Zápis ze schůze výboru ČOS JEP dne 29. 5. 2002 v Brně

 • Přítomní: Prof. Klener, Prof. Vorlíček, Doc. Petruželka, Doc. Žaloudík, Prim. Fischer, Dr. Jelínková, Dr. Přibylová, Doc. Eckschlager
 • Omluveni: prof. Koutecký, prim. Šmelhaus
 1. Setkání se členy výboru Slovenské onkologické společnosti - prof. Kozou, Dr. Wagnerovou a dr. Cimermannem
  Přítomní hosté informovali výbor ČOS o akcích pořádaných na Slovensku:
  1. Bratislavské onkologické dny : 26. - 28. 9. 2002 - téma Nádory jater, pankreatu a žlučových cest
  2. Košický chemoterapeutický kongres : 29. - 30. 11. 2002
  3. Konference o GIT nádorech : 21. - 23. 6. 2002 - Bardejov
   V tomto roce proběhnou volby do výboru Slovenské onkologické společnosti
  Připravují se www stránky Slovenské onkologické společnosti , adresa bude sdělena a zveřejněna na stránkách ČOS (www.linkos.cz)
 2. Kontrola zápisu
  Korespondence vyřízena
  Granty na projekty z výtěžku běhu Terryho Foxe budou rozděleny prostřednictvím ČLS JEP
  Dopis Dr. Hajdúcha - žádost o sdělení důvodu výsledku hodnocení vlastního projektu - odpověď vyřídí doc. Petruželka - výsledné hodnocení vyjádřené počtem získaných bodů bude dodáno žadateli
 3. Zpráva pokladníka Příjmy a výdaje za rok 2002 - prim.Fischer
  - příjmy: 75 250,- Kč
  - výdaje: 11 079,20 Kč
  - zůstatek: 64 170,80 Kč
  Žádost sekce chirurgů o zaplacení členského poplatku do mezinárodního sdružení - výbor souhlasí
  Členský poplatek za ČOS v UICC - zkontroluje doc. Petruželka
 4. Projednání materiálů onkologické péče v Třebíči
  Na podkladě předložených materiálů výbor rozhodl, že NsP Třebíč spolu s nestátními zařízeními v této oblasti splňuje požadavky pro onkologické oddělení základního typu. Nutno doložit seznam odborníků v klinické onkologii - požadavek 3.
 5. Korespondence
  1. Stanovisko k devitalizaci pro MZd vypracoval Žaloudík, Vorlíček a Klener - přečteno a výbor s jeho obsahem souhlasí - metodu devitalizace považuje za non-lege artis.
  2. VR ČLK - žádost o posouzení individuálního léčebného postupu pro potřeby ČLK - vypracovali prof. Klener, doc. Petruželka, dr. Šlampa - výbor souhlasí
  3. Krajský úřad Vysočina požaduje sdělení jmen doporučených odborníků pro zdravotní komisi: jmenováni Dr. Jan Stejskal, NsP Jihlava, dr. Josef Hyll, Třebíč, dr. Rostislav Strýž, NsP Nově Město na Moravě.
  4. Splolečnost lékařské genetiky - vyzývá ČOS k užší spolupráci - vyřídí doc. Žaloudík
  5. Nadační fond Paula Janssena - žádost o upřesnění složení hodnotitelské komise a data jejího zasedání pro posouzení došlých prací: předseda - prof. Klener, členové: dr. Finek, doc. Vyzula, dr. Šlampa, doc. Eckschlager 
   Navržena nová kategorie - postgraduální učební texty
  6. Žádost o podporu PET centra v Brně - výbor již projednal a doporučuje
 6. Zprávy o činnosti sekcí ČOS
  1. transplantační sekce - ve výběrovém řízení pro ustanovení registru kostní dřeně vybrán na základě hlasování návrh ÚHKT a I. Interní kliniky 1. LF UK a VFN
  2. sekce onkochirurgická - cíle: vstup do mezinárodní federace, chystá se překlad zahraniční učebnice onkochirurgie, zvýšení publikační činnosti v českých periodicích
  3. pediatrické sekce - informace o činnosti je dostupná na www.linkos.cz
 7. Různé
  1. Dr. Košťál, Grindex: žádost o klinickou studii s Ftorafurem - postavení Ftorafuru v léčbě onkologických onemocnění je zavedeno, není třeba klinické studie
  2. dr. Tayerlová-Sebešová - informace o zřízení nového onkologickéhozařízení
  3. Nová klasifikace TNM a klasifikace ICDO - překlad dr. Beška, dr. Novák
  4. od 1. 6. 2002 nový seznam výkonů - bude znovu zažádáno o přidělení kodu pro aplikaci cytostatik do portu a průplach portu s použitím speciálních jehel - žádost vypracuje Přibylová
  5. Mammární screening: radiologická společnost předložila kriteria pro přístrojové vybavení, nutnost návaznosti na onkologickou péči je jedním z akreditačních kriterií. Akreditaci získalo 22 pracovišť. Výbor žádá o sdělení seznamu vybraných pracovišť k definitivnímu posouzení - vyřídí doc. Petruželka
  6. formuláře žádosti pro použití Herceptinu - zaslat doc. Vyzulovi, ten po posouzení vrátí jako podklad pro jednání s revizním lékařem.
 8. Noví členové nejsou. K 29. 5. 2002 529 členů ČOS JEP
 9. Příští schůze výboru se koná 25. 6. 2002 v 11hodin na I. Interní klinice VFN.
doc. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
vědecký sekretář
prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.
předseda