Zápis ze schůze výboru ČOS JEP konané dne 21. 1. 2003

 1. Kontrola zápisu - při kontrole zápisu nebyly vysloveny žádné připomínky.
 2. Do konce března 2003 se uskuteční volby nového výboru České onkologické společnosti. Složení komise: Doc.MUDr.Abrahámová, Doc.MUDr.Konopásek, MUDr.Trsková, MUDr.Hessová. Doc.MUDr. Abrahámová má za úkol připravit formulář volebních lístků. Pravidla voleb do ČOS JEP budou zveřejněny na www.linkos.cz.
 3. Záštita. Záštita ČOS nad akcemi onkologických pracovišť bude posuzována z hlediska kvality a odborných výsledků.
 4. Žádost ČLK. ČOS JEP připravila na vyžádání ČLK kurz s onkologickou tematikou, který se uskuteční v březnu 2003.
 5. Erytropoetin. Byla dlouze diskutována otázka možnosti poskytování Erytropoetinu nejen prostřednictvím vybraných onkologických center. Dostupná pravidla k získání Erytropoetinu jsou na: www.linkos.cz.
 6. Volby ČLS JEP. Společnost žádá o vyslání delegáta na volby nového výboru ČLS. ČOS navrhuje Doc. Konopáska a z Brna Doc. Hájka.
 7. Transplantační registr. Byl ustanoven transplantační registr na Hematologické klinice VFN, MZČR přijalo kladně.
 8. Zpráva o hospodaření. Za uplynulý rok hospodařila onkologická společnost v kladných číslech. Ve výroční zprávě bude vyúčtování příspěvků. Zprávu o hospodaření podal prim. MUDr. Fischer - pokladník ČOS.
 9. Doporučené postupy následné péče. Materiál, který by měl sloužit pro potřeby onkologické společnosti, onkologických ambulancí a revizních lékařů je připraven do tisku. Bez zapracovaných připomínek ostatních odborných společností, a především výboru OS. Výbor doporučuje obrátit se na Prof. Vorlíčka a Doc. Vyzulu MOU, aby nejpozději do 10. 2. 2003 zaslali připravený rukopis výboru ČOS JEP k revizi před vydání uvedených postupů. Zajistí Amiroucheová.
 10. Udělené ceny. V uplynulém roce dostali ocenění tito lékaři:
  • Velkou cenu společnosti JEP za publikaci "Ca prsu":
   Doc. MUDr. Jitka Abrahámová,CSc.
  • Cenu ČOS za publikaci "Paliativní onkologie":
   Prof. MUDr. Vorlíček, CSc.
   Nové návrhy na ceny je třeba předložit do konce března roku 2003, a to návrhy na ceny:
   cena Jansen Cilag
   cena ČOS
   a velká cena ČLS JEP
 11. Běh Terriho Foxe. Nadace Běhu Terriho Foxe poskytuj opět pro letošní rok částku, která bude rozdělena do grantů na výzkum v oblasti onkologie. Zájemci o granty se mohou přihlásit v termínu do 10. března 2003. Podmínkou je, že tento přidělený grant nemůže navazovat na granty jiných grantových agentur. Nositelé grantů v uplynulém roce z výtěžků prostředků Běhu Terriho Foxe budou opakovaně požádáni, aby do konce úrora roku 2003 předložili zprávu o výsledném řešení grantu a o využití finančních prostředků.
 12. Různé:
  • - Dopis Dr. Gerika o absenci české známky s onkologickou tematikou.
  • - Kongres DRG ve Švédsku se bude konat dne 7. června 2003.
  • - Dotaz pro Hájka o poskytovaných službách OS, placených z prostředků společnosti JE Purkyně. Napsal Prof. Hájkovi, že jsme všem neplatičům poslali žádost o úhradu členských příspěvků, pokud nebude částka uhrazena do dvou měsíců, budou vyškrtnuti z členství. Odpoví pí. Amiroucheová.
  • - Dopis Dr. Rotterové. Jediná lékárna v ČR, která má k dispozici ethylenovou modř (potřebnou pro testy v případě nežádoucích účinků při podání hypostaminů) je lékárna VFN.
  • - Rodinný výskyt renálních karcinomů je možno ohlásit na adrese:
   Dr. Berton Zbar, M.D.
   Laboratory of Immunobiology
   Building 560, Room 12-89
   National Cancer Institute of Frederick
   Frederick, MD 21702-1201
   3001-846-1558, 800-949-6704
   e-mail: zbarb@mail,ncifcrf.goo
  • Piere Phabre - Poskytnutí nabídky podpory mladých onkologů do 38-mi let na 3 dny (pro období leden 2003 až 2004). Práce, přednášky a vyhodnocení v Brně.
  • Autofluorescence. MZČR prosí o vypracování stanoviska v této metodě, která včas stanoví bronchogenní karcinom.
  • Žádost pí. Hynkové o databázi za účelem rozeslání Lancet oncology v češtině.
  • Dotaz Dr. Třasoně z Kroměříže ve věci zvýšení úvazků klinických onkologů - odpoví Doc. Petruželka.
  • VEJ posílat do referenční laboratoře v Olomouci a to do 31. ledna 2003 (pouze pacientky indikované na herceptin).
  • Do příští schůze výboru opatřit seznam již urgovaných neplatičů příspěvků za členské poplatky onkologické společnosti.

Příští schůze výboru se koná dne 4. března 2003

Prof.MUDr.Pavel Klener,DrSc.
předseda výboru
Doc.MUDr.Luboš Petruželka,CSc.
vědecký sekretář