Zápis ze schůze výboru ČOS, konané dne 20.5.2014 videokonferenčně

Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Cwiertka, Dušek, Fínek, Kolářová, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Ryška, Tesařová
Omluveni: Vyzula
Nepřítomni: Žaloudík
 1. Účastníky přivítal předseda výboru ČOS prof. Vorlíček.
 2. Je změna konání další schůze ČOS. Tato se bude konat 17.6.2014 v 11 hod. v Hradci Králové. Hostitelem bude prof. Ryška. Termín se nehodí doc. Tesařové, prof. Abrahámové a prof. Vyzulovi. Budou omluveni.
 3. Akreditovaný předatestační kurz (garant prof. Petruželka), právě probíhá a bude končit tento týden v pátek 23.5.2014.
 4. PhDr. Nováková informovala o stavu Linkos, o který se pečlivě a tvořivě stará. Počet návštěv v roce 2013 stoupl o 18,4%, uskutečnilo se 614 tis. návštěv na 1 430 tis. stránkách. Měsíčně se registruje více než 60 tisíc návštěv. Podrobnější výčet bude podán na příští schůzi. Výbor ČOS vyslovil PhDr. Novákové vřelý dík.
 5. Prof. Vorlíček jednal s představitelem VZP MUDr. Hoňkem o jmenování onkologického ombudsmana. Výborem ČOS byla navržena MUDr. Friedmannová, která však nebyla ze strany VZP akceptována. Výbor byl požádán o navržení jiného onkologa. Členové výboru jednomyslně navrhují zkušeného onkologa MUDr. Linkeho, primáře Onkologické kliniky FN Motol.
 6. Členové výboru široce diskutovali o nové podobě KOC a jednomyslně se shodli na tom, že mandát jednat za výbor ČOS a hájit názory ČOS při jednání s MZ ČR a plátci mají prof. Vorlíček a prof. Abrahámová.
 7. Prof. Vyzula se vzhledem ke své politické funkci, nemůže zúčastňovat schůzí výboru. Požádán prof. Vorlíčkem, aby se krátce písemně vyjádřil k přeshraniční péči a k protonové léčbě tj. ke dvěma tématům, která slíbil s výborem probrat.
 8. Odborným garantem onkologicky laděného čísla časopisu Postgraduální medicína je prof. Abrahámová. Uvedené číslo má vyjít počátkem roku 2015.
 9. Doc. Dušek informoval o nelehké situaci v ÚZIS, jehož se stal ředitelem.
 10. Záštita nad odbornou akcí: XXI. Biologické dny - Pokroky a výzvy současné nádorové biologie, Brno
 11. Nová členka ČOS: MUDr. Petra Matušová,  ON Jičín

Zapsala: prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.