Zápis ze schůze výboru ČOS konané dne 19.6.2007

 • Přítomni:

výbor: Bartoš, Cwiertka, Feltl,Fínek, Petera, Petruželka, Stáhalová, Vorlíček, Vyzula, Žaloudík
revizní komise: Abrahámová

 • Omluveni: Abrahámová

Nový výbor zvolil v tajném hlasování funkcionáře ČOS:

Předseda: prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.
Místopředseda: doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.
Vědecký sekretář: doc. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
Pokladník: MUDr. Karel Cwiertka, Ph.D.
   
Členové: prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.
  prim. MUDr. Jiří Bartoš
  prim. MUDr. David Feltl, Ph.D.
  doc. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.
  prim. MUDr. Vladimíra Stáhalová
  prof.. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
  prof. MUDr.Jan Žaloudík, CSc.
   
Revizní komise: prim. MUDr. Alexandra Aschermannová - předsedkyně
  MUDr. Olga Přibylová
  prim. MUDr. Alena Jelínková
 1. Prof. Vorlíček poděkoval za znovuzvolení předsedou výboru ČOS, krátce zhodnotil předchozí volební období a zahájil schůzi nového výboru ČOS 
 2. Prof. Vorlíček informoval o dopise ředitele VZP MUDr. Horáka, kterým oznamuje, že byly rozeslány dodatky smluv Komplexním onkologickým centrům
 3. 10. 7. 2006 bude probíhat na MZ ČR výběrové řízení na poskytování ústavní péče pro území Libereckého kraje. Za výbor ČOS se jednání zúčastní doc. MUDr. Petruželka, CSc.
 4. Klinika dětské onkologie v Brně požádala výbor ČOS, aby byl na linkos dán odkaz na toto pracoviště. Výbor souhlasí.
 5. Nabídka časopisu Postgraduální medicína, aby u příležitosti BOD 2008 bylo celé číslo věnováno onkologii solidních nádorů. MUDr. Karel Cwiertka, Ph.D. byl výborem pověřen editováním tohoto čísla.
 6. Pan Doležal z Britské životní pojišťovny Aviva nabízí výboru ČOS zprostředkování zkušenosti odborníků z Velké Británie týkající se skríningu kolorektálního karcinomu. S panem Doležalem se sejdou prof. Vorlíček a prof. Žaloudík a o výsledku jednání podají zprávu
 7. Postgraduální vzdělávání v onkologii - dohodnuto, že téma bude diskutováno mezi ČOS, SROBF a dalšími odbornými společnostmi oborů, které řeší onkologickou problematiku - chirurgickými, diagnostickými - s cílem dohody mezi všemi zainteresovanými stranami a bude usilováno o konsensuální stanovisko. Prof. Vyzula v diskusi navrhoval zvážení společného onkologického základu pro interní onkologii (klinickou onkologii) a radiační onkologii a prof. Žaloudík navrhuje tzv. funkční specializace v onkologii pro diagnostické a chirurgické obory.
 8. Výbor schválil přijetí nových členů ČOS:
  • MUDr. Eva Kocmanová, MOÚ Brno
  • Mgr. Lucie Ondřichová, Medical Tribune
  • doc. MUDr. David Cibula, CSc., VFN Praha
  • doc. MUDr. Vladimír Visokai, Ph.D., FTN Praha
  • MUDr. Vladimíra Arnetová, FN Plzeň
 9. Různé
  • Doc. Fínek informoval o tom, že na jednu akci lze vystavit pouze jeden cestovní příkaz - zaměstnavatelem člena výboru nebo ČOS
  • Prof. Žaloudík požádal výbor o podporu v jednání o financování onkologické péče v celém rozsahu, která by měla být diskutována se zvanými zástupci odborných společností, jejichž obory se podílejí na komplexní diagnostice a léčbě s vedoucími jednotlivých sekcí ČOS. Výbor souhlasí.
  • Prim. MUDr. A. Jelínková navrhuje diskusní platformu pro dotazy či problémy členů ČOS.

Termíny a místa konání výborů v roce 2007:

 • 18. 9. 2007 OLÚ Pleš
 • 16. 10. 2007 MOÚ Brno
 • 13. 11. 2007 FN Hradec Králové
 • 18. 12. 2007 VFN Praha

Zapsala: Stáhalová