Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS J.E.P. ze dne 15.1.2019 ve FN v Motole

Přítomni: Janovský, Kolářová, Melichar, Petruželka, Prausová, Svoboda T., Tesařová, Vorlíček, Žaloudík
Omluveni: Büchler, Dušek, Fínek, Petráková, Svoboda M., Študentová, Ryška
Hosté: Karel Ćwiertka, Alexandra Aschermannová, Michaela Zugarová

 1. Dispenzarizace pacientů s onkologickým onemocněním praktickými lékaři.
  Výbor ČOS ČLS JEP konstatoval, že všichni vedoucí lékaři KOC byli informováni o akcích, které jsou konány praktickými lékaři v I. čtvrtletí roku 2019 v jednotlivých regionech a opět výbor žádá všechny vedoucí lékaře KOC, aby na těchto seminářích ve svém regionu zajistili účast zástupce KOC a navázali kontakt s praktickými lékaři.
 2. Spolupráce ČOS ČLS JEP, KOC a MPSV.
  Výbor ČOS děkuje prim. MUDr. Martině Chodacké, prim. MUDr. Václavu Janovskému a prim. MUDr. Jiřímu Bartošovi za zaslání jména zástupce, který se bude účastnit jednání o přiznání invalidity a bude spolupracovat s pracovní skupinou MPSV. Výbor žádá ostatní vedoucí lékaře KOC, aby delegovali též svého zástupce pro problematiku posudkového lékařství. MUDr. Alexandra Aschermannová naváže kontakt s MUDr. Zvoníkovou z Odboru výkonu posudkové služby MPSV a dále se spojí se jmenovanými zástupci KOC pro tuto problematiku.
 3. Prim. Kolářová - informace o přípravách voleb do výboru ČOS ČLS JEP.
  Zasedání výboru dne 15.1.2019 se zúčastnili členové volební komise (MUDr. A. Aschermannová, MUDr. K. Cwiertka a MUDr. M. Zugarová). Předsedkyně informovala členy výboru, že vhledem k nedostupnosti všech členů ČOS ČLS JEP prostřednictvím mailového kontaktu budou volby do výboru ČOS ČLS JEP probíhat kombinovanou formou. Toto rozhodnutí vyplývá z odpovědi revizní komise ČLS JEP a vychází z řádu Stanov ČLS JEP. Další organizační kroky v přípravě a realizaci voleb budou v rukou volební komise. Zápis z 1. setkání jmenovaných je v příloze zápisu.
 4. Pilotní projekty VZP - setkání předsedkyně a Ing. Šmehlíka dne 7.1.2019.
  Předsedkyně, prof. MUDr. Feltl a prof. RNDr. Dušek se setkali s náměstkem VZP Ing. Šmehlíkem. Zahájili jednání o startu pilotního projektu organizace péče o onkologické pacienty. Tvorba spolupráce ROS – KOC a delegování centrové péče ve Středočeském kraji a Praze a dále v Brně, Jihomoravském kraji a kraji Vysočina. Členové výboru berou na vědomí.
 5. Protonová terapie - jednání Výboru pro zdravotnictví PSČR – předsedkyně.
  Předsedkyně se zúčastnila jednání Výboru pro zdravotnictví PSČR, na který byla pozvána předsedkyní výboru prof. MUDr. Věrou Adámkovou. Jednání se týkalo problematiky nerovnosti v indikaci protonové léčby jednotlivými KOC. Nerovnost indikací se týkala pouze protonové léčby, nikoli komplexní onkologické péče. Vedle bohaté diskuse poslanců Výboru pro zdravotnictví byla vyzvána k diskusi i předsedkyně ČOS, dále se diskuse zúčastnila i předsedkyně SÚJB Ing. Dana Drábová, Ph.D. Přítomen byl též doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D. Podstatným je závěr jednání, kde bylo doporučeno provést analýzu využití všech inovativních radioterapeutických přístrojů v ČR napříč jednotlivými regiony. Tímto úkolem bylo pověřeno MZ ČR v kooperaci s odbornou společností. Zároveň výbor doporučuje seznámit se se zněním Sbírky zákonů částka 151, která byla rozeslána 20.12.2018; 301. Vyhláška, kterou se mění Vyhláška č. 134/1998 Sb. seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Kapitola 4, bod 19.3. výkony protonové terapie (43652 a 43653). Nové znění vzniklo na základě podnětu SÚJB. Předsedkyně výboru ČOS v diskusi především zdůraznila činnost multidisciplinárních týmů v každém KOC, který je rozhodujícím pro indikaci veškerých diagnosticko – terapeutických postupů včetně indikace radioterapie a konkrétní metody. Nutnost účasti radiačního onkologa a doporučení vedoucího KOC. Dále sdělila, že veškerá rozhodnutí multidisciplinárních týmů vychází z mezinárodně uznávaných doporučených klinických postupů. Rozdílnost v počtu indikovaných pacientů jednotlivých KOCů, jednak vychází z rozdílného celkového počtu ošetřovaných pacientů a rozdílného spektra řešených diagnóz. Koncentrace dětských pacientů, koncentrace dětských nádorů v dospělosti a vzácných diagnóz do NOC. Léčení např. lymfomů, sarkomů atd. Předsedkyně mohla uvést pouze data FN v Motole, jiná neměla oprávnění uvádět a samozřejmě je neměla k dispozici. Předsedkyně SÚJB uvedla, že motivací pro jejich zásah jsou podněty od onkologických pacientů a základní povinností jejího úřadu je dodržování principu optimalizace radiační ochrany a samozřejmě i stanovení a dodržování pravidel při lékařském ozáření. Na základě těchto skutečností podal úřad podnět k novému znění pro výkony protonové terapie.
 6. Výběrové řízení na místo přednosty Onkologické kliniky Olomouc.
