Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS JEP ze dne 15.12.2015 ve VFN v Praze

Přítomni: Büchler, Dušek, Fínek, Janovský, Kolářová, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Ryška, Svoboda Marek, Svoboda Tomáš, Tesařová
Omluveni: Študentová, Vorlíček, Žaloudík
Hosté: prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA, prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., a MUDr. Michaela Matoušková

1. V úvodu setkání prof. Petruželka přivítal všechny přítomné včetně vzácných hostů a zazněl velmi příjemný koncert.

2. Návrh realizace centra vysoce specializované neuroonkologické péče.

Přítomní hosté prof. Zavoral a prof. Šedo vysvětlili snahu o vytvoření výše uvedeného centra, která vychází z dlouhodobého poskytování neurochirurgické péče neuroonkologickým pacientům, jenž v tomto centru dosahuje vynikajících výsledků. Členové výboru ČOS poděkovali za tuto péči a současně vysvětlili, proč odmítají vytváření jakýchkoliv nových paralelních onkologických center mimo strukturu současných Komplexních onkologických center (KOC), jenž jsou uznanými vysoce specializovanými centry zajišťující komplexní diagnostickou a léčebnou péči o pacienty s onkologickým onemocněním. Výsledkem společné diskuse nad uvedeným problémem je návrh ČOS, aby ÚVN požádala o zařazení do KOC, tvořeného společně VFN, FTN a Nemocnice Na Bulovce. Výbor ČOS jednoznačně podpoří vstup ÚVN do tohoto KOCu při event. jednáních na Ministerstvu zdravotnictví a případným dopisem na MZ. Tento postup odsouhlasilo všech 11 přítomných členů výboru.

3. Zpráva o průběhu atestace z klinické onkologie ve dnech 10. a 11.12.2015

Atestace proběhla důstojně, přítomných 13 atestujících lékařů, 1 lékař odstoupil a 2 lékaři neprospěli.

4. Pneumoonkologická centra, schůzka zástupců ČOS (Prausová, Melichar, Büchler, Petruželka, Fínek) se zástupci České pneumologické a ftizeologické společnosti (Kolek, Skřičková, Pešek, Marel, Vašáková), za SROBF (Petera) 7.12.2015 v 13:00 hod. Výsledek jednání pracovních skupin.

Schůzka proběhla v pracovním duchu, zástupci České pneumologické a ftizeologické společnosti opakovali svůj požadavek na vytvoření center vysoce specializované pneumoonkologické péče. Zástupci ČOS trvají nadále na organizaci onkologické péče pouze pod záštitou KOC s funkčními multidisciplinárními týmy, kde v případě péče o pacienty s plicními nádory bude samozřejmě součástí týmu pneumolog. V týmu bude samozřejmě radiolog, hrudní chirurg, klinický a radiační onkolog. Byla zdůrazněna i nutnost prohloubení spolupráce s pneumology a onkology, kteří nepracují v KOC. Společné indikační semináře, referování pacientů s cílem zlepšení kvality péče o pacienty s nádory plic. První společný konsensus představuje možnost nasmlouvání léků pro specializovanou péči o plicní nádory pro onkologická pracoviště v KOC, kde již v současné době pracovala pneumoonkologická pracoviště. Dále se pracovní skupiny domluvily, že pneumoonkologové přepracují koncepci spolupráce s onkologickými pracovištěm v péči o plicní nádory. Svoji verzi předloží zástupcům ČOS do 31.1.2016.
Předsedkyně sdělila vyjádření náměstka VZP JUDr., MUDr. Hoňka, který mailem napsal, že VZP rozhodla v současné době nasmlouvat léčebné přípravky cílené terapie pro léčbu plicních nádorů pro pracoviště onkologií KOC, kde doposud byly tyto přípravky nasmlovány pro pneumoonkologii. Další rozšíření bude ještě předmětem jednání s pneumoonkology a VZP.

5. Revize všech existujících odborných sekcí ČOS, seznam předsedů, frekvence setkání sekcí, zápisy ze setkání. Sdělení MUDr. Kolářové.

