Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS J.E.P. ze dne 17.12.2020, telekonferenčně

Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS J.E.P. ze dne 17.12.2020, telekonferenčně

Přítomni: Büchler, Fínek, Kiss, Kolářová, Kopecký, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Richter, Svoboda M., Svoboda T., Tesařová, Tomášek, Vošmik
Omluveni: Dušek

Jménem předsedkyně ČOS ČLS JEP přejí členové výboru všem kolegům krásné a klidné prožití vánočních svátků a vše dobré, především zdraví, v novém roce.

 1. NOP

Práce na NOP pokračují vzájemnou spoluprací prof. M. Svobody a prof. P. Tesařové podle přesně stanoveného časového harmonogramu.

Paralelně vznikla aktivita zřejmě vedená pacientskými organizacemi: Kulatý stůl k přípravě NOP v ČR. Na tuto aktivitu upozornil předsedkyni společnosti MUDr. Šonka, který konstatoval, že na akci nejsou přizváni zástupci onkologické společnosti. Později byli pozváni prof. Fínek, prof. Tesařová, prof. Svoboda. Dále kontaktoval předsedkyni Mgr. a Mgr. Adam Vojtěch, který měl akci moderovat s překvapením, že na akci není přítomna předsedkyně ČOS ČLS JEP. Zajímavým byl i organizátor Amcham, pravděpodobně oslovený též pacientskými organizacemi. Kulatý stůl nakonec proběhl pod vedením poslance Adama Vojtěcha velmi úspěšně, předsedkyně i prof. Tesařová seznámily přítomné s cílem programu, jeho strukturou i časovým rozvrhem prací. Předsedkyně poděkovala prof. Tesařové za perfektní představení problematiky ostatním účastníkům kulatého stolu.

Dne 25.11.2020 navštívila předsedkyně a prof. M. Svoboda ministra zdravotnictví doc. Jana Blatného a náměstka ministra prof. Aleksi Šeda a informovali je o průběhu tvorby budoucího NOP včetně struktury materiálu a časového harmonogramu vypracování, včetně plánované vnitřní i vnější oponentury spolupracujícími obory, MZ ČR, plátci a pacientskými organizacemi.

NOP a Facebook.

Prof. Tesařovou upozornili kolegové ve VFN na existenci stránky NOP na FB. Obsah stránky je bezproblémový a je cílený na laickou veřejnost. Výbor ČOS doporučuje upravit název této stránky na NOP – sekce pro veřejnost.

 1. Společná stanoviska ČOS a VZP k léčivům, urychlení přístupu LP k onkologickým pacientům a hrazení NGS.

Další jednání na VZP dne 14.12.2020 – telekonferenčně.

V blízkém termínu bude podepsáno stanovisko k nehrazeným léčivům (Pertuzumab, Atezolizumab, Olaparib). Dále se připravuje k podpisu dokument o hrazení ambulantní aplikace protinádorové systémové léčby v hodnotě jednoho hospitalizačního dne. Zástupci VZP i ČOS ČLS JEP se dohodli na dalších pravidelných schůzkách, které obě strany vítají.

 1. Spolupráce ČOS ČLS JEP s AIFP.

AIFP zaslala návrh řešení Home Delivery k posouzení členům výboru ČOS. Další schůzka bude 16.12.2020 telekonferenčně.

Na uvedené schůzce předsedkyně a zástupci AIFP diskutovali o možnostech realizace virtuálního kongresu, který by shrnoval novinky v onkologické léčbě za období roku 2020. Členové výboru budou o tomto návrhu ještě diskutovat. Váží si nabídky AIFP, věří, že mohou virtuální kongres využít především pro oslovení onkologů a všech spolupracovníků v MDT týmech, nejen s novinkami v léčbě, ale i využít možnosti seznámit kolegy s možnými organizačními změnami a novinkami v péči o onkologické pacienty. Problematika Home Delivery bude s AIFP projednávána při příští telekonferenci.

 1. Reakce na vydaná stanoviska výboru ČOS k aplikaci inovativní systémové farmakoterapie pouze na pracovištích klinické onkologie.

Došlo k jednání mezi předsedkyní ČOS a prof. M. Babjukem o řešení dané situace v rámci FN Motol. Od února 2021 se stanou součástí kolektivu Onkologické kliniky FNM 2 – 3 lékaři, kteří budou pokračovat ve vzdělávání v oboru onkologie a budou participovat na preskripci ARTA u vybraných pacientů s ca prostaty, u kterých budou dominovat urologické symptomy. Dále předsedkyně byla oslovena prof. Zachovalem, který uvedený model vítá, a po komunikaci se svými kolegy urology jsou další 3 pracoviště, kde by mohl podobný způsob řešení existovat (FTN, Ústí nad Labem a Hradec Králové). Výbor ČOS velmi vítá vstřícné jednání ze strany ČUS a těší se na další spolupráci, která jistě povede k zlepšení práce MDT a ve finále bude velmi prospěšná pro pacienty. Dohoda o podobném řešení situace v oblasti pneumoonkologie je stále v řešení a prof. Vašáková je připravena na tomto modelu spolupracovat.

