Zápis ze schůze výboru ČOS JEP konané dne 4. 3. 2003

 • Přítomní: prof.MUDr.Pavel Klener,DrSc., prof.MUDr.Josef Koutecký,DrSc., prim.MUDr.Jan Fischer, prim.MUDr.Alena Jelínková, as.MUDr.Olga Přibylová, doc.MUDr.Luboš Petruželka,CSc., prim.MUDr.Vratislav Šmelhaus, prof.MUdr.Jiří Vorlíček,CSc., doc.MUDr.Tomáš Eckschlager,CSc.
 • Omluveni: doc.MUDr.Jan Žaloudík,CSc.
 • Nepřítomen: MUDr.Josef Drbal
 1. Kontrola zápisu - předešlý zápis nebyl publikován v Klinické onkologii pro uzávěrku nového čísla, ale byl zvěřejněn na stránkách OS www.linkos.cz.
 2. Volby nového výboru ČOS - byly projednány připomínky z dopisu doc.Žaloudíka a dopis prof.Macháčka, prof.Mihála, MUDr.Cwiertky a MUDr.Hajdůcha, týkající se požadavku na rozšíření volební komise o regionální zástupce.Výbor rozhodl neměnit své původní rozhodnutí, neboť nepochybuje o morální bezúhonnosti navržených členů komise. Výbor rozhodl navrhnout prof.Macháčkovi vyslání dvou pozorovatelů za olomoucký region k vyhodnocování 1. i 2. kola voleb do OS.
 3. Navrhované doporučené léčebné postupy:
  vyzván doc.Vyzula, aby v co nejkratším termínu rozeslal poslední verzi doporučených postupů všem členům výboru k připomínkám, které mu obratem zašlou. Závěrečná verze se zapracováním všech připomínek výboru bude odeslána prof.Klenerovi a tato bude poskytnuta pojišťovně. Předpokládá se vydání 2000 výtisků.
 4. Běh Terryho Foxe - doc.Petruželka zpracoval zprávy ze všech projektů, které byly zaslány všemi řešiteli v termínu a dostačujícím rozsahu. Výbor OS zhodnotil u všech projektů splnění výzkumného záměru a závěrečná zpráva bude předána zástupcům obce sokolské. Připomínka členům OS - uzávěrka přihlášek pro letošní rok je 31.3.03.
 5. Oznámení semináře - dne 17.3.03 se koná v Brně pracovní setkání Onkologů a zástupců pojišťoven. Pořádá HZP ve spolupráci se SZP, VZP a vedení Masarykova onkologického ústavu
  Datum: Pondělí 17.3.2003 
  Místo: MOÚ BRNO, zasedací místnost 4.p. nová budova 
  Čas: 11:00 hod.
 6. Ceny za publikace:
  Návrhy
  Cena Paula Janssenova:
  prof.Klener: Klinická onkologie
  prof.Mayer, Starý: Leukemie, nakl.Grada Praha 2002
  doc.Eckschlager Tomáš,Richard Průša: Laboratorní vyšetření v onkologii nakladatelství Triton, Praha 2002
  Cena ČOS
  Koutecký, Kabíčková, Starý: Dětská onkologie pro praxi
  Cena ČLS
  Adam, Vorlíček: Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob
 7. Různé
  1. Dopis firmy Janssen-Cilag ohledně preskripce Durogesicu výbor doporučil zrušení kodu P.
  2. Dopis firmy Novartis - Gleevec v léčbě GIST.
   Výbor OS doporučuje rozšíření indikace léčby pro nádory GIST s Overexpresí c-kit., s podmínkou soustředění této léčby ve vybraných pracovištích komplexsní onkologické péče.
  3. Indikace rekombinantního erytropoetinu výbor OS trvá na doporučených a již schválených indikacích pro rekombinantní erytropoetin v léčbě solidních nádorů jak je zveřejněno na stránkách linkos.
  4. Dopis doc.Abrahámové ohledně léčby vyšší linií chemoterapie u testikulárních nádorů. Léčbu vyšší řady řeší vypracované doporučené postupy v souladu s požadavkem.
  5. Seminář o problematice DRG - za OS nominován prim.Šmelhaus.
 8. Nově přijatí členové:
  MUDr.Babičková Lenka, KNTP Bohunice, FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno - Bohunice
  MUDr.Kaplanová Jana, Klinika plicních nemocí a tbc FN Brno - Bohunice, 625 00 Brno - Bohunice
  MUDr.Ehrmannová Jana, odd.klinické onkologie,SPEA s.r.o. Nám.Nár.hrdinů 2, 771 11 Olomouc
  MUDr.Krynská Jana, Plicní oddělení, Baťova nem.Zlín, Havlíčkovo náb.600,762 75 Zlín
  MUDr.Kubová Olga, Klin.nem.plicních a tbc., FN Brno - Bohunice, Jihlavská 20, 625 00 Brno - Bohunice
  MUDr.Pálková Ivana, Klin.nem.plicnich a tbc.,FN Brno - Bohunice, Jihlavská 20, 625 Brno - Bohunice
  MUDr.Roubíčková Alena, ÚRO FN Bulovka, Na Truhlářce 100, 180 00 Praha 8
  Doc.MUDr.Skřičková Jana, CSc.,Klin.nem.plicnich a tbc., FN Brno - Bohunice, 625 Brno - Bohunice
  MUDr.Štěpánek Petr, odd.II.interní - onkologická ambulance Státní slezská nemocnice Opava, Olomoucká 86, 746 01 Opava 
  MUDr.Tomíšková Marcela, Klin.nem.plicních a tbc.,FN.Brno Bohunice, 625 00 Brno - Bohunice
  MUDr.Vondroušková Ivana, Gynekologie, soukromý lékař, Vršovická 75a, 100 00 Praha 10
  MUDr.Zemanová Milada, Onkol.klinika VFN, U Nemocnice 2,128 08 Praha 2
  Prof.MUDr.Pavel Klener,DrSc.
předseda