Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS JEP ze dne 14.2.2023 ve FN v Motole

Přítomni: Büchler, Fínek, Kiss, Kolářová, Kopecký, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Richter, Svoboda T., Tesařová, Tomášek,
Nepřítomen: Dušek, Svoboda M., Vošmik

 1. Spolupráce odborných společnosti s plátci péče.

Předběžný závěr z jednání s plátci péče – delegování do ROS a MDT tým je v příloze zápisu. Členové výboru tento zápis schválili a zároveň doplnili centrové léky, které považují za možné k delegování do ROS. Seznam centrových léků je též v příloze zápisu.

 1. Národní plán obnovy.

Všechny kroky realizace běží podle předem stanoveného časového rozvrhu.

 1. Otázka konkrétního způsobu voleb výboru ČOS v roce 2023.

Volby byly vyhlášeny a všechny pokyny pro účastníky voleb jsou k dispozici na stránkách Linkos.

 1. Výbor ČOS opakovaně žádal předsedy odborných sekcí ČOS k vypracování zprávy o činnosti sekce a nahlášení termínu a výsledku posledních voleb do sekce.

Členové výboru vyčkají event. Zpráv o činnosti do schůze v květnu 2023, pokud se některé ze sekcí do tohoto datumu nepřihlásí se zprávou o činnosti a volbou svého výboru, bude jejich sekce zrušena.

 1. Sjezd delegátů ČLS JEP, 19. 1. 2023 v 10.00 ve FN Motol. Delegátem byla za ČOS doc. Prausová.

Výbor ČOS nominoval doc. Kolářovou do revizní komise ČLS JEP – nebyla zvolena.

Do předsednictva výbor ČOS navrhl prof. Melichara – nebyl zvolen.

 1. Výbor ČOS bude delegovat zástupce, který se bude podílet na tvorbě výstupů ze záchytu pacientů ve screeningu karcinomu prostaty. Předsedkyně zaslala připomínky členů výboru ke screeningu kompetentním pracovníkům na ÚZIS.
 1. Časopis Klinická onkologie.

Další podoba a náplň časopisu bude řešena novým výborem ČOS ČLS JEP.

 1. MUDr. Svatopluk Býma, CSc, předseda SVL ČLS JEP - Inovace doporučeného postupu Péče o vybraná onkologická onemocnění.

Upgradu se ujme jako koordinátorka Prim. K. Petráková, která se spojila s doc. Býmou a po vydání Modré knihy v březnu 2023 budou části týkající se sledování pacientů a jejich dalšího vyšetřování zapracovány do publikace pro praktické lékaře.  

 1. Kalkulace na Modrou knihu 2023.

Kalkulace byla předána pokladníkovi dr. T. Svobodovi, který účetní problematiku vyřeší s firmou KAPP.

 1. Ceny předsednictva ČLS JEP za nejlepší publikace 2022 - návrhy publikací soutěžících o Cenu předsednictva je možné zasílat na ČLS JEP do 31.5.2023.             
 1. Onivyde - úhrada

 Bylo vydáno rozhodnutí a je schválena úhrada u ca pankreatu od 1.3.2023.

 1. ČOS ČLS JEP se vyjádřila k ztrátě úhrady přípravku Trodelvy a k nové žádosti o schválení úhrady prostřednictvím ČLS JEP na SÚKL. Členové výboru jednoznačně podpořili a významně přispěli k obnovení úhrady.
 2. Členové výboru vypracovali a zaslali odborné stanovisko k žádosti o stanovení podmínek úhrady LP Opdivo v indikaci pokročilý nebo metastazující karcinom žaludku, gastroezofageální junkce nebo jícnu.
 1. Zástupci výboru ČOS se účastní jednání s plátci péče spolu se zástupci společnosti patologů na téma liquid biopsy.

Diskuse:

Dr. Kopecký podal podnět k přepracování stanov ČOS ČLS JEP, který by zohledňoval při členství v odborné společnosti postgraduální vzdělání. Prof. Fínek navrhl tento podnět předat novému výboru ČOS ČLS JEP.

Prim. Petráková vypracuje upřesnění indikace CDK 4/6 u pacientek premenopauzálních a toto stanovisko výboru ČOS ČLS JEP bude zasláno plátcům péče.

Doc. Kiss vypracuje definici pro vyhodnocování molekulárního testování, které by mělo být využíváno ve všech MDT KOC. Výbor projedná na příští schůzi.

Žádost o garanci:

 • 18. Konference SROBF, místo konání: kongresové centrum hotelu Vienna Haus Pilsen, U Prazdroje 2720/6, termín konání: 22.6. - 23.6.2023 – udělena garance.
 • JOD, místo konání: Český Krumlov, Zámecká jízdárna, Hotel Zlatý Anděl, termín konání: 30.3. – 1.4.2023 – udělena garance.

Noví členové:

ČOS:

 • MUDr. Zuzana Hanušová – Onkologická klinika FN v Motole
 • MUDr. Renata Schwanzerová – MOÚ Brno
 • MUDr. Hana Tomanová – Onkologická klinika FN v Motole
 • MUDr. Tereza Paračková – Onkologická klinika FN Ostrava
 • Mgr. Erika Hajnová Fukasová, Ph.D., MBA – Onkologická klinika FN Ostrava Poruba

ČOS, Sekce mladých onkologů:

 • MUDr. Blanka Mazuchová – MOÚ Brno

ČOS, sekce neuroonkologie:

 • MUDr. Marián Švajdler, Ph.D. – Šiklův ústav patologie a Bioptická laboratoř Plzeň

ČOS, sekce preventivní onkologie, sekce mladých onkologů:

 • MUDr. Lenka Pavčíková – MOÚ Brno

Přílohy

 1. Návrh centrové léčby k delegování k aplikaci z KOC do ROS (bod 1 zápisu)
 2. Zápis z jednání pracovní skupiny pro onkologii (bod 1 zápisu)