Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS J.E.P. ze dne 12.12.2017 ve VFN

Přítomni: Büchler, Dušek, Fínek, Janovský, Melichar, Petruželka, Prausová, Svoboda T., Vorlíček
Omluveni: Kolářová, Petráková, Svoboda M., Študentová, Ryška, Tesařová, Žaloudík
Hosté:  --

 
 

 1. Problematika dispenzarizace – budoucí podoba, frekvence vyšetření, místo sledování.
  Přítomní členové výboru se shodli, se v první fázi řešení problematiky dispenzarizace věnovat diagnózám karcinom prsu, karcinom kolorekta, karcinom plic, karcinom prostaty a karcinom ledviny. Předsedkyně osloví prostřednictvím prim. Kataríny Petrákové autorské skupiny jednotlivých diagnóz v Modré knize. Cílem je doplnit algorytmus dispenzárních kontrol. Členové výboru jsou si vědomi, že proces řešení dispenzarizace je nutné koordinovat se společnostmi praktických lékařů a dále s plátci péče. (Prim. Janovský prostuduje webové stránky odborných společností praktických lékařů s ohledem na realizaci dispenzarizace onkologických pacientů). Samostatnou problematikou jsou dispenzarizace nemocných s genetickou poruchou a doposud zdravých nositelů genetických poruch. Problematika bude řešena společnými setkáními genetiků a onkologů.
 2. Stanovisko ČOS k používání biosimilárních onkologických léků – pokračování.
  Poslední verze stanoviska, vypracovaná doc. Büchlerem je akceptována výborem ČOS a bude umístěna na stránkách Linkos.
 3. Konference organizace Reach To Recovery International (RRI) a Aliance žen s rakovinou prsu červen 2019 Praha – příprava témat, návrh přednášejících.
  Členové výboru vítají příležitost vystoupit aktivně na jmenované konferenci a plně ji podpořit na stránkách Linkos.
 4. Členské příspěvky ČLS JEP – návrh změn.
  Členové výboru se shodli na ponechání dosavadní výše členských příspěvků ČOS ČLS JEP.
 5. Rozpočet ČOS na rok 2018.
  MUDr. T. Svoboda informoval o stanovení rozpočtu na rok 2018. Rozpočet zůstává prakticky beze změn oproti roku 2017, výsledek hospodaření bude k dispozici v lednu a bude neprodleně zveřejněn.
 6. Jmenování zástupce oborové rady ČLK za ČOS.
  Členové výboru se shodli na již navrženém zástupci prof. MUDr. Žaloudíkem. Zástupcem Oborové rady ČLK za ČOS je i výborem navržen doc. MUDr. Kiss.
 7. Uzavření připomínkového řízení k problematice „koncepce organizace onkologické péče“.
  Všechny připomínky ke znění koncepce organizace onkologické péče, které byly zaslány členy výboru, vedoucími lékaři KOC a výborem SROBF byly zapracovány do textu. Existence Národních onkologických center byla potvrzena osobou ministra zdravotnictví, na jehož popud tato vznikla – na základě žádosti vedení zahraničních projektů a vedení EU-Joint Actions. Nicméně všechny připomínky k obsahu textu o těchto centrech byly přijaty a zabudovány do textu. V současné době je znění koncepce organizace onkologické péče v tisku. Jde pouze o text Věstníku, nikoli o jakkoli závazný či legislativní předpis. Závazkem, rovněž vzešlým z připomínkového řízení, bude věstník aktualizovat a dále rozpracovat, - k těmto krokům budou od počátku r. 2018 přizváni všichni vedoucí KOC. Prvním úkolem k realizaci koncepce je definice a ustanovení multidisciplinárních týmů.
 8. Diskuse

  Prof. Vorlíček postoupil členům výboru oznámení o konání MASSC/ISOO 2018, 28. – 30.6.2018 ve Vídni, Annual Meeting on Supportive Care in Cancer.
  Členové berou na vědomí.

  MUDr. R. Neumannová, předsedkyně ROC požádala předsedkyni o setkání v rámci výboru ČOS. Termín návštěvy bude MUDr. Neumannové oznámen.

  Na výbor společnosti ČOS se obrátil pacient, kterému byla revizním lékařem VZP zamítnuta žádost na §16 u léčivého přípravku Mekinist. Členové výboru se shodli, že vyřizování těchto stížností, které se týkají zamítnutých žádostí o úhradu léčiva, nejsou v kompetenci výboru ČOS ČLS JEP, který nemá právní subjektivitu a je pouze součástí spolu s dalšími odbornými společnostmi ČLS JEP. Úlohou odborné společnosti není řešení těchto sporů, doporučí tedy pacientovi, aby problém řešil s příslušným plátcem péče.

  V minulém zápisu ze schůze výboru ČOS byla v příloze dána informace o doporučení způsobu hrazení protonové péče americkou lékařskou společností ASTRO. Vzhledem k tomu, že český překlad nepovažovali někteří z členů výboru ČOS a především SROBF za adekvátní, předsedkyně přikládá odkaz na originál v anglickém jazyce: https://www.astro....or-proton-therapy/

  Ověřený český překlad bude k dispozici u předsedkyně výboru ČOS.
  Předsedkyně ČOS navrhla, aby problematika indikace a realizace protonové léčby v ČR byla komunikována na dalším zasedání výboru ČOS a dále pak projednána s výborem SROBF. Předsedkyně se domnívá, že celá problematika by měla být řešena čistě po odborné a vědecké bazi a tím bylo docíleno adekvátního jednání s plátci péče. Prof. Vorlíček tuto myšlenku podpořil a zároveň zdůraznil, že v budoucnu by bylo velmi prospěšné, kdyby se protonová terapie stala součástí některého z KOC.

  Doc. Büchler  oznámil vydání nové knihy Onkologie, kterou realizoval se svými kolegy. Doporučuje především pro studenty lékařských fakult.

  Doc. Büchler navrhl se souhlasem ostatních členů výboru, že zastupování v médiích je úlohou předsedkyně nebo jí pověřenou osobou.
 9. Noví členové

  Sekce podpůrné léčby:
  • MUDr. Jirsová Kateřina – Nemocnice Na Pleši, Onkologické oddělení
  • MUDr. Sochor Marek – KOC KN Liberec a.s.
  Sekce nádory hlavy a krku:
  • MUDr. Dvořák Zdeněk, Ph.D. – KPECH FN U sv. Anny, Brno
  Sekce onkodermatologická:
  • MUDr. Šmejkalová Dana – VFN Praha
 10. Další zasedání výboru ČOS:

  30.1.2018             10:00 hodin                         FN Motol
  6.3.2018               10:00 hodin                         FN Motol

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
předsedkyně ČOS ČLS JEP

Příloha

 1. Stanovisko České onkologické společnosti (ČOS) k používání biosimilárních onkologických léků