení pracoviště mezi centra vysoce specializované onkologické péče. V současné době probíhá kontrola znění výzvy včetně jmenovaného dotazníku příslušnými odbory MZ ČR, včetně porady vedení ministra MZ ČR a poté bude vydán věstník a výzva k přihlášení uchazečů.
 3. Financování časopisu Klinická onkologie.
  Sponzoring vydávání časopisu je vyřešen a časopis bude bez problémů nadále k dispozici všem členům ČOS.
 4. Dne 6.11.2019 se konalo setkání zástupců zdravotních pojišťoven a odborných společností ČOS a SROBF k tématu protonové terapie. Výsledkem setkání je společné stanovisko, jehož znění je v příloze zápisu. Indikace protonové terapie je navrhována MDT týmem příslušného KOC.
 5. SÚJB Ing. Karla Petrová - 8.11.2019 návštěva předsedkyně ČOS, při které předsedkyně seznámila zástupce SÚJB se zněním společného stanoviska zdravotních pojišťoven a odborných společností k problematice protonové terapie.
 6. PhDr. Nováková nabízí zprostředkování využití stávající videokonferenční komunikace pro budoucí možnost konání MDT týmů mezi KOC a příslušnými ROS.
 7. Setkání předsedkyně, prof. Fínek, prof. Petruželka a prim. Petráková na VZP dne 29.10.2019. Byla vytvořena nová společná stanoviska ČOS a VZP o úhradě preparátů Kadcyla, Opdivo, Xalkori, Verzenio. Podrobné znění stanovisek bude dodatečně sděleno prostřednictvím stránek Linkos. V současné době je administrativně zpracováváno na VZP.
 8. Nominace kandidátů do pracovní skupiny pro mise Horizont Europe, za MZČR nominována náměstkem prof. Prymulou předsedkyně.
  První schůzka dne 21.10.2019 byla na MŠMT. Zástupkyně MŠMT zatím není podrobně informována o funkci a náplni zmíněné mise. Kontakt je navázán. O dalším vývoji budeme průběžně informovat v zápisech ze schůzí výboru.
 9. Prim. MUDr. K. Petráková - seznam léků s off label – předložit VZP k projednání.
  Prim. Petráková oznámila členům výboru požadavek prof. Vyzuly projednat seznam off label medikace preparátu používaných v terapii onkologických pacientů. Členové výboru souhlasí, že takové preparáty existují a přináší problémy především lékařům v ROS. Prim. Petráková předloží seznam těchto léků, ten dále bude postoupen na VZP k diskusi o řešení tohoto problému a event. pokud bude nutné, bude vše projednáno i na úrovni MZ ČR a SÚKL.
  První projednání uvedeného problému slíbil prodiskutovat prof. Vyzula s ředitelem VZP Ing. Kabátkem.
 10. Konání Fórum onkologů 6. 12. 2019 v Praze ve FN Motol – kinosál. Téma: reakreditace KOC, organizace péče o onkologické pacienty (předsedkyně), agnostická medicína – onkologie v budoucnosti (prof. Petruželka), predikce v číslech na rok 2020 (prof. Dušek). Podrobný program a pokyny budou ještě zaslány všem vedoucím lékařům KOC a členům výboru SROBF a budou umístěny na stránkách Linkos.
 11. Spolupráce ČOS ČLS JEP s AIFP.
  Domluvena návštěva v sídle AIFP na 25.11.2019 od 14:00 hodin. Schůzky se zúčastní předsedkyně, prim. Petráková a dr. T. Svoboda. Cílem bude vyjasnění problematiky účasti a sponzoringu na akcích garantovaných a podporovaných ČOS ČLS JEP a dalších etických problémů spolupráce s farmaceutickými firmami.
 12. PhDr. Ing. Martin Pospíchal navštívil předsedkyni s plánem akcí pro onkologické pacienty na rok 2020 a spolupráci s Linkos. Jedná se o psychologickou poradenskou a edukační činnost.
  Byla uzavřena smlouva s firmou Roche na podporu psychoterapeutických aktivit.
  Členové výboru souhlasí.
 13. Dne 22.10.2019 se konala konference Strategie a vize českého zdravotnictví v roce 2020. Do panelové diskuse pozvána předsedkyně ČOS.
  Na konferenci byla představena úhradová vyhláška pro rok 2020. V průběhu diskuse hejtman MUDr. Jiří Běhounek vyzdvihl činnost a výsledky práce ČOS ČLS JEP.
 14. Dne 24.10.2019 – kulatý stůl o financování zdravotnictví organizované Mgr. Cikrtem – pozvání předsedkyně.
  Byla diskutována problematika nákladné terapie v oblasti onkologie a hematoonkologie. Konstatována dobrá spolupráce s plátci péče a současně ne příliš dobrá informovanost přednostů pracovišť od managementů nemocnic o skutečném hospodaření, především v oblasti plateb od zdravotních pojišťoven.
 15. Od 14.10. do 25.10.2019 proběhl ve FN Motol předatestační kurz klinické onkologie.
  Účastnilo se 6 lékařů, kurz proběhl bez problémů.
 16. Ve dnech 28. a 29.11.2019 se bude konat atestace z klinické onkologie.
  Zkoušející: prof. Petruželka, prof. Fínek a doc. Prausová.
