Zápis ze schůze výboru ČOS dne 11. 5. 1999

 1. Jako host se účastnil prof. Dienstbier za Ligu proti rakovině. Projednáno:
  • obnovení činnosti komise pro screening karcinomu prsu. dr. Drbal uvědomí MZd ČR.
  • rekondiční pobyty léčených nemocných s karcinomem prsu budou letos sponzorovány menším množstvím finančních prostředků
  • garance za schůzku mladých onkologů nebere ani výbor ČOS ani Liga proti rakovině ani IPVZ - nebylo předem projednáno.
 2. Kontrola zápisu
  • Jmenování krajských odborníků- prof. Vorlíček projedná tuto otázku s ministrem zdravotnictví. Není jasno v otázce kompetencí krajských odborníků a jejich vztahu k NOR
  • Přihláška ČOS do UICC s přiložením anglického překladu zprávy o činnosti ČOS- zařídí doc. Petruželka. Otázka zaplacení členského poplatku - pověřen doc. Petruželka
  • Prof. Zielinski souhlasí s kooptací doc. Žaloudíka do výboru ESO
  • TNM klasifikace- nebyla zařazena do plánu ÚZIS z finančních důvodů - prof. Vorlíček požádá ministra zdravotnictví o úhradu nákladů na vydání.
  • Standardy léčení nejčastějších nádorů byly rozeslány členům ČOS k připomínkování, konečná redakce s případným doplněním bude provedena v září. Standardy budou brány jako závazné minimum pro obor klinická onkologie.
  • Centrum pro léčení nemocí oka- výbor seznámen s dopisem řed. Alušíkové a prof. Kuchyňky. Centrum bude orientováno na terapii dospělých
  • Sepsání konceptu historie ČOS - úkol trvá, dr. Přibylová
 3. Korespondence
  • Výbor seznámen s dopisem dr. Talače z MOU, nebude se k němu vyjadřovat
  • Na žádost dr. Krajhanzla Janssen Cilag- doc. Petruželka provedl kvalifikovaný odhad nutné spotřeby erythropoetinu u nemocných se solidními nádory ( včetně dětí) - bude projednáno kategorizační komisí MZd.- prof. Vorlíček
  • Dr. Lapeš se obrací na IPVZ se žádostí o přejmenování katedry radioterapie na katedru radiační onkologie- výbor ČOS požádán o stanovisko. Výbor nesouhlasí ,radioterapie je jednou z terapeutických modalit. V tomto smyslu bude informováno IPVZ. - prof. Klener
  • Na žádost VZP o vyslání odborníka do výběrového řízení na revizní lékaře 28. 5. 1999 deleguje výbor doc. Petruželku
 4. Přijetí nových členů
  Výbor souhlasí s přijetím nových členů : dr. Trněný, Vykoukal, Šmakal
  Ukončení členství:
  Vyřazení již zemřelých členů- otázka každoročního dotazu na změnu údajů- bydliště
  Provede Inre-sones na žádost OS.
 5. Různé
  • prof. Vorlíček podal informaci o možnosti přesunu preparátu Gemzar v určitých indikacích do kategorie P,výbor doporučuje omezit na: pankreas a NSCLC st. III a,b. - jako neoadjuvanci
  • Koordinace akcí se Slovenskou onkologickou společností - bude projednáno na příštím výboru OS
  • Internetová stránka-definitivní zadání bude projednáno na příštím výboru ČOS
  • Koordinace činnosti regionálních odborníků v klinické onkologii s regionálními odborníky radioterapeuty a hematology - zajistí doc. Petruželka
  • Hesla pro kontinuální vzdělávání v klinické onkologii, požadovaná ČLK - doplní prof. Klener.
  • Výbor projednal návrh kritérií pro výběrová řízení v oboru klinická onkologie a navrhl zástupce ČOS do komisí pro tato řízení.
  • Výbor obdržel pozvánku na konferenci LYMPHO 99, pořádanou v Praze 15. - 16. října 1999.
  • Výbor upozorňuje členy na možnost objednání časopisu Onkologická péče vydávaný Českou společností sester ve spolupráci s BMS.
 6. Návrh výboru ČOS koncepce onkologických pracovišť jako podklad pro výběrová řízení
  Centrum komplexní onkologické péče (pracoviště typu I.) poskytuje komplexní diagnostickou , terapeutickou péči o onkologicky nemocné, koordinuje preventivní péči. Pediatrickou onkologickou péči ( do 18 let) poskytují pouze dvě pracoviště v ČR: Klinika dětské onkologie FNM v Praze pro Čechy, a oddělení Dětské onkologie FN BRNO pro Moravu a Slezsko.

  Centrum je vybaveno moderními prostředky pro radiační onkologii včetně techniky pro plánování léčby a zajištění kvality léčby
  Pracoviště musí být zajištěno týmem kvalifikovaných odborníků, minimálně: 
  6 odborníků atestovaných v oboru klinická onkologie,
  4 odborníci atestovaní v oboru radioterapie II°
  Centrum se podílí na klinickém výzkumu a postgraduální výuce.
  Má zajištěnu návaznost na paliativní péči, musí být zajištěna dostupnost specializovaných diagnostických pracovišť (např. NMR, molekulární biologie cytogenetika )
  Splňuje veškeré podmínky zákona.
  Předpokládáme 1 centrum pro 800 000 - 1 mil. Obyvatel

  Pracoviště typu II.
  Na základě doporučení centra aplikuje chemoterapii, disponuje vybavením pro paliativní radioterapii. 
  Pracoviště musí být zajištěno týmem kvalifikovaných odborníků, minimálně: 
  3 odborníci atestovaní v oboru klinická onkologie,
  2 odborníci atestovaní v oboru radioterapie II°
  Počet lze modifikovat podle lůžkového fondu pracoviště.
  Zajištění trvalé kvalifikované odborné péče.

  Pracoviště typu III
  Zajišťuje ambulantní terapii podle doporučení centra , působí konsiliárně na jiných podoborech, kde jsou léčeni pacienti s nádory, je odpovědné za správnou aplikaci protinádorové léčby. U nově diagnostikovaných onemocnění konsultuje zahájení a postup léčby s centrem .

  Návaznost spolupráce by měla odpovídat regionálnímu uspořádání ČR. 


  Do komise výběrového řízení byli výborem ČOS jmenováni:
  28. 6. pondělí - Klener, Petruželka
  29. 6. úterý - Fischer, Jelínková
  30. 6 . středa - Drbal, Žaloudík
  1. 7. čtvrtek - Vorlíček, Přibylová

Za ČOS:

Prof. MUDr. Pavel Klener,
Předseda
DrSc. Doc. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
Vědecký sekretář

Praha 12. 5. 1999.