Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS J.E.P. ze dne 20.10. 2020 telekonferenčně

Přítomni: Büchler, Fínek, Kiss, Kolářová, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Richter, Tesařová, Tomášek,
Omluveni: Dušek, Kopecký, Svoboda M., Svoboda T., Vošmik

 1. Spolupráce ČOS ČLS JEP, KOC a MPSV.

NOP

Telekonference 13.10.2020 – dopis Mgr. Ivaně Plechaté od předsedkyně ČOS v příloze.          

Na vypracování návrhu znění Národního onkologického programu pracuje prof. P. Tesařová a prof. M. Svoboda. Práce na programu bude konzultována ostatními členy výboru a finální verze bude výborem odsouhlasena a poté předána dalším relevantním institucím (MZ ČR, plátci péče).

Dne 13.10.2020 se konala telekonference k problematice NOP, kde garantem měla být předsedkyně ČOS, která však o celé akci byla velmi nedostatečně informována, přestože bylo pro pozvání hostů, pozvání přednášejících a průběh celé konference využito její jméno. Reakce předsedkyně Mgr. Ivaně Plechaté je v příloze zápisu a předsedkyně ČOS jednoznačně trvá na skutečnosti, že hlavním autorem znění NOP bude ČOS ČLS JEP a nikoli pacientské organizace.

 1. Společná stanoviska ČOS a VZP k léčivům, urychlení přístupu LP k onkologickým pacientům.

Dne 21.9.2020 schůzka u náměstka Ing. Šmehlíka z VZP, dne 12.10.2020 opakovaná schůzka z důvodu postoje Svazu pojišťoven.

Na schůzce 21.9.2020 bylo podepsáno mezi ČOS ČLS JEP a Společností českých patologů ČLS JEP se zástupci VZP společné stanovisko k provádění a úhradě diagnostické NGS.

Dne 12.10.2020 byli zástupci ČOS a SČP pozváni opět na schůzku na VZP, protože zástupci Svazu pojišťoven zmiňované stanovisko odmítli v původním znění podepsat, vzhledem k nesouhlasu se způsobem úhrady vyjmenovaných výkonů. Zástupci Svazu pojišťoven byli na schůzce připojeni on-line a nebyli schopni dát relevantní odpověď na důvod proč zmiňované stanovisko a úhradu výkonů nechtějí podpořit. Na základě této skutečnosti změněné znění stanoviska, kde chyběl způsob úhrady vyjmenovaných výkonů, zástupci obou odborných společností odmítli podepsat. Příště je nutné takové setkání připravit, seznámit účastníky s podstatou znění stanoviska, náplní uvedených výkonů předem a připravit relevantní znění stanoviska, které bude reflektovat předchozí dohodu o provádění a úhradě výkonů ve stanovisku uvedených. Dále předsedkyně ČOS telefonicky komunikovala s ředitelkou MUDr. R. Knorovou a upozornila ji na tristní průběh schůzky 12.10.2020 a požádala o edukaci účastníků takových jednání, aby vedla k jasnému závěru a nebyla pro zástupce odborných společností ztrátou času. R. Knorová přislíbila nápravu, dohodu s VZP a následné nové setkání.

 1. Spolupráce ČOS ČLS JEP s AIFP.

Etický kodex AIFP – Členové výboru berou na vědomí.

Postoj AIFP k aplikaci protinádorové terapie a realizaci klinických studií.

Předsedkyně komunikovala s Mgr. J. Dvořáčkem a požádala jej o projednání problematiky realizace klinických studií s onkologickou farmakoterapií, která by měla probíhat pouze na pracovištích klinické onkologie. Mgr. Dvořáček přislíbil projednání problematiky na onkoboardu AIFP, ale v zásadě souhlasil, že klinické studie by měly být realizovány pouze tam, kde bude zaručena kontinuita aplikace protinádorové farmakoterapie i po ukončení klinické studie, aby nedošlo k poškození pacientů. Těmito pracovišti jsou jednoznačně klinické onkologie v KOC. Předsedkyně požádala o zaslání písemného vyjádření o projednaném tématu. Dále předsedkyně nabídla AIFP, že zástupci ČOS ČLS JEP se mohou podílet v budoucnu na vyhledávání realizovatelných klinických studií v ČR a podat návrh na pracoviště, která by o tyto studie měla zájem. O dalším průběhu jednání bude výbor informovat na stránkách Linkos.

 1. Reakce na vydaná stanoviska výboru ČOS k aplikaci inovativní systémové farmakoterapie pouze na pracovištích klinické onkologie.

Logickým výstupem, který souvisí i s předchozím bodem o klinických studiích je plný respekt stanovených indikačních omezení onkologické farmakoterapie pro odbornosti 402 a 403 a v případě léčiv, která jsou vázána na centra i aplikace pouze v rámci KOC.

 1. Reakce firmy Janssen-Cilag na realizaci klinické studie s centrovým preparátem mimo KOC.

Doc. Büchler upozornil na klinickou studii firmy Janssen-Cilag, která měla feasibilitu probíhající v roce 2019, tedy přibližně před rokem a která byla alokována na urologická pracoviště, přestože se jednalo o lék vázaný na odbornost 402, 403 a KOC. Zástupkyně firmy, která byla oslovena předsedkyní na obhajobu situace sdělila, že o zmíněnou studii neměla onkologická pracoviště zájem (dle sdělení doc. Büchlera není design studie příliš povedený). Proto došlo k tomu, že byla oslovena urologická, v některých případech dokonce ambulantní pracoviště. Zástupkyně firmy souhlasí s námitkami ČOS ČLS JEP a v budoucnosti se tato skutečnost již nebude opakovat. Celá skutečnost bude též projednána na onkoboardu AIFP a výbor ČOS trvá na písemném závěru.