 17. Členové výboru se obrátili na představitele jednotlivých KOC, zda by vyjádřili zájem o návštěvu členů výboru na jejich pracovišti a současně realizaci zasedání výboru ČOS ČLS JEP na půdě jejich pracoviště. Zájem projevil KOC Nový Jičín.
 18. Výbor pro zdravotnictví jménem prof. MUDr. Vlastimila Válka, CSc., MBA, EBIR, předsedy podvýboru pro implementaci nových postupů do praxe, pozval předsedkyni na 8. schůzi dne 13.11.2019.
  Na zasedání seznámil náměstek ministra MZ ČR Mgr. Filip Vrubel přítomné se základními podstatnými body novely zákona č. 48. Jedná se především o zrychlení, zjednodušení, stanovení úhrady nových léčiv, nová pravidla §16 a VILP.
 19. Na předsedkyni se obrátil doc. MUDr. Jan Novotný, Ph.D. s nabídkou přednášky v rámci Fóra onkologů na téma: Onkologie ve Švédsku.
  Program na Fórum onkologů 6.12.2019 je již naplněn a pan docent bude pozván k přednášce v rámci jarního kongresu Kontraverze v onkologii.
 20. Setkání KVMO a Hlasu pacientů dne 26.11.2019 se zástupci médií za účasti ČOS ČLS JEP.
 21. Podnět pro mladé lékaře k edukaci v oblasti komunikace s pacienty.
  Předsedkyně a prim. Petráková se zúčastnily diskuse o přípravě nového výkonu genomického testování u karcinomu prsu dne 31.10.2019.
  Návrh nového kódu výkonu, který nyní bude zahrnovat indikaci a vyhodnocení onkologem a úhradu nákladů na provedení testu zatím pod odborností 402 do možnosti realizace testu patology v ČR, kdy bude převeden náklad na test pod odbornost patologie. Nyní bude test prováděn v zahraničí, hrazen onkologům , kteří poté proplatí příslušné zahraniční laboratoři na základě smlouvy mezi smluvním distributorem oprávněným na území ČR zajišťovat provedení testu a příslušnou nemocnicí, kde je pacient léčen v KOC.
 22. Návštěva zástupkyně organizace AmCham s požadavkem účastnit se jednání o zdravotnictví a rozvoji koncepce onkologie na půdě jmenované organizace zástupcem ČOS.
  Vzhledem k tomu, že se jednalo o aktivitu farmaceutické firmy, předsedkyně účast odložila do doby, kdy bude mít o podobné jednání zájem MZ ČR.
 23. Healthcare & Life Sciences Review 2020 požádali předsedkyni o publikaci rozhovoru s charakteristikou onkologické společnosti v ČR.
  Předsedkyně obdržela otázky, týkající se činnosti ČOS ČLS JEP a koncepce onkologie v ČR, které ve spolupráci s ÚZIS zodpoví.
 24. Dne 7.11.2019 návštěva zástupců gruzínského zdravotnictví u předsedkyně.
  Gruzínská delegace se chtěla seznámit především s organizací zdravotnictví a onkologie v ČR, včetně existence preventivních programů a NOR.
 25. Návrh prof. MUDr. Petry Tesařové na projednání a ustanovení společného stanoviska u dalších onkologických preparátů v léčbě karcinomu prsu.
  Návrh považují členové výboru za podnětný, u léků navržených ke společnému stanovisku je podmínkou žádost o trvalou úhradu na SÚKL, což navrhované preparáty doposud nesplňují, ale v budoucnu lze o otevření tohoto problému uvažovat.
 26. Prof. Fínek, prim. Petráková a předsedkyně plánují setkání s prof. Švihovcem na téma: spolupráce se SÚKL.
  Členové výboru plánují pozvat prof. Švihovce také na budoucí zasedání výboru.
 27. Stanovisko k oborům specializačního vzdělávání pro rezidenční místa.
  Prof. Melichar písemně jménem výboru ČOS ČLS JEP podal žádost o možnost realizace rezidenčních míst i v oboru klinická onkologie. Žádost zaslal prof. Š. Svačinovi, předsedovi ČLS JEP.
 28. Členové výboru se usnesli, že budou nadále úzce spolupracovat se SÚKL, MZ ČR i plátci péče při realizaci procesu schválení úhrady onkologických léčiv. Na výzvu těchto orgánů poskytnou odborné stanovisko k míře klinické potřeby konkrétních preparátů. Zároveň vypracují event. návrh, vyplývající z klinické potřeby, která bude vycházet z jednoznačných dat klinických studií a evidentní mezery v léčebné praxi u konkrétní indikace. Svými stanovisky nebudou nadále reagovat a reflektovat na požadavky farmaceutických firem.
 29. Žádost o záštitu:
 30. Diskuse:
  Na podnět prim. K. Petrákové ČOS uděluje podporu organizátorům BOD k žádosti o získání záštity ESMO nad touto konferencí.
 31. Noví členové ČOS:
  • MUDr. Lucie Křenová – Oddělení klinické a radiační onkologie Nemocnice Pardubice

Pozor:

Příští zasedání výboru ČOS se koná 17.12.2019 od 10:00 hodin ve VFN – přesné místo sdělíme při odeslání programu zasedání.

doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
předsedkyně ČOS ČLS JEP

Přílohy: