Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS J.E.P. ze dne 16.3.2021, telekonferenčně

Přítomni: Büchler, Dušek, Fínek, Kiss, Kolářová, Kopecký, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Richter, Svoboda T., Tesařová, Tomášek, Vošmik
Nepřítomen: Svoboda M.

 1. Společná stanoviska ČOS a plátců péče.
 • Jednání dne 9.2.2021 – komplexní molekulární testování v prediktivní indikaci metodou NGS.
  Předsedkyně informovala zástupce VZP o přijetí znění výkonů a krycích listů bez připomínek ze strany výboru ČOS.
  Prof. Dundr sdělil písemně prof. Fínkovi, prof. Petruželkovi a předsedkyni, že výkony na prediktivní testování NGS jsou od 9.3.2021 uveřejněny v seznamu výkonů VZP na straně 180. Jedná se o zásadní posun v systému prediktivní diagnostiky a je to výsledek přibližně tříletého usilovného snažení zástupců ČOS a SČP.

  https://media.vzps...y/vykony_01279.pdf
  https://www.vzp.cz...y/zdravotni-vykony

 • Oncotype a MammaPrint.
  Byl znovu obnoven výkon 99959 – rozvaha ošetřujícího lékaře KOC při stanovení dalšího terapeutického postupu u žen s časným hormonálně pozitivním a HER2 negativním karcinomem prsu na základě prediktivně – prognostické diagnostiky.
 • Ambulantní výkony související s podáním protinádorové systémové terapie a jejich úhrada budou diskutovány na dalším setkání se zástupci ČOS a VZP.
 • Předsedkyně a zástupci Svazu pojišťoven mají naplánováno distanční setkání na 23.3.2021.

  Členové výboru uvedené body vítají a přijímají bez připomínek.
 1. Spolupráce ČOS ČLS JEP s AIFP.

Jednání dne 3.3.2021 o další spolupráci. Mgr. Dvořáček informoval předsedkyni o situaci s očkováním proti Covid-19. Upozornil, že v současné době je očkovacích vakcín stále omezené množství.

Mgr. Dvořáček zároveň projevil zájem o možnost zhlédnutí dokončené verze NOP.

Předsedkyně informovala Mgr. Dvořáčka o skutečnosti, že firma Eli Lilly zavedla nový systém hlášení spolupráce s konkrétním lékařem (publikace článku, přednesení přednášky apod.) nadřízenému. Předsedkyně považuje tuto skutečnost za neslučitelnou s českou legislativou a s GDPR a Mgr. Dvořáček potvrdil, že toto není aktivita AIFP, ale čistě aktivita jediné výše jmenované firmy.

Členové výboru uvedenou skutečnost považují za zcela nepřípustnou. V žádném případě si nepřejí, aby firma v této aktivitě pokračovala a žádná hlášení nehodlají akceptovat.

 1. Kongres primární péče bude pravděpodobně 17. – 18.9.2021 v Praze.

Žádost o blok přednášek. Členové výboru se spojí se zástupci praktických lékařů a dle vývoje situace event. blok přednášek naplní. Přednášku připraví předsedkyně a prim. K. Petráková.

Dále bude zařazena přednáška o spolupráci regionálních pracovišť a KOC.

 1. Dne 25.2.2021 bylo setkání VR MZ ČR nově jmenované ministrem zdravotnictví.

Nově jmenovanými členy Vědecké rady ministerstva zdravotnictví jsou prof. Fínek a předsedkyně, kteří se zúčastnili ustavujícího zasedání.

 1. Žádost pacientské organizace o úhradu prevence sterility u onkologických pacientek.

Členové výboru se shodli, že žádost pacientské organizace podpoří. Problematika je velmi složitá a citlivá a proto potřebuje pečlivé projednání při prezenčním setkání, které se snad uskuteční 13.4.2021. Bod byl tedy odložen.

