Zápis ze schůze výboru ČOS konané dne 15.5.2007 v Praze v nemocnici Na Bulovce

Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Jelínková, Přibylová, Stáhalová Eckschlager, Petruželka, Fínek, Aschermannová, Stankušová, Konopásek, Vyzula, Petera, Cwiertka

Omluveni: Rob

 1. Před zahájením schůze navštívili prof. Vorlíček a prof. Abrahámová předsedu Ligy proti rakovině prof. MUDr. Z. Dienstbiera, DrSc. a projednali zásady další spolupráce mezi Ligou a výborem ČOS.

 2. Schůzi zahájil předseda ČOS prof. Vorlíček a přivítal všechny přítomné.

 3. Hostitelkou výboru byla MUDr. V. Stáhalová, primářka ÚRO Bulovka. Pozvala všechny členy výboru na odpolední slavnostní zahájení provozu nově instalovaných ozařovačů.

 4. Kontrola zápisu z minulé schůze nevykázala žádné resty.

 5. Lékařských listech vyšly články věnované onkologii. Akci koordinoval doc. Konopásek, jemuž patří náš vřelý dík.

 6. Onkologická sekce ČUS zastoupená prof. Pacíkem jednala úspěšně s prof. Vorlíčkem o vzájemné spolupráci na léčebných doporučeních v uroonkologii.

 7. Výbor ČOS se jednomyslně usnesl na tom, že ustavená KOC/KOS mohou dělat všechny léčebné modality a používat veškeré dostupné léky. Vyvoláme jednání v uvedeném smyslu s pojišťovnami, zejména s VZP. Není známo, kdo pojmenoval tzv. pneumoonkologická centra, a to bez vědomí ČOS. 

 8. Ve čtvrtek 17.5. bude další schůzka s představiteli VZP, kde budou projednány další body týkající se úhrad onkologické péče.

 9. MUDr. O. Přibylová přednesla výsledky druhého kola voleb do výboru ČOS. Hlasovalo 201 členů, z toho bylo 182 platných hlasů.

  • Do výboru byli zvoleni: Vorlíček, Petruželka, Fínek, Žaloudík, Vyzula, Cwiertka, Abrahámová, Petera, Bartoš, Feltl, Stáhalová.

  • Do revizní komise byli zvoleni: Přibylová, Aschermannová, Jelínková.

  Zvolení členové, kteří jsou dnes nepřítomni, budou informováni dopisem s dotazem, zda se zvolením souhlasí. Všichni zvolení se zúčastní příští schůze výboru ČOS dne 19.6., kdy budou zvoleny funkce. Zpráva volební komise je přílohou a nedílnou součástí tohoto zápisu. 

 10. Projednán dopis prof. Melichara, který žádal o potvrzení možnosti podávat Glivec u pacientů s GIST. Členové výboru se shodli na názoru, že je třeba uhájit možnost podávat tento lék v uvedené indikaci ve všech KOC/KOS.

 11. Dopis z vědecké rady ČLK o školeních za úplatu. Výbor se jednohlasně shodl na názoru tento návrh ČLK jednoznačně odmítnout. Prof. Vorlíček napíše na ČLK dopis v tomto smyslu.

 12. Diskuse na téma předatestačního vzdělávání, které je za úplatu. Tyto finanční částky vysílající pracoviště významně zatěžují. 

 13. Výbor zcela respektuje zásadní postavení chirurgie a chápe finanční poddimenzovanost oboru a podporujeme snahu Výboru chirurgie o nápravu v oblasti onkochirurgie. Jako možný dobrý příklad pro další postup v onkochirurgii může sloužit vytvoření center pracovišť pro onkologickou gynekologickou chirurgii.

 14. Aviva – česká pobočka britské pojišťovny se obrátila na ČOS se žádostí o navázání spolupráce při skríningu nádorů kolorekta a při pravidelných prohlídkách žen. Představitelé uvedené společnosti budou pozváni na schůzi výboru ČOS k vyjasnění stanovisek.

 15. Výbor projednal a schválil záměr na zavedení „Evidence ČOS pro nákladnou protinádorovou terapii“ jako další krok, který má posílit pozici odborné společnosti při jednáních o plánování úhrad za protinádorovou terapii. Tento systém musí obsahovat pouze zcela minimální množství parametrů, aby nijak nezatěžoval provoz KOC/KOS. Systém musí být dojednán tak, aby byl plně shodný s evidencí prosazovanou plátci ZP. Jednotlivá centra budou tato data hlásit (evidovat) pouze jednou, nesmí dojít k opakovanému hlášení. K vytvoření systému je nutné zpracovat projektovou dokumentaci a provoz nastavit v souladu s platnými zákony. Výbor musí být dále o postupu v této věci informován. Jednáním a přípravou projektové dokumentace výbor pověřil doc. L. Duška, ředitele Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity v Brně.

 16. Prof. Klener poděkoval dopisem za blahopřání k životnímu jubileu a vyjádřil uznání výboru ČOS za jeho dosavadní práci.

 17. Byli přijati noví členové:
Jméno: Pracoviště:
Ing. Petr Brabec Institut biostatistiky a analýz, MU – Brno
Mgr. Šárka Rožmanová Hemato-onkologická klinika, FN Olomouc
Mgr. Beáta Katrincsáková Hemato-onkologická klinika, FN Olomouc
Martina Divoká, Bc. Hemato-onkologická klinika, FN Olomouc
MUDr. Vít Procházka Hemato-onkologická klinika, FN Olomouc
MUDr. Tomáš Szotkowski Hemato-onkologická klinika, FN Olomouc
MUDr. Marie Pecůchová Hemato-onkologická klinika, FN Olomouc
MUDr. Antonín Hluší Hemato-onkologická klinika, FN Olomouc
MUDr. Tomáš Papajík, CSc. Hemato-onkologická klinika, FN Olomouc
MUDr. Šárka Lukešová Onkologické odd., Nemocnice Náchod
MUDr. Michaela Nekolná Klinika dětské hematologie a onkologie, FN Motol
MUDr. Jan Šebek Klinická onkologie, Třebíč
MUDr. Marek Sochor KN Liberec
MUDr. Marie Selerová, Ph.D. Nemocnice Nový Jičín
MUDr. Simona Hollá FN KV Praha
doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. I. Chirurgická klinika, FN Olomouc
MUDr. Jiřina Švecová Onkologie, nemocnice Tábor
Mgr. Jan Mužík Institut biostatistiky a analýz, MU – BrnoPříští schůze výboru ČOS bude 19.6.2007. Přesné místo konání bude sděleno.

Zapsala: prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.