 1. Kongres primární péče bude pravděpodobně přesunut na květen 2021 v Praze. Žádost o blok přednášek.

Členové výboru se spojí se zástupci praktických lékařů a dle vývoje situace event. blok přednášek naplní.

 1. Dopis ČLS JEP k poskytnutí dotací na specializační vzdělávání pro některé obory.

Předsedkyně v souladu s podnětem členů výboru navrhla doplnění navrhovaných oborů o klinickou i radiační onkologii a zaslala na sekretariát ČLS JEP. Prozatím bez reakce na dopis.

 1. Stanovisko ČOS ČLS JEP k řešení okamžité rekonstrukce prsu po ablaci pro karcinom prsu – autor T. Büchler. Většinově odsouhlaseno mailem.

Česká onkologická společnost doporučuje, aby byla okamžitá rekonstrukce prsu po ablaci pro karcinom prsu dostupná a nabízená v zdravotnických zařízeních provádějící tento typ operace.  Toto doporučení je v souladu se stanoviskem European Society for Medical Oncology (ESMO).

Neexistují žádné důkazy, že rekonstrukce ztěžuje detekci lokální recidivy. Názor, že pacientky by měli po mastektomii počkat 1–2 roky, než jim bude nabídnuta rekonstrukce, považujeme v souladu s doporučením ESMO za nepodložený a zastaralý. Jediným onkologickým důvodem, kdy okamžitá rekonstrukce není doporučována, je zánětlivý typ karcinomu prsu. S požadavkem na rekonstrukci prsu po ablaci se setkáváme u značného procenta pacientek indikovaných k tomuto typu výkonu a předpokládáme, že jejich podíl bude ještě narůstat. Z uvedených důvodů nepovažujeme centralizaci rekonstrukčních operací prsu u pacientek s karcinomem prsu do několika málo nemocnic za vhodné řešení – zásadně by to totiž omezilo dostupnost okamžitých rekonstrukcí. Naopak doporučujeme rozšíření této chirurgické techniky, aby byla dostupná co největšímu počtu žen podstupujících ablaci prsu pro karcinom.

Cardoso F, Kyriakides S, Ohno S, Penault-Llorca F, Poortmans P, Rubio IT, Zackrisson S, Senkus E; ESMO Guidelines Committee. Electronic address: clinicalguidelines@esmo.org. Early breast cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2019 Aug 1;30(8):1194-1220. doi: 10.1093/annonc/mdz173.

V současné době proběhla jednání plastických chirurgů o výše jmenovaném problému. Čekáme na závěry jejich jednání a poté poskytneme naše stanovisko, které je výše citováno, a budeme očekávat další diskusi nad daným problémem. Také neznáme názor chirurgické společnosti, která je hlavní odborností, která řeší karcinom prsu chirurgicky.

 1. Rozpočet ČOS ČLS JEP na rok 2021 – MUDr. T. Svoboda

Oproti roku 2020 se rozpočet nemění.

V dané souvislosti prof. Svoboda upozornil na problémy, které přetrvávají s financováním časopisu Klinické onkologie, který je oficiálním časopisem ČOS. Je třeba pokrýt náklady na zpracování časopisu dr. Novákovou. Zde se členové výboru shodli, že tyto náklady pokryjí z transparentního účtu ČOS ČLS JEP, zůstává však stále částka cca 460 000,- Kč, kterou bude třeba pokrýt buď formou sponzorských příspěvků, nebo event. navýšením poplatků za členství v ČOS. Uvedená skutečnost ještě nebyla uzavřena a bude předmětem dalšího jednání výboru.

 1. Plán nákladů v rámci projektu kontinuálního vzdělávání T.E.O. Consulting, s.r.o.

Výbor ČOS souhlasí bez připomínek.

 1. Dojednána účast na výběrovém řízení na pozici primáře Onkologického oddělení v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně. Za výbor ČOS ČLS JEP je nominován prof. MUDr. M. Svoboda.

Dne 21.12. 2020 v 10:00 hodin se bude výběrové řízení konat za účasti prof. M. Svobody.