 1. NOP

Předsedkyně v předstihu před zasedáním výboru ČOS rozeslala všem členům vypracovaný NOP, na kterém spolupracovali prof. Melichar, doc. Büchler, prof. Petruželka, prim. Petráková, prof. Fínek a předsedkyně. Na zasedání výboru byl draft NOP probrán se všemi zúčastněnými členy a byl jednomyslně přijat a doporučen jako dokument, který se dá předložit MZ ČR a poté použít pro prezentaci onkologie v ČR evropské komisi. Text je doplněn Věstníkem 7/2020 a budou k němu dodána data z NOR jako příloha.

Původně plánovaná doposud nedokončená verze, na které pracují prof. Tesařová a prof. M. Svoboda, bude dokončena pravděpodobně na konci roku 2021 a bude sloužit především pro odbornou veřejnost.

 1. ČLS JEP žádá všechny OS o nominaci garanta do Komise pro MKN-11. Výbor se shodl na nominaci MUDr. Barkmanové, kterou oslovil a požádal ji o spolupráci prof. Petruželka, s nominací jmenovaná souhlasí. Jedná se o validaci překladu MKN-11.
 1. Prim. Petráková žádá o zjištění event. změny indikace převozu onkologických pacientů v léčbě sanitními vozy v době epidemie Covid-19. Priorita sanita versus proplácení převozu soukromým vozidlem a proplacení cestovného.

Zástupci výboru neměli možnost o tomto problému jednat se zástupci plátců. Učiní tak v co nejkratší době.

 1. BOD

Výbor souhlasí, že v roce 2021 budou BOD nositeli Labelu ESMO, o který si požádají ve spolupráci s MUDr. T. Svobodou. Nezískávají tím přesto titul Národního kongresu.

 1. Návštěva předsedkyně u náměstka ministra zdravotnictví prof. V. Černého (SLP a očkování).

Předsedkyně jednala o realizaci SLP pro léčbu nivolumabem pro pacienty s nádory, u nichž tato léčba není hrazena a které vykazují vysokou MSI, deficit v MMR genech, vysokou mutační nálož nebo expresi PDL-1. Doposud neobdržela od MZ ČR odpověď.

Původní rozhodnutí SÚKL bylo negativní.

Předsedkyně ČOS ČLS JEP informovala náměstka ministra zdravotnictví ČR pana prof. Vladimíra Černého, že u onkologických pacientů, kteří jsou v aktivní léčbě, je centrální registrace pro očkování s určeným datem aplikace očkovací látky naprosto nevhodná. Indikace očkování u konkrétního pacienta se stanovením termínu musí být plně v rukou ošetřujícího onkologa.

Dále předsedkyně napsala dopis Mgr. Baťhové, národní koordinátorce očkování z MZ ČR, že ČOS jednoznačně nesouhlasí s nedodržením SPC a prodlužováním intervalu mezi 1. a 2. dávkou očkování. Onkologičtí pacienti tak mohou být ohroženi na životě.

 1. Návrh vyhlášky č. 39/2012 Sb., dispenzární péče.

Členové výboru přijali bez připomínek.

 1. Novelizace vyhlášky č. 152/2018 Sb., o nástavbových oborech.

Členové výboru přijali bez připomínek.

 1. Faktura Modrá kniha, grafické zpracování.

Vyřizuje MUDr. T. Svoboda.

 1. 27. aktualizace Modré knihy ČOS.

Členové výboru vítají a berou na vědomí.

 1. Dotazník ESMO International Consortium Study on the availability, out-of-pocket costs, and accessibility of antineoplastic medicines. Žádost o vyplnění.

K vyplnění dotazníku se přihlásili doc. Büchler, doc. Kiss a dr. Vošmik.

 1. Záštita ČOS:

Noví členové:

ČOS, sekce psychoonkologie:

 • PhDr. Babicová Lucie – FN Ostrava – Onkologická klinika

Příští zasedání výboru ČOS je naplánováno na 13.4.2021 od 14:00 hodin. Doufáme, že bude moci být prezenčně.

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
předsedkyně ČOS ČLS JEP