Zápis ze schůze výboru ČOS JEP dne 4. 9. 2001

 • Přítomní: Prof. Klener, Prof. Vorlíček, Prof. Koutecký, Doc. Petruželka, Prim. Fischer, Dr. Jelínková, Dr. Přibylová, Prim. Šmelhauz
 • Omluveni: Doc. Žaloudík, Dr. Drbal
 • Hosté: Doc. Eckschlager, Nám. Ministra zdravotnictví Dr. Malina, Za VZP Dr. Pečenka, Doc. Němeček
 1. Kontrola zápisu
  Všechny body splněny
 2. Informace o situaci omezující aplikaci Herceptinu
  V současnosti se jedná o stadium zavádění nově registrovaného léku do praxe, není dostatečné finanční krytí pro aplikaci všem nemocným, splňujícím indikace pro aplikaci tohoto léku. Proto byla specifikována centra a v každém centru je možné použít tento lék pro 3 nemocné. Tento limit nelze překročit. Situace je platná do konce roku 2001. K novému roku 2002 budou vypracována nová doporučení pro preskribci herceptinu a nové vymezení indikací, protože současné omezení neodpovídá indikační potřebě. Bude přehodnocen seznam vybraných center. Nemocné, které měly schváleno podávání před 1. 7. 2001 na kód 99999, budou mít dále aplikaci hrazenu z prostředků VZP, pro ostatní rozléčené pacientky (ze zásob dodaných firmou) je nutno požádat firmu o lék na dokončení terapie. Léčbu nelze ukončit.
 3. Žádost Dr. Březovského o vyjádření k žádostem:
  • zřízení centra pro thyreoidální diagnostiku a endokrinní orbitopatie ve FNM
  • zřízení centra pro pneumologii ve VFN
  Výbor na základě hlasování nepodporuje vznik nových center naopak navrhuje revizi a aktualizaci seznamu center stávajících.
  Dopis: Prof. Klener
 4. Předložena zpráva o hospodaření za rok 2000 (Prim. Fischer) a rozpočet na rok 2002. Oba dokumenty výbor schválil.
 5. Členská základna
  V současnosti více než 500 členů, nutná revize seznamu - provede pí Amiroucheová

  Přijati noví členové: Dvořák Dalibor, MUDr.
  Malý Ivan, MUDr.
  Novák Karel,prof.MUDr.,DrSc.
  Šváb Jan, doc.MUDr.,CSc.
  Příborský Miroslav,MUDr.
  Mec Vlastimil,MUDr.
  Czudek Stanislav, MUDr.,CSc.
  Matloch Josef, MUDr.
  Říha Daniel,MUDr.
  Štěrba Jaroslav,MUDr.,PhDr.
  Pavelka Zdeněk,MUDr.
  Smrčková Alena,MUDr.
  Ganevová Marta,MUDr.
  Drahokoupilová Eva,MUDr.
  Novotný Jan,MUDr.
  Svoboda Marek,MUDr.
  Všem bude zasláno písemné oznámení o přijetí.

 6. předání ceny prof.Staška udělované firmou Janssen Cilag bude uskutečněno na JOD Ceny ČLS a ČOS - dosud nedošlo rozhodnutí ČLS-pí. Amiroucheová
  1. informace o schůzi pediatrické sekce ČOS - doc.Eckschlager. Konání 9.6.2001 v Brně, proběhla volba vědeckého sekretáře - Dr.Klepák - byl předložen návrh této sekce. Navrhované sekce: 1x ročně zasedání sekce 1x ročně schůze pracovních skupin
   Probíhá příprava internetových stránek, které budou uveřejněny na www linkos
   Na Pediatrickém sjezdu s mezinárodní účastí, se bude konat v příštím roce bude jeden blok věnován pediatrické onkologii.
  2. informace o chirurgické sekci odloženy na příští schůzi pro nepřítomnost doc.Žaloudíka
   Programové cíle sekce - zprávu podá doc.Žaloudík na příští schůzi
  3. Setkání mladých onkologů proběhlo velmi úspěšně. Výbor kladně zhodnotil vydaná abstrakta. Děkovný dopis organizátorům zašle Prof. Klener. Příští téma - ca prsu.
 7. Průběžnou aktualizací stránek www linkos pověřuje výbor Dr. Novotný z Onkologické kliniky VFN
 8. Dopisy se žádostí o navržení garantů pro onkologii pro kraj Liberec a Pardubice
  Výbor není přesně obeznámen s personální situací v těchto oblastech, navrhuje pro Pardubice Dr. Pavlíkovou pro Liberec Dr. Hanuše či Dr. Bartoše, nutno však ověřit, zda mají specializaci v oboru
 9. Vědecká rada ČLK žádá návrh rozsahu znalostí z onkologie pro rekvalifikaci praktických lékařů - vyřídí Dr. Jelínková
 10. Ministr zdravotnictví informuje výbor ČLK o zákazu provádění devitalizace na jiných pracovištích mimo ustanovená centra. Stanovisko ČOS k devitalizaci pro Časopis lékařů českých připraví doc.Žaloudík
 11. Akce pod záštitou ČOS JEP v roce 2002:
  JOD termín 17. - 20. 10. 02
  BOD termín bude upřesněn
  VII. Staškův den 26. 3. 2001-09-07 
  Den podpůrné léčby - termín bude upřesněn
  Dny mladých onkologů 7. - 9. 6. 2002
 12. Výbor ČOS doporučuje všem členům odebírání oficiálních časopisů ČLS - JEP
 13. Dr. Petraš fa Schwarc žádá výbor ČOS o vyjádření k nové lékové formě fentanylu - lízátko.
  Výbor není schopen odhadnout případné množství, zájem však o tuto lék. formu jistě bude.
 14. Výbor byl informován o akci, pořádané Ligou proti rakovině 1. 10. 2001 v 9.00h v Lékařském domě: Sněm o vytýčení aktivit profesionálních a zájmových skupin.
 15. Mgr. Mazánková, ÚZIS žádá výbor ČOS o zpracování nové klasifikace MKN-O k vydání.Nutno požádat Mzd o překlad. Vyřídí Prof. Klener.
  1. Doc. Neuwirthová informuje o 49. pracovní konferenci chemoterapeutické sekce dne 20. 11. 2001 v Lékařském domě v Praze - program: Užití vakcín u infekčních a nádorových chorob.
  2. Dr. Kozák informuje o II. sympoziu o Hodgkinově chorobě dne 24. 1. 2002 na III. LF UK
 16. Různé:
  1. Ustanovení pracovní skupiny k vymezení indikací pro stanovování prognostických markerů:
   Výbor navrhuje:
   Prof. Kodet
   Doc. Richterová
   Doc. Petruželka
   Dr. Jelínková.
  2. Screeing v mammologii: Vzhledem k připravovanému zavedení regulérního screeningu Karcinomu prsu bude pro ujednocení společného postupu svoláno jednání zástupců výboru Onkologické a Radiologické společnosti. Zajistí Doc. Petruželka.
doc. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
vědecký sekretář
prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.
předseda

V Praze 4. září 2001