V této souvislosti upozornila prim. Petráková na článek prof. Cibuly (Medical Tribune ročník XVI. /č. 16/ 22.9.2020), který reaguje na stanovisko ČOS k aplikaci protinádorové farmakoterapie. Výbor ČOS nebude na zmíněný článek reagovat, všechny relevantní skutečnosti k této problematice obsahuje stanovisko výboru ČOS a gynekologové schůzku, kterou původně plánovali na půdě MZ ČR, odvolali.

 1. Screening karcinomu plic.

Konzultace, situace s diagnostikou a léčbou nádorů plic s prof. MUDr. M. Vašákovou, dne 23.9.2020.

Předsedkyně ČOS opakovaně komunikuje s prof. Vašákovou o problematice včasné diagnostiky, adekvátních bronchologických vyšetřeních a stanovení stagingu u karcinomu plic a dále o aplikaci protinádorové farmakoterapie u pacientů s tímto onemocněním. Výbor ČOS si nesmírně váží názorové shody při řešení této problematiky mezi ČOS a ČPFS. Předsedkyně ČOS vypracovala návrh dopisu, který bude zaslán všem vedoucím lékařům KOC s dotazy na řešení problematiky diagnostiky a léčby karcinom plic. Návrh dopisu nyní vyhodnocuje výbor ČPFS a po jeho případných úpravách, doplnění a vyjádření členů výboru ČOS bude dopis odeslán. V dalších krocích obě předsedkyně plánují event. návštěvy jednotlivých KOC, která budou mít zájem o řešení této problematiky a situaci konzultovat. Hlavním cílem je včasná a adekvátní diagnostika karcinomu plic, správná volba léčebného postupu v rámci MDT, dostupnost pneumoonkochirurgie, adekvátní vyšetření patologem v akreditované laboratoři a správná volba ostatních léčebných postupů (radioterapie, farmakoterapie).

Předsedkyně ČOS a ČPFS se shodly, že provádění screeningu u karcinomu plic je dominantně problematikou praktických lékařů, lékařů zobrazovacích metod a plicních pracovišť. Konzultace o postupu při realizaci a zavedení screeningu onkology bude realizována prostřednictvím přítomnosti prof. Petruželky v příslušné pracovní skupině, která se problematikou zabývá.

 1. Vyhlášení soutěže o nejlepší publikaci za rok 2019 (článek s IF, kniha s onkologickou tématikou).

Vítězům soutěže se opět omlouváme, ale odeslání peněz bylo zdrženo zdravotní indispozicí pokladníka výboru ČOS.

 1. Pozvání k uspořádání sekce na 24. kongrese o ateroskleróze v Brně.

Účast zajištěna, ale realizace akce zatím není specifikována.

 1. Vědecká rada MZ ČR dne 15.10.2020.

Vědecká rada podporuje ministerstvem zdravotnictví určená opatření, která odpovídají epidemiologické situaci v ČR.

Členové výboru berou na vědomí.

 1. Předsedkyni navštívil MUDr. Zogala z ČSNM 21.9.2020.

Členové výboru souhlasí s vyjádřením předsedy ČSNM, že počty a lokalizace pracovišť, která budou realizovat vyšetření spadající pod gescí nukleární medicíny, jsou plně v kompetenci ČSNM.

 1. Dr. Nováková pracuje na přehledu klinických studií otevřených na pracovištích KOC. Návrh zaslala doc. Büchlerovi.

Doc. Büchler bude o formátu a realizaci dále s dr. Novákovou diskutovat a návrh řešení proberou členové výboru.

Z dílny dr. Novákové vzešel návrh na realizaci vyhledávacího formuláře probíhajících klinických studií ze stránek SÚKL.  Návrh tohoto formuláře nyní vyhodnocují členové výboru, pokud s návrhem budou souhlasit, což lze předpokládat, bude vyhledávací formulář vystaven na stránkách Linkos.

 1. Dne 22.9.2020 Kulatý stůl Covid, předsedové odborných společností ČLS JEP.

Závěr zasedání Kulatého stolu byl shrnut v podobě vyjádření, které akceptovala Vědecká rada MZ ČR, viz bod č. 9.

 1. Kongres primární péče 5. – 6.2.2021 v Praze. Žádost o blok přednášek.

Členové výboru se spojí se zástupci praktických lékařů a dle vývoje situace event. blok přednášek naplní.

 1. Časopis Klinická onkologie

ČOS ČLS JEP zaslal nabídku partnerství pro podporu distribuce a realizace časopisu Klinická onkologie v rámci podpory vědy, vzdělávání a propagace, zejména pro mladé onkology firmě MSD. Další jednání o event. podpoře časopisu již není záležitostí ČOS ČLS JEP, která je především garantem odborné úrovně časopisu.

 1. Návrh dalšího zasedání výboru ČOS ČLS JEP je opět formou telekonference 24.11.2020 od 14:00 hodin. Pokud se situace změní, budou členové výboru informováni.

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
předsedkyně ČOS ČLS JEP

Příloha zápisu: 

 1. dopis Mgr. Ivaně Plechaté od předsedkyně ČOS (bod 1 zápisu)