MUDr. Kolářová oslovila písemně všechny stávající sekce ČOS, doposud potvrdila svoji aktivní činnost odborná sekce: pneumoonkologická, prostřednictvím prof. Peška, sekce pediatrické onkologie, prostřednictvím prof. Štěrby, sekce onkochirurgická prof. Žaloudíkem a neuroonkologická sekce. Dle sdělení správce Linkos jsou dalšími aktivními sekcemi: psychoonkosekce, preventivní onkologie, nutriční péče, onkologické imunologie, dermatoonkologie a mladých onkologů.
MUDr. Kolářová bude nadále pokračovat v získávání informací o existenci a činnosti sekcí a bude průběžně podávat zprávu výboru ČOS.

6. Nadační fond ČOS – vznik a realizace (Tesařová, M. Svoboda).
Existují dva předložené návrhy: doc. MUDr. Tesařová, CSc. navrhuje nadační fond, doc. Svoboda, Ph.D. navrhuje fond ČOS ČLS JEP jako samostatné nákladové středisko v rámci účetnictví ČLS JEP. Oba návrhy mají k dispozici všichni členové výboru.

Přítomní členové výboru hlasovali o 2 výše uvedených variantách a 11 hlasů získala varianta samostatné nákladové středisko v rámci účetnictví ČLS JEP. O realizaci tohoto projektu se bude starat doc. Tesařová
a doc. Svoboda.

7. Fórum onkologů – 27.11. v 11:00 hod v MOÚ. Jednání proběhlo velmi pozitivně, zápis ještě není k dispozici a bude na Linkos.

Zástupci plátců péče by uvítali přednášky s tématikou problémů a kontroverzí mezi plátci a poskytovateli péče. Reakce na přednášku předsedkyně týkající se mimo jiné revizí indikace léčivých přípravků a jejich správné preskripce u poskytovatelů péče vyvolala pozitivní reakci u náměstka VZP JUDr., MUDr. Hoňka, který vyzval přítomné, aby se s kontroverzními závěry revizí obraceli na předsedkyni ČOS, která je poskytne VZP.

8. MUDr. Svoboda Tomáš – zpráva o průběhu volby zástupce při ESMO (NR Committee Coordinator).

Doporučení výboru ČOS jmenovat MUDr. Tomáše Svobodu jako zástupce při ESMO (NR Committee Coordinator) nebyl doposud nikým zpochybněn a proto tento návrh platí.

9. MUDr. Svoboda Tomáš – reference o průběhu vyúčtování roku 2015.

Vyúčtování roku 2015 proběhlo, veškeré náležitosti byly vyřízeny pokladníkem výboru ČOS, MUDr. Tomášem Svobodou.

10. Žádost krajského úřadu Kraje Vysočina Mgr. Jílkové o nominaci zástupce do nezávislé odborné komise pro řešení stížnosti pacientky.
Výbor jednomyslně navrhl prof. MUDr. Jindřich Fínka, Ph.D., MHA, skutečnost sdělená Mgr. Jílkové z krajského úřadu Kraje Vysočina. Prof. Fínnek se omluvil a po konzultaci s Mgr. Jílkovou předsedkyně nominovala prim. MUDr. Lubomíra Slavíčka, Ph.D. z Nemocnice Jihlava.

Proti druhému návrhu prim. MUDr. Slavíčka nejsou námitky.

11. Sdělení administrátora stránek ČOS ČLS JEP.

Správa webu informovala o aktivitách některých sekcí ČOS. Informace bude předána MUDr. Kolářové. Dále informovala o existenci dvou variabilních symbolů ČOS z nichž jeden je pro samotnou ČOS a druhý zvláštní slouží pro Linkos. Správce webu bude pozván na lednový výbor, aby seznámil přítomné se svými dalšími aktivitami.

12. Uzavření smlouvy o poskytnutí grantu firmou ROCHE za účelem podpory komunikace a vzdělávání odborníků i laiků prostřednictvím webových stránek ČOS www.linkos.cz na rok 2016.

Smlouva mezi ROCHE a výborem ČOS o poskytnutí grantu byla podepsána generální ředitelkou ROCHE paní Hamacher a předsedkyní výboru ČOS. Částka 943 000,- Kč doposud na účet Linkos nepřišla. Bude nutno urgovat.

