Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS JEP ze dne 16.4.2024 ve FN v Motole

Přítomni: Büchler, Fínek, Kiss, Kolářová, Kopečková, Melichar, Petruželka, Petráková, Richter, Soumarová, T. Svoboda, Tesařová, Vošmik
Omluveni: Šlampa, M. Svoboda, Tomášek,

 1. Na společnost se obrátil JUDr. Maroš Válek ze společnosti Summet s.r.o. ohledně udělení souhlasu výboru ČOS k tisku verze Modré knihy v počtu 150 ks pro 15. ročník Banskobystrických onkologických dní, které se uskuteční ve dnech 7. – 8.6.2024 v Hotelu Sitno Vyhne v Slovenské republice. Tištěnou verzi MK následně bezplatně obdrží každý účastník akce. Členové výboru nesouhlasí - Modrá kniha je volně dostupná všem,  tisk postrádá  jakýkoli čistý úmysl (např. možnost vkládání reklamy). 
 1. Prof. MUDr. Tomáš Büchler PhD. byl osloven k připomínkování komentovaného souhrnu důkazů připraveného z Metodického centra Národního institutu kvality a excelence zdravotnictví (NIKEZ) a NSC, které další odbornosti kromě urologie by mohly/měly mít možnost indikovat PSA pro další diagnostické potřeby. ČOS trvá na ponechání možnosti indikovat vyšetření PSA včetně frakcí PSA pro odbornosti klinická a radiační onkologie bez omezení. Jako druhý člen této pracovní komise vedle prof. Büchlera byla navržena prof. Soumarová. 
 1. MZČR zaslalo "Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 397/2020 Sb., o vzdělávání v základních kmenech lékařů" k připomínkování. Milan Vošmík, Ph.D. připravil podklady: 
  1. Vyhláška vypouští 4 povinné teoretické kurzy: kurz Lékařská první pomoc, kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace, kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí a kurz Radiační ochrana (pozn. argumentem pro zrušení kurzu první pomoci je pravidelné absolvování těchto kurzů v rámci vlastních zdravotnických zařízení).
  2. Do rozpisu stáží v rámci kmene je nově uvedena poznámka max. nebo min. Povinné "kolečko", shodné pro všechny kmeny, zahrnující á 2 měsíce internu, chirurgii a ARO/urgent, má pozn. max. 2 měsíce. Naopak "praxe dle volby školitele" má uveden min. 6 měsíců. Z uvedeného vyplývá, že "praxi dle volby školitele" lze prodloužit až na 12 měsíců na úkor zmíněného kolečka. 
  3. Naopak nedošlo ke změně opakovaně vzneseného požadavku na praxi "Vnitřní lékařství – interní lůžkové oddělení s neselektovaným příjmem". Tento bod bych doporučil opravit na "Vnitřní lékařství – interní lůžkové oddělení s neselektovaným příjmem nebo lůžková oddělení oborů zařazených do interního kmene". Zdůvodnění bylo již opakovaně řečeno - velké, zejména fakultní, nemocnice nedisponují univerzálním oddělením s neselektovaným příjmem, proto se v rámci přípravy lékař musí seznámit s jednotlivými klinickými jednotkami a diagnosticko-léčebnými postupy v rámci specializovaných interních oddělení a klinik (pneumologie, gastroenterologie, kardiologie, onkologie, nefrologie atd.). Stejné zdůvodnění zasílá výbor pneumologické společnosti a obdobné znění nyní navrhuje i výboru SROBF.  
 1. Program Fórum onkologů 22.4.2024 příloha
 2. PhDr. Ing. Martin Pospíchal, Ph.D., předseda psychoonkologické sekce požádal o podporu ČOS (viz níže) projektu Linky psychologického poradenství pro pracovníky na onkologických pracovištích v rámci ČR. Linka by byla zdarma, anonymní, s kvalifikovanými psychology znalými oboru apod. Stručný popis návrhu projektu je v příloze

  Členové výboru nemají připomínek.

 3. Návrh na úpravu kompetence onkologické sestry

  Členové výboru se na úpravě kompetencí sester jednomyslně shodli a návrh podporují.

  Předseda rozešle všem členům i s komentáři.

 4. Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. – prezentace bodu pro fórum onkologů na téma "indikátory" a "minimální datové standardy"

  Indikátory: ČOS vítá vypracování systému indikátorů, které transparentním způsobem umožní hodnocení a sebehodnocení onkologických pracovišť. Podle našeho názoru musí být sběr parametrů pro hodnocení těchto indikátorů automatický (dotažen na informační systémy), jsme proti jejich manuálnímu zadávání. Vzhledem k nedostatku času na podrobné prostudování návrhů proběhne jejich oponentura do příštího zasedání výboru.

  Minimální datové standardy: ČOS akceptuje výhody parametrizace zásadních dat o diagnóze a léčbě. Předložený materiál předpokládá sběr velmi rozsáhlých multiparametrických dat s nutností nejen zadávání po finalizaci onkologické diagnózy, ale i opakovaných aktualizací a doplňování v průběhu léčby a sledování. ČOS kategoricky odmítá a považuje za nerealizovatelné manuální zadávání těchto dat. Zavedení tohoto systému je tedy možné jedině při plně automatické extrakci požadovaných údajů z nemocničních informačních systémů. Avšak i zde vidíme různá úskalí, například při léčbě pacienta současně ve více centrech, při zadávání dat, které nemají přijatou parametrickou podobu (výsledky molekulárního testování), či kumulativní hromadění dat (o léčbě a toxicitě), a další.