  Doc. Büchler se zúčastnil výběrového řízení, které proběhlo zcela bez problémů, a prof. MUDr. B. Melichar byl potvrzen ve funkci přednosty na dalších 5 let. Panu profesorovi členové výboru gratulovali.
 7. Smlouva o spolupráci mezi ČLS JEP a T.E.O. Consulting s.r.o. o projektu Kontinuální vzdělávání mladých onkologů.
  Členové výboru souhlasí se smlouvou, spolupráce probíhá konstruktivně a výbor ČOS bude v této spolupráci pokračovat i v roce 2019.
 8. EEBR meeting agenda a účast dr. T. Svoboda
  Dr. T. Svoboda informoval o setkání, které se týkalo vzdělávání v onkologii.  Zahraniční pracoviště střední a východní Evropy preferují spíše dlouhodobé stáže školenců (6 měsíců) na významných klinikách, tato varianta není mladými onkology dle průzkumu v ČR preferována a je z provozního hlediska našich pracovišť obtížně proveditelná. Mladí onkologové sami upřednostňují krátkodobé pobyty - např.  víkendové akce, nebo kratší lokální semináře v týdnu po pracovní době.  Z naší strany je tedy spíše zájem o účast na akcích typu Masterclass a refresher kurzech s možností zajištění návštěvy významných onkologů ze zahraničí při akcích v ČR (Visiting Professorship Programmes - včetně např. PragueOnco, BOD, ale i další konzultační pobyty, semináře, víkendové akce apod.) nebo zapojení některých našich center schopných zajistit program a výuku v AJ do výměnných pobytů či pomoc ESO při výchově vlastních mentorů.  Zajímavostí  je,  že  naši mladí onkologové, na rozdíl o některých jiných států, nepreferují e-learningové formy vzdělávání. ESO podle získaných poznatků za měsíc vytvoří akční plán vzdělávání na další 3 roky a bude se snažit více se prezentovat na stránkách naší odborné společnosti.
 9. Vnitrorezortní připomínkové řízení – Návrh novely zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech.
  Členové výboru bez připomínek berou na vědomí.
 10. Spolupráce ÚZIS ČR a odborných společností na tvorbě Klasifikace hospitalizačních procedur.
  Členové výboru bez připomínek berou na vědomí.
 11. Grant ČOS ČLS JEP – převedení prostředků na rok 2019 za účelem konání Fóra onkologů.
  Členové výboru bez připomínek berou na vědomí.
 12. Dne 8.1.2019 se předsedkyně zúčastnila Pracovní skupiny pro radiofarmaka – informace.
  SÚKL svolal pracovní skupinu pro radiofarmaka, jednání se zúčastnili za výbor ČOS předsedkyně a prof. Žaloudík. Prof. Žaloudík konstatoval, že dle informací z pracovní skupiny přibývají nová radiofarmaka, některá s velmi krátkým poločasem rozpadu, což představuje problém v distribuci těchto léčiv a jejich získávání pro česká pracoviště. Jednou z možných cest pro využití radiofarmak v ČR, u kterých by byl problém klasický proces schválení úhrady léčiva, je režim aplikace ve specifickém léčebném programu. Tato forma je preferována i SÚKL a aplikace léčiv v tomto režimu může probíhat i několik let při prodlužování trvání SLP. Další možnost je vytvoření jednoho či dvou pracovišť v ČR, která by měla statut výroby radiofarmak, tato forma je však velmi nákladná a je otázkou spíše pro zřizovatele, či ředitele jednotlivých nemocnic, na jejichž půdě funguje pracoviště nukleární medicíny. Další otázka, která byla diskutována, se týkala léčiv, včetně radiofarmak, která jsou indikována pro malé počty nemocných. Jsou to léčiva indikovaná pro vzácná onemocnění, nebo léčiva, jejichž indikace je podmíněna přítomností prediktivního faktoru. Bylo navrženo vytvořit speciální komise pro řešení těchto případů napříč jednotlivými obory. Výbor bere na vědomí.
 13. Stanovisko Asociace děkanů lékařských fakult ČR k započítávání praxe před atestační zkouškou. Informace prof. Fínka.
  Členové výboru bez připomínek berou na vědomí.
 14. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému.
  Členové výboru bez připomínek berou na vědomí.
 15. Stanovisko Asociace k uznávání lékařské praxe.
  Členové výboru bez připomínek berou na vědomí.
 16. Modrá kniha – elektronická verze – předkalkulace zakázky.
  Náklady na realizaci 34.506,80 Kč. Výbor souhlasí s realizací elektronické verze.
 17. Na předsedkyni se obrátila PhDr. Nováková s návrhem podpořit kampaň Suchej únor na stránkách Linkos. Kampaň upozorňuje na škodlivost alkoholu, rizikové pití apod. Členové výboru se rozhodli tuto kampaň na stránkách Linkos neuveřejňovat.
 18. Žádost o udělení garance:
  43. Brněnské onkologické dny, 33. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky 2019, termín konání: 10.4. – 12.4.2019, místo konání: Kongresové centrum Brno – udělena garance.

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
předsedkyně ČOS ČLS JEP

Přílohy

 1. Zápis ze zasedání volební komise pro volby do výboru a revizní komise ČOS ČLS JEP, konaného dne 15.1.2019 ve FN Motol
 2. Volby do orgánů organizační složky ČOS ČLS JEP, z.s.