Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS JEP ze dne 22.3.2016 ve FN v Motole

Přítomni: Büchler, Fínek, Janovský, Kolářová, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Ryška, Študentová, Svoboda Marek, Svoboda Tomáš, Tesařová, Vorlíček, Žaloudík
Omluveni: Dušek
Hosté: prof. MUDr. Jan Schützner, CSc.
 1. Na zasedání výboru byl pozván prof. MUDr. Jan Schützner, CSc., předseda hrudní sekce ČCHS JEP k projednání budoucnosti péče o pacienty s maligními primárními i sekundárními nádory plic a pleury.
  Prof. Schützner vyjádřil podporu existence center pro hrudní chirurgii, která provádí více než 50 resekcí hrudní chirurgie za kalendářní rok. Předsedkyně společnosti vysvětlila postoj klinických a radiačních onkologů k péči o pacienty s primárními i sekundárními nádory plic. Základním předpokladem je péče v multidisciplinárních týmech za přítomnosti všech zainteresovaných odborníků, samozřejmě včetně hrudních chirurgů. Výbor onkologické společnosti trvá na koncentraci vysoce specializované péče v komplexních onkologických centrech, která zajistí pokrytí v rámci celé ČR, což doposud nebylo zajištěno. Existovaly regiony, kde specializovaná péče nemohla být poskytována vzhledem k absenci možnosti aplikovat cílenou terapii. Prof. Schützner byl požádán o dodání seznamu pracovišť, která odborná společnost hrudní chirurgie doporučuje k dalšímu rozvoji spolupráce s pracovišti KOC. Na závěr diskuse o problému prof. Schützner plně podpořil existenci multidisciplinárních týmů v rámci KOC pro realizaci vysoce specializované péče o pacienty s plicními nádory a výbor ČOS zcela podporuje rozvoj doporučených akreditovaných center hrudní chirurgie, která provádějí více než 50 anatomických resekcí za rok.
 2. Doplnění průběžné zprávy o činnosti odborných sekcí ČOS
  Prim. Kolářová má prakticky doplněný přehled o činnosti odborných sekcí ČOS. Vypracuje stručnou závěrečnou zprávu, kterou bude revidovat výbor společnosti a poté bude umístěna na stránky Linkos.
 3. Zpráva o průběhu řešení samostatného nákladového střediska ČLS JEP („Nadace“). 
  Vytvoření letáku, který by informoval o existenci nadace, tento leták bude k dispozici na onkologických pracovištích pro případné sponzory a bude instalován na Linkos. 
  Doc. M. Svoboda informoval výbor o probíhající realizaci tvorby letáku. Po dokončení seznámení výboru s výsledkem, umístění na Linkos a poskytnutí všem onkologickým pracovištím.
 4. Seznam léčivých přípravků potřebných pro onkologické pacienty, které onkolog nemůže předepisovat
  Zpráva o projednání doc. Büchlerem se zástupci SÚKL.
  Doc. Büchler informoval členy výboru o zaslání seznamu LP SÚKL prostřednictvím prof. MUDr. Jana Švihovce, DrSc. Vyčkáme vyjádření, které by mělo být do 30 dnů.
 5. Vyhodnocení publikace s onkologickou tématikou za rok 2015.
  Vypracování graficky kvalitních diplomů pro oceněné.
  Ceny budou slavnostně předány předsedkyní ČOS ČLS JEP při příležitosti BOD. Termín bude upřesněn.
  Předsedkyně výboru požádala doc. M. Svobodu o vypracování profesionálně kvalitních diplomů pro ohodnocené grafikem.
 6. Svolání shromáždění členů ČOS v roce 2016.
  Shromáždění členů ČOS ČLS JEP se bude konat 28.4.2016 19:00 – 20:00 hodin.
  Program shromáždění bude zveřejněn na Linkos. Obsahem budou základní body:
  • zpráva o činnosti výboru ČOS
  • zpráva o hospodaření ČOS
 7. 25.2.2016 proběhlo jednání na MZ, týkající se náplně kódu aplikace protinádorové chemoterapie, zúčastnila se předsedkyně výboru a MUDr. Petráková. Byl dán podnět k upřesnění náplně výkonu a dále proběhne jednání na MZ v květnu 2016.
 8. Předsedkyně výboru ČOS podala žádost o podporu vydání Modré knihy, Doporučení ČOS ČLS JEP společnosti Roche, jmenovitě generální ředitelce Christiane Hamacher ve výši 425 000 Kč.
  Žádost o podporu je v současné době v rukou společnosti Roche, o obdržení částky na účet ČOS budeme informovat. 
  Další financování realizace Modré knihy a frekvence jejího vydání bude diskutována na příštím výboru ČOS.
 9. Nutnost zaslat žádost na VZP o uznání kódu nemocí končících číslem "9" (např. C 509) u kterých ZP odmítá úhradu centrové léčby a nutí lékaře změnit číslo dg.
  Provedeno a zařízeno prim. MUDr. Petrákovou.
 10. Na výbor společnosti se obrací doc. K. Němeček z Rady VILP s problémem realizace registru karcinomu prostaty. Návrh řešení již byl výborem ČOS projednán a schválen, registry na centrové léky po ukončení doby sledování VILP budou řešeny v rámci funkční sady klinických registrů ČOS. 
  Současně žádost o možnostech zajištění datamanagementu realizace lékových registrů v jednotlivých KOC. Tato problematika již byla rovněž výborem ČOS projednána a návrh řešení je tento: 
