Zápis ze schůze výboru ČOS JEP ze dne 29. 1. 2002

 • Přítomní: prof.MUDr.Pavel Klener,DrSc., prof.MUDr.Josef Koutecký,DrSc., prof.MUDr.Jiří Vorlíček,CSc., doc.,MUDr.MUDr.Jan Žaloudík,CSc., prim.MUDr.Jan Fischer, prim.MUDr.Alena Jelínková, as.MUDr.Olga Přibylová
 • Omluveni: prim.MUDr.Vratislav Šmelhaus, doc.MUDr.Luboš Petruželka,CSc., MUDr.Josef Drbal
 • Hosté: doc.MUDr.Eckschlanger,CSc. prof.MUDr.Svoboda,DrSc. doc.MUDr.Rob,CSc.
 1. Výroční zpráva - bez připomínek, sekce pediatrická i chirurgická zaslaly zprávu o činnosti a předsedové se účastní pravidelně zasedání výboru. Sekce transplantační bude informovat výbor ČOS prostřednictvím prof. Vorlíčka.
 2. Kontrola zápisu -
  1. k bodu 4. minulého zápisu: doc. Žaloudík se účastnil zasedání o mammografickém screeningu na MZ ČR dne 13. 12. 01 a 24. 1. 02 - Vyhláška doplněna o věk, od něhož se screening provádí - 45 let. Akreditační kriteria stanovena na schůzce 7. 1. 02 v Brně.
  2. Definitivní rozhodnutí o právu členů dostávat časopis Klinická onkologie v rámci členského poplatku zaujme výbor po setkání s redakční radou časopisu na příští schůzi výboru ČOS.
  3. Kriteria pro použití trastuzumabu - zůstává aplikace v rámci stanovených center. Registrace případů doc. Vyzulou trvá, rovněž indikace podle kriterií stanovených doc. Vyzulou byla pojišťovnou akceptována. Pro r. 2002 je pojišťovnou zajištěno finanční krytí pro zhruba 60? nemocných.
  4. Zpráva o hospodaření za rok 2001:
   Výdaje (bankovní poplatky, spotřeba materiálu, mzdové náklady,služby členské evidence) celkem: 45 365,52 Kč
   Výnosy celkem: 44 220,00 Kč
   Celkový hospodářský výsledek za rok 2001: - 1 145,52
   Stav fondu ČOS ke 4.2.2002 : 183 945,00 Kč
  5. Překlad nové verze ICDO zaslán doc. Rejtharovi
  6. 6. verze TNM klasifikace - není dosud k dispozici
 3. Pro budoucnost bude garantem rozdělení výtěžku z běhu Terryho Foxe ČOS JEP. Žádosti o grantovou podporu výzkumných projektů je možné zaslat na příslušném formuláři do 28. 2. 2002 sekretářce p. Amirouche.
 4. Výbor ČOS JEP bere na vědomí sdělení doc. Halašky o zpracovávání koncepce mammologické péče ve FNB.
 5. Pozvaní hosté - doc. Rob a prof. Svoboda, delegáti onkologické sekce gynekologické společnosti- přednesli návrh kriterií pro ustanovení onkogynekologických center. Do výběrové komise pro ustanovení těchto center výbor jmenuje prim Finka a prim.Fischera. Stanovisko k centru trofoblastické nemoci výbor ČOS nemění.
 6. Korespondence
  1. Prof. Seemanová informuje o změnách v dohodovacím řízení a možnostech použití elektronických formulářů. Žádosti o změny za ČOS - as.Přibylová
  2. Prof.MUDr.Karel Indrák,DrSc. - připomínky k rozdělení finančního krytí EPO. Vyřídí prof. Klener
 7. Různé
  1. Výbor nemá námitek proti organizaci kongresu EBMT
  2. Inovace léčebných postupů - na příští schůzi bude domluven postup
  3. Na příští schůzi budou pozváni zástupci urologické společnosti k projednání spolupráce s ČOS v tomto oboru - vyřídí?
 8. Noví členové:
  Ryska Miroslav, doc.MUDr.,CSc., Praha 9, 190 00, Bratří Dohalských 3
  Štěpán Dušan, MUDr.,Frýdek -Místek, 738 01, 17.listopadu 77 
  Pirnos Jan, MUDr., České Budějovice 370 05, Jana Opletala 47
  Novák Martin , MUDr., Ústí nad Orlicí , 562 03, Třebovská 341
  Svoboda Marek, MUDr., Slavičín I., 763 21, Družstevní 666
 9. Termíny schůzí ČOS JEP pro příští období: 5. 3., 23. 4., 25. 6. - 10.00, 29. 5. 19.30 - BOD
doc. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
vědecký sekretář
prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.
předseda