  Hlavním a zásadním problémem je však dosud neprokázaná schopnost nemocničních informačních systémů, které jsou nám z našich pracovišť známy, automaticky parametrizovat data požadovaným způsobem. Proto by zavedení modulů minimálních datových standardů v dané podobě v současné době vedlo  ke kolapsu onkologické péče následkem nepřiměřené administrativní zátěže lékařů a dalšího personálu, a z toho vyplývajícího nedostatku času na pacienty a odchodu lékařů z oboru. Diskuse bude pokračovat v rámci fora onkologů a poté. 

 5. Průběžná informace při čerpání grantu firmy Gilead Mudr. Tomáš Svoboda, Ph.D. : v rámci grantu jsou tyto úkoly ke splnění:
  • Update webových stránek pro pacienty na linkos na základě analýzy. Propojení cesty pacienta na web. Hlasu pacientů  - garance dalších onkologických onemocnění. Členové výboru stránky aktualizují a update zcela podporují.
  • Mediální kampaň zahrnuje tyto aktivity v rámci schválené žádosti o grant: Radio spoty a rozhovory do radia, rozhovory do novin, do televize, 2 x tisková konference – říjen: karcinom prsu a 15. května: Český den proti rakovině. Předběžně domluveno, členové výboru kampaň podporují a navrhují oslovit firmu Gilead a domluvit podmínky na příští rok.
  • Sekce mladých onkologů: 20 přednášek k prevenci, částka za přednášku 5000 Kč
 6. XXXI. kongres České internistické společnosti ČLS JEP, konaný ve dnech 30.10 – 2.11.2024 - přizvání ČOS k cca 2 přednáškám, každé v délce 15 minut včetně diskuze.
  Ze zkušeností z několika posledních ročníků této konference vyplývá, že zájem účastníků o onkologickou sekci je poměrně malý. Výbor ČOS proto navrhuje samostatnou onkologickou sekci neorganizovat a místo toho nabídnout několik témat, která by mohla být zařazena v rámci jiných sekcí, bude-li zájem.

Možná témata jsou: Kardiotoxicita onkologické léčby, Nefrotoxicita onkologické léčby, Nežádoucí účinky imunoterapie a jejich zvládání, Dispenzarizace onkologických pacientů.

Žádost o záštitu:

 • Kontroverze v onkologii – 12. ročník, termín 16. – 17.5.2024, Kongresové centrum Kunětická hora, Dříteč.

Členové výboru udělují podporu.

Noví členové:

ČOS

 • MUDr. Šárka Hajšmanová, Ph.D. – FN Plzeň
 • MUDr. Filip Ďatelinka – Radioterapie FN Hradec Králové
 • Mgr. Šárka Sperottová – Lékárna FN Olomouc, farmaceut
 • MUDr. Sandra Soboličová – MOÚ, Radiodiagnostika

ČOS + Sekce psychoonkologie

 • Mgr. Barbora Váchová – Amelie, z.s. psycholog

Různé:

Na prof. T. Büchlera se obrátil Vladimír Habětínek s nabídkou Lilly scholarship pro účast na vybraných mezinárodních kongresech a možností poskytnutí podpory v určité výši, případně uzavření smlouvy mezi ČLS JEP a Lilly.
Výbor ČOS vyzývá zájemce o účast na kongresech, aby se přihlásili do 10.5. na sekretariát ČOS. Musí se jednat o členy ČOS, lékaře či výzkumníky působící v ČR, s dobrou znalostí jednacího jazyka. Může se jednat o pokrytí všech nákladů nebo jejich části. Nelze však hradit účast na pracovních schůzkách, kurzech nebo akcích typu preceptorship.
Ze zájemců budou vybráni nejlepší kandidáti hlasováním členů výboru ČOS. Hlavním kritériem bude aktivní účast na konferenci. Aby bylo možné využít scholarship pro co nejvíce uchazečů, upřednostníme zájemce o účast na evropských kongresech.

Prof. Tesařová informovala členy ohledně dalšího úspěšného vývoje onkorehabilitace a Kooperativní multidisciplinární skupiny.

Dr. Svoboda informoval výbor ČOS o změnách podpory farmaceutických firem na základě nařízení AIFP. Došlo ke svévolnému a bezdůvodnému prodloužení zákazu možnosti sponzoringu vzdělávacích akcí v prodlouženém letním období již od poloviny června, což poškozuje a komplikuje pořádání mnohaletých, tradičních a velmi významných konferencí, např. Klubu mladých onkologů v Medlově, možná i výroční konference SROBF apod. Takové nařízení nemá v civilizovaném světě obdoby a bude třeba nejspíše vyvolat další jednání s AIFP.

doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA

předseda ČOS ČLS JEP

Přílohy zápisu: 

 1. Program Fóra onkologů (bod č. 4 zápisu)
 2. Návrh projektu Sekce psychoonkologické a Sekce podpůrné léčby a péče ČOS ČLS JEP. Psychologická linka pro pracovníky na onkologických pracovištích (bod č. 5 zápisu)
 3. Kalkulace úprav kalendáře pro laickou veřejnost na Linkos