  Je možné realizovat koncepční změny v systému zajištění sběru dat do registrů garantovaných ČOS. Z důvodů vzrůstajících časových a kvalitativních nároků je možné centralizovat datamanagement do několika málo osob, interních pracovníků KOC. Ze strany IBA MU je možné zajistit školení a užší spolupráci s vybranými osobami včetně finančního krytí z rozpočtu daných projektů, registrů. Možná řešení by byla v plné kompetenci vedoucích pracovníků KOC. Je výhradním právem vedoucího KOC rozhodnout, který model vedení agendy a účtování zvolí. IBA MU bude jednotlivá centra postupně kontaktovat pro hledání řešení pro konkrétní pracoviště. Při diskusi výboru o daném tématu, kde byl zdůrazněn a potvrzen narůstající problém s realizací vyplňování lékových registrů, byla závěrem vyjádřena pochybnost o dalším pokračování vyplňování registrů prostřednictvím zdravotnických zaměstnanců. Vzhledem k blížícímu se schválení nového zákona č. 372/211 Sb., který obsahuje problematiku registrů, je otázkou výše zmiňovaný způsob realizace.
 11. Předseda Správní rady Purkyňova nadačního fondu se obrací na náš výbor s informací, že byl vyhlášen první projekt nadačního fondu: Cena za publikaci v časopise s nejvyšším IF za rok 2015.
  Výbor ČOS konstatuje, že z výzvy k účasti o cenu za publikaci v časopise s nejvyšším IF za rok 2015 jako podpory mladých lékařů a lékařek do 35 let nejsou jednoznačné podmínky vstupu do soutěže a proto se předsedkyně obrátí na Předsedu Správní rady Purkyňova nadačního fondu k upřesnění.
 12. Dne 9.3.2016 proběhlo setkání onkologů a revizních lékařů. Další setkání je plánováno na 5.4.2016 v Brně. 
  Předsedkyně výboru informovala o průběhu setkání. Výbor ČOS konstatuje, že platforma setkání nedává předpoklad k řešení velmi závažných problémů, které vyplývají z průběhů i závěrů revizních šetření plátců péče. Problematika revizí musí být řešena s vedením příslušných plátců péče a i za účasti zástupců MZ. Pouze za těchto podmínek může diskuse nad touto závažnou problematikou mít vzájemně smysluplný výstup.
  Z tohoto důvodu předsedkyně ČOS zrušila plánované setkání s revizními lékaři plátců péče plánované na 5.4.2016.
 13. V rámci BOD proběhne seminář o postgraduálním vzdělávání. Předsedkyně byla vyzvána ke krátkému sdělení představy o oboru klinické onkologie a jeho náplni. Předsedkyně požádala o součinnost na přípravě sdělení členy výboru i akreditační komise.
  Předsedkyně připraví koncept sdělení, který zašle výše jmenovaným k diskusi.
 14. Na adresu předsedkyně bylo doručeno do dne konání výboru ČOS 13 přihlášek na kurz pro mladé onkology do 35 let věku, který organizuje ESO (European School of Oncology). Jména všech přihlášených byla odsouhlasena členy výboru. Přihlášky byly předány MUDr. T. Svobodovi, který se podílí na organizaci akce.
 15. MUDr. T. Svoboda informoval členy výboru o konání ESMO-ESO Course on Medical Oncology for Medical Students. Kurz se koná 14. – 19.7.2016 ve Valencii. Oficiální pozvánka je v příloze zápisu. Dále byla pozvánka rozeslána všem děkanátům LF v ČR.
 16. Doc. T. Büchler a doc. M.Svoboda se dne 22.3.2016 zúčastnili AIFP - Congress venues, který se zabýval problematikou vhodnosti místa konání odborného kongresu v ČR. 
  Představitelé AIFP účastníky informovali o podmínkách, které požadují farmaceutické společnosti sdružené v AIFP, aby mohly sponzorovat odborná setkání. Prof. J. Fínek vyslovil požadavek na shlédnutí zakládací listiny AIFP, která by mohla event. osvětlit existenci a zakotvení této organizace v legislativě ČR. Předsedkyně tento požadavek písemně sdělí AIFP.
 17. Předsedkyně informovala členy výboru o dopise MUDr. Milana Vošmika, Ph.D. z Kliniky onkologie a radioterapie FN Hradec Králové. Prim. Vošmik v dopise informuje o přípravě dotačních programů na základě plánu „Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí, Akční plán 8b, Zvýšení dostupnosti návazné péče“, vydaném MZČR 2015. Prim. Vošmik v dopise navrhuje definici návazné péče v oboru onkologie. Proti uvedenému návrhu nejsou námitky. Návrh v příloze zápisu. Použití návrhu umožní žadatelům zjednodušit diskusi o možnostech čerpání těchto dotačních programů.
 18. Podpora, garance:
 19. Noví členové:

Sekce onkologické imunologie

 • Mgr. Dvořáková Markéta 
 • MUDr. Němejcová Kristýna
 • MUDr. Skálová Helena

Onkospondylochirurgická sekce

 • Prof. MUDr. Štulík Jan, CSc.
 • MUDr. Barna Michal
 • MUDr. Kryl Jan
 • MUDr. Nesnídal Petr
 • MUDr. Vyskočil Tomáš

Onkogenetická pracovní skupina

 • Mgr. Filipová Lenka

Sekce psychoonkologie

 • PhDr. Romanová Vlasta
 • PhDr. Vachudová Květoslava

Všichni členové byli schváleni.


Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
předsedkyně ČOS ČLS JEP

 

Přílohy: 

 1. Pracoviště hrudní chirurgie s více jak 50 anat. resekcemi za rok
 2. ESMO-ESO Course on Medical Oncology for Medical Students, 14. – 19.7.2016 ve Valencii. Oficiální pozvánka.
 3. Dopis prim. Vošmika s návrhem definice návazné péče v oboru onkologie