13. ČLS JEP prostřednictvím prof. MUDr. Jana Škrhy, DrSc. žádá o nominaci dvou delegátů za lékařskou onkologii do příslušné sekce UEMS (UNION EUROPÉENNE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES / EUROPEAN UNION OFF MEDICAL SPECIALISTS), jíž je ČLS JEP členem.

Výbor jednomyslně zvolil dva zástupce doc. MUDr. Tomáš Büchler a doc. MUDr. Petra Tesařová. Bude sděleno ČLS JEP.

14. Schůzi výboru ČOS navštívila MUDr. Michaela Matoušková jako zástupkyně České urologické společnosti, která nastínila edukační program v oblasti léčby karcinomu prostaty. Jednalo by se o edukační přednášky v KOCech, kde by byli účastni onkolog a urolog z příslušného KOCu a dále by akci zastřešoval další externí odborník z onkologie i urologie. Cílovou skupinou edukace by byly regionální onkologové a urologové, kteří budou seznámeni se současným algoritmem péče o nemocné s karcinomem prostaty.

15. Doporučený postup pro diagnostiku ALK pozitivních NSCLC – návrh prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.

Stav ALK u karcinomu plic pro účely cílené léčby je možné v současnosti stanovit v příslušné referenční laboratoři dvěma validovanými metodami - imunohistochemicky (IHC) či pomocí fluorescenční in situ hybridizace (FISH). Obě metody dle literatury vykazují velmi vysoký stupeň konkordance. Cílenou anti-ALK léčbu lze využít u nádorů, které jsou IHC a/nebo FISH pozitivní.

16. Záštity:

 • Projekt „poraďte se“, na podporu pacientů s metastazujícím CRC společnosti MERCK a partnerem Amelie o.s. Listopad 2015 – prosinec 2016. - Výbor ČOS záštitu neuděluje.
 • Kontroverze v onkologii, Kongresové centrum Kunětická Hora, 19. – 20.5.2016. – Bude projednáno na lednovém zasedání výboru.

17. Noví členové:

ČOS:

 • MUDr. Múdry Peter, Ph.D.
 • MUDr. Bydžovská Ivana

Sekce mladých onkologů:

 • MUDr. Spisarová Martina

Sekce pro nádory prsu:

 • MUDr. Lucie Zárubová

Sekce onkologické imunologie:

 • MUDr. Spisarová Martina
 • Doc. MUDr. Mgr. Raška Milan, Ph.D.

Sekce nádorů hlavy a krku:

 • MUDr. Pála Miloslav, Ph.D., MBA

Sekce psychoonkologie:

 • MUDr. Kunertová Olga
 • PhDr., Ing. Pospíchal Martin

Výbor jednomyslně odsouhlasil.

Diskuse:

MUDr. Tomáš Svoboda seznámil výbor s možností edukace mladých onkologů (Oncology Academy) nejlépe do 35 let, v přípravě k atestaci nebo s vyhraněným zájmem o příslušné téma jednak v rámci dvoudenního školení pravděpodobně v době konání BOD a následným pobytem v zahraničí ve stejné délce. Akce bude oficiálně vyhlášena na stránkách Linkos. Jedná se o 15 mladých onkologů, po 5 účastnících v problematice melanomu (Paříž), nádorů prsu (Lisabon) a genitourinárních (Londýn). Organizaci zajistí ESO (European School of Oncology) a výběr z přihlášených kandidátů výbor ČOS.
Prim. MUDr. Petráková navrhla, že existuje mnoho léčivých přípravků, které jsou potřebné pro onkologické pacienty a které onkolog nemůže předepisovat. V MOÚ vytvoří základní seznam, rozešlou členům výboru, kteří event. doplní a potom bude nutné setkání se zástupci SÚKL.

Prof. MUDr. Fínek informoval členy výboru, že zaslal vyplněné dotazníky týkající se NOP následujícím institucím:
Joint Action Cancer Control (CANCON) and was prepared by the members of the Expert Group on National Cancer Control Programmes.


Termíny zasedání výborů ČOS v příštím roce:

 • 19.1.2016 14.00 hod. FN Motol
 • 23.2. 12.00 hod Brno
 • 22.3. 14.00 hod FN Motol
 • 19.4. 14.00 hod FN Motol
 • 24.5. 14.00 hod FN Motol
 • 21.6. 12.00 hod. Brno


Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
předsedkyně ČOS ČLS JEP