 1. Informace o průběhu schůzky s ředitelem VZP na téma realizace prognosticko – prediktivního testu u žen s karcinomem prsu – prof. MUDr. M. Svoboda.

Dne 23. 11. 2020 proběhla plánovaná schůzka VZP se spoluúčastí Svazu pojišťoven, při které došlo k podpisu Společného stanoviska VZP ČR, SZP ČR, SČP a ČOS ČLS JEP. Stanovisko se týká zajištění výkonů prediktivní diagnostiky od 1. 1. 2021 a kompletní text byl v příloze minulého zápisu, podstatným je bod 5, kde je uvedeno, že výkony prediktivní diagnostiky budou hrazeny výkonově. Dále byla diskutována problematika testování u diagnózy karcinomu prsu (např. Mammaprint nebo Endopredict, Oncotype apod.).

Doposud test musel probíhat mimo území ČR, a tudíž mu nemohl být přidělen kód výkonu v ČR a tím bylo velmi obtížné jeho proplácení. Prof. Tesařová zmínila, že i doposud používaný test měl rozdílný přístup od jednotlivých plátců, což opět ztěžovalo testování. Prof. Svoboda informoval o dlouhodobé snaze získat pro onkologickou praxi takový test, který by byl současně realizován na pracovištích v ČR. Nyní existuje možnost, že by tuto snahu podpořila VZP pilotním projektem.

Členové výboru konstatovali, že genomové testy jsou nástroji personalizované medicíny, jejichž prognostický a prediktivní význam byl klinickými studiemi validován, proto jsou součásti mezinárodních, evropských i českých léčebných standardů v onkologii. V případě karcinomu prsu existuje několik těchto testů, jež mají v prospektivních studiích prokázaný význam pro personalizaci algoritmu léčby. Tyto testy nelze zaměňovat s NGS panelovým testováním mutačního stavu, neboť jde o vyšetření profilu genové exprese.

Členové výboru by preferovali, aby test byl prováděn patology v ČR, měl příslušný kód výkonu pro patologa včetně vyhodnocení závěru s následným předáním onkologovi v KOC, kde by byl východiskem pro jednání multidisciplinárního týmu opět s náležitým kódem výkonu pro onkologa. Pokud test tyto možnosti nesplní, je velmi obtížné jej využít v ČR. ČOS a její výbor v žádném případě nebudou zasahovat a předurčovat výběr konkrétního testu pro budoucí využití.

Pilotní projekty pojišťoven v této oblasti členové výboru ČOS podporují.

 1. Společnost AESTIM Certification a.s. nabízí spolupráci s ČOS ČLS JEP v oblasti in vitro diagnostiky s odborníky z klinické praxe.

Projekt společnosti členy výboru zaujal, ale prozatím pro ně nenachází využití.

 1. Nabídka prezidenta Maďarské onkologické společnosti dr. Gábora Pajkose MD, CSc. V příloze programu, kde nabízí speciální produkt z oboru přesné medicíny.

Členům výboru je velkou ctí nabízená spolupráce, ale v ČR je třeba využívat v rutinní praxi pro diagnostiku závěry, které produkují akreditované laboratoře, kde jsou výkony hrazeny plátci péče.

 1. Doporučení pro očkování proti Covid-19 – doc. Büchler

Členové výboru velmi děkují doc. Büchlerovi za zpracované doporučení, které je již na stránkách Linkos a které se stane součástí Modré knihy.

 1. Návrh na založení organizační složky ČLS JEP Společnost reprodukční medicíny, embryologie a reprodukční genetiky.

Členové výboru jednoznačně podporují vznik této organizační složky ČLS JEP.

 1. V týdnu od 14.12.2020 proběhla atestace z klinické onkologie.

  Zkoušejícími byli prof. Melichar, prof. Petera, MUDr. Holečková. Atestaci skládalo 18 adeptů a všichni uspěli. Absolventům gratulujeme.
 1. Diskuse

Prim. Petráková položila otázku na téma trvalá úhrada Kisqali od 1.1.2021 a další možnost využívání společného stanoviska o abemaciclibu a palbociclibu. Předsedkyně a prof. Fínek na základě jednání na VZP ujišťují kolegy, že i oba další CDK4/6 budou schvalovány dle předchozího ujednání do doby, než získají trvalou úhradu, což by mělo být ve velmi krátkém časovém horizontu.

Zasedání příštího výboru ČOS telekonferenčně 19.1.2021 ve 14:00 hodin.

Jménem předsedkyně ČOS ČLS JEP přejí členové výboru všem kolegům krásné a klidné prožití vánočních svátků a vše dobré, především zdraví, v novém roce.

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
předsedkyně ČOS ČLS JEP