Zápis ze schůze výboru ČOS konané dne 11. 10. 2002

 • Přítomni: Prof.MUDr.Pavel Klener,DrSc., Prof.MUDr.Josef Koutecký,DrSc., Prof.MUDr.Jiří Vorlíček,CSc., Doc.MUDr.Luboš Petruželka,CSc., Prim.MUDr.Jan Fischer, Prim.MUDr.Alena Jelínková, As.MUDr.Olga Přibylová
 • Omluveni: Doc.MUDr.Jan Žaloudík,CSc., Prim.MUDr.Vratislav Šmelhaus, MUDr.Josef Drbal
 • Hosté: Doc.MUDr.Rostislav Vyzula,CSc., Prim.MUDr.Hana Stankušová, Doc.MUDr.Petera,CSc., MUDR.Wieslav Stronzdala, MUDr.Kubecová
 1. Kontrola zápisu
  Dopis prof. Kodetovi odeslán. Schůzka patologů k dohodě o stanovení Her-2 receptorů bude 30.10. 2002 v Brně ve 14.00 , Doc. Vyzula požádán, aby pozval zainteresované patology. K ostatním bodům zápisu nebyly připomínky
 2. Informace pro členy OS.
  1. Registr transplantací kostní dřeně byl na základě rozhodnutí transplantační sekce ustanoven při ÚHKT a I. Interní klinice 1. LF UK. Transplantační sekce je společná pro hematologickou a onkologickou společnost. Pracovníci registru navštívili zahraniční registry a připravili návrh odpovídající požadavkům EBMT.
  2. Návrh na změnu indikací erytropoetinu- předložen doc Petruželkou-výbor schválil, bude předložen pojišťovně, Zajistí doc.Petruželka.
  3. Firma Janssen Cilag upozorňuje na možnost vzniku aplazie červené řady po EPO jako důsledek tvorby neutralizačních protilátek, týká se zejména nemocných po dialýze.
  4. Návrh na řešení úsporných opatření pro preskripci chemoterapeutik. OS navrhuje: kurativní terapie zůstává v kategorii "X", paliativní chemoterapie bude paušalizována. OS navrhuje vypracování léčebných postupů s rozlišením potenciálně kurativní léčby pro různé nádorové lokalizace. O návrhy byli požádáni odborníci z různých pracovišť. Finální redakcí pro všechny nádorové lokality pověřen MOÚ (odpovídá doc Vyzula)
  5. MZd nevyhovělo žádosti OS o zajištění překladu 6. Klasifikace MKNO, nejsou t.č. finanční prostředky, bude zařazena do rozpočtu ÚZIS na příští rok.
  6. Hodnotící komise na udělení Staškovy ceny od Nadace Paula Janssena se vybrala ze 4 přihlášených prací : Holub Z., et al.: Laparoscopic staging of endometrial cancer, publikovanou v Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. 100, 2001, p 81-86. Ceny vítězům budou předány 5. 11. 2002 v 17.00 v Karolinu.
   Do března 2003 se podávají návrhy na ceny této nadace za rok 2002. COS navrhne práci na prosincovém výboru . Návrhy mohou podávat i jednotlivci.
 3. Korespondence
  1. Firma Janssen Cilag nabízí podporu ČOS JEP ve výši cca 500 000 Kč, bude využita na vydání standardů.
  2. Firma Astra Zeneca -předala předsedovi společnosti symbolický šek na 200.000 Kč. Výbor trozhodl věnovat tuto částku na zřízení registru transplantací kostní dřeně. Stanovisko oznámí firmě prof.Klener.
  3. Firma Janssen Cilag oznamuje zahájení projektu "Cesta ze světa bolesti", zaměřeného na osvětu u pacientů trpících únavou a bolestí.
  4. Liga proti rakovině zaslala informace o sjezdu UICC v Oslu, kde byla přijata Deklarace na podporu a dodržování práv onkologických pacientů (bude vyvěšeno na www.linkos.cz - zařídí dr. Novotný). Prof. Dienstbier doporučuje návrh na člena výboru UICC z řad ČOS.
   Liga proti rakovině svolává v návaznosti na Týden proti rakovině (7. - 13. 10. 2002) 22.10. 2002 II. Sněm dobrovolných a profesních organizací. Účast přislíbil doc. Žaloudík.
  5. Seznam akcí pod záštitou ČOS v r. 2003 - BOD, JOD, Staškovy dny, ČLS odeslal doc Petruželka pouze tyto akce. Nutno doplnit o další akce pořádané pod záštitou OS a odeslat na adresu Vít Černý - Marketing pro zdraví (Onkologie v gynekologii a mammologii Brno, Podpůrná péče Ostrava, Den mladých onkologů)- seznam odešle do konce října doc Petruželka.
  6. ČLS žádá o jmenování kandidáta do předsednictva JEP a revizní komise: výbor navrhuje Prof.Vorlíčka do předsednictva, doc Eckschlagera. do revizní komise. Připomínky ke stanovám JEP výbor OS nemá. ČLS oznámí prof.Klener
  7. ČLS se omlouvá za chybu v účtování v ČLS JEP-stav fondu k 30. 6. 2002 je 238 524 Kč po uvedení na správnou hodnotu. Výše příspěvku na příští rok zůstavá nezměněna - ČLS odpoví dr. Fischer.
  8. ČLS zaslala seznam členů ČOS k 17. 7. 2002 - 526 členů, a seznam neplatičů (99) zatím nebude vyvěšen na linkos, jen připomínka placení osobním dopisem - rozešle pí. Amirouche. ČOS má 15 zahraničních čestných členů, jeden jmenován v roce 1977, 13 v roce 1988 a jeden v roce 2001. Není přehled o čestných členech z ČR - zjistí p. Amirouche.
  9. Žádosti: hejtman středočeského kraje - žádá návrhy na odborníky pro onkologii: návrženi: dr. Aschermannová, dr. Tobek, doc.Abrahámová, Hejtmani jihomoravského a zlínského kraje žádají též jmenovat odborníky pro onkologii. Pro zlínský kraj navržen dr Kohoutek, pro jihomoravský kraj doc Žaloudík,doc.Štěrba Další návrhy dodá doc. Vyzula. Hejtmanům odpoví prof.Klener.
  10. ČLK žádá o posouzení onkologické erudice dr. Ondřeje Bláhy- (k žádosti o zřízení soukromé praxe) - vyřídí prof.Vorlíček
  11. ÚZIS zaslal výsledky statistických dat za rok 2001 a vzor nového formuláře - posoudí dr. Jelínková
  12. VZP žádá o názor na vytvoření nového kódu pro fotoforezu v léčbě posttransplantační reakce. - Onkologická společnost se domnívá, že posouzení je v kompetenci Hematologické společnosti. Odpoví prof.Klener
  13. Dopisy firem :Pliva- Lachema žádá o vyjádření ČOS k udělení výjimky z registrace oxaliplatiny v léčbě GIT - ČOS doporučuje stejnou odpověď jako pro fy Sanofi- zařídí pí Amirouche
   Firma Novartis -žádá o vyjádření k indikacím Femary : ČOS podporuje indikaci pro neoadjuvantní léčbu a léčbu pacientek předléčených antiestrogeny. Odpoví prof.Klener
  14. MZd požaduje návrh kandidáta na předsedu IACR v Lyonu- ČOS navrhuje prof. Dr. Bubeníka Návrh a potřebné materiály zašle na MZ prof.Klener
  15. Sekce onkochirurgie - žádá o zaplacení kolektivního členství sekce v WFSOS - Výbor schválil. vyřídí dr. Fischer
  16. Dr. Neumannová - Žádost o záštitu nad onkologickým symposiem - výbor souhlasí
   Žádost o schválení rozesílání Lancet Oncology členům OS - K. Hynková musí požádat o rozeslání ČLS, Výbor vyslovil souhlas s podmínkou, že poštovné bude účtováno vydavateli, nikoliv ČOS.
  17. BOD se budou konat 22. - 24. 5. 2003 předběžný program je vystaven na LINKOS.
 4. Různé
  Kurzy IPVZ - málo obsazeny , nutno informovat členy ČOS s předstihem,prostřednictvím linkos cz.. SROB - prim Stankušová navrhuje konsultovat koncepce oborů na spol. schůzi Dále informovala , že podle statistiky UZIS indikace k RT činí 31 - 60 % podle kraje 
  Chybí metodické vedení a není možnost kontroly. Zlepšení by bylo možno očekávat od zavedení instituce krajských odborníků. Možnost kontroly indikací terapie a preskripce. Byla též podána informace o kongresu ESTRO v Praze.
  Doc Vyzula -upozorňuje, že je třeba inovovat koncepci přístrojového vybavení. Tlak od společnosti nevede ke zlepšení. 
  doc Žaloudík zaslal výboru materiály o spolupráci OS se spol. lék. Genetiky -‚Členové výboru odešlou své připomínky přímo doc.Žaloudíkovi.
  V březnu končí funkční období výboru. Na příští schůzi nutno jmenovat volební komisi a dohodnout organisaci voleb.
  Všem členům výboru se ukládá dodat na příští schůzi materiály k vypracování výroční zprávy za rok 2002 a výroční zprávy odstupujícího výboru.
 5. Oznámení
  doc. MUDr. Václav Bek DrSc., čestný člen ČOS a emeritní přednosta Onkolgické kliniky, zakladatel a vedoucí katedry klinické onkologie IPVZ oslavil své 80. narozeniny.

Příští schůze výboru 19.11. 2002

  prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.
předseda