Zápis ze schůze výboru ČOS konané dne 23. 4. 2002

 • Přítomní: prof.MUDr.Pavel Klener,DrSc., prof.MUDr.Josef Koutecký,DrSc., prof.MUDr.Jiří Vorlíček, CSc., prim.MUDr.Jan Fischer, prim.MUDr.Alena Jelínková, as.MUDr.Olga Přibylová, doc.MUDr.Luboš Petruželka,CSc., doc.MUDr.Jan Žaloudík,CSc., doc.MUDr.Eckschlanger,CSc.
 • Omluveni: prim.MUDr.Vratislav Šmelhaus, MUDr.Josef Drbal
 • Hosté: doc.MUDr.Jaroslav Novák, CSc., Ph.Dr.Lubomír Houdek, ředitel nakladatelství GALEN
 1. Kontrola zápisu
 2. Všichni členové výboru obdrželi od nakladatelství 1 výtisk publikace P. Klener: Klinická onkologie
 3. Doc. Novák jako zástupce Urologické společnosti ČOS souhlasí s koncepcí funkčních specializací z klinické onkologie. Též s preskribcí cytostatik - pouze urolog se specializací v klinické onkologii, rozpor v obl. hormonální terapie, doposud pouze málo specialistů v urologické onkologii.
  Rozhodnutí o kombinované léčbě nelze provést bez účasti klinického onkologa.
  Dopis - p. Amirouche
 4. Prof. Vorlíček blahopřál jménem výboru předsedovi prof. Klenerovi k 65. narozeninám
 5. Doc. Petruželka: vyhodnocení žádostí o podporu projektů z výtěžku Běhu Terryho Foxe
  Výsledky oponentského řízení: z šestnácti žádosti se výbor rozhodl udělit podporu šesti vybraným projektům. 
  Výbor se usnesl na základě oponentských posudků neudělit podporu prof. Bubeníkovi, dr. Janků, dr Feltlovi, dr. Hajdúchovi, dr. Bobkovi,prof. Vonkovi, dr. Hrušákovi, dr. Bendové, dr. Koubkovi, dr. Horákovi, snížit podporu dr. Vítkovi, dr. Novotnému, dr. Matouškové a doc. Eckschlagerovi.
  Celkem 3 646 000 Kč bude podle požadavků rozděleno mezi vybrané projekty.
  Dopis žadatelům vyřídí doc. Petruželka do deseti dnů,
  V září budou stanovena přesná kriteria pro žádosti na příští rok.
 6. revize doporučených terapeutických postupů - kontrola nevyhovujících bodů provede prim. Jelínková do schůze příštího výboru, všichni členové výboru si připraví připomínky .
 7. Doc. Petruželka zajistí změnu adresy E-mail dr. Novotného - aktualizace stránek LINKOS.
 8. Erytropoetin - centrální dodávky
  • Doc. Petruželka informoval o tom, že indikace pojišťovny nesouhlasí s indikacemi odsouhlasenými ČOS. Doporučeno používat indikace ČOS.
  • Indikace budou vyvěšeny na LINKOS
  • Při revizi pravidel bude nutno upravit i výčet center
 9. Výbor ČOS pozval na BOD výbor Slovenské onkologické společnosti ke společnému jednání, dosud však neobdržel odpověd´, zda výbor SOS pozvání akceptuje.
 10. Korespondence
  1. prof. Jurga žadatel o záštitu ČOS nad symposiem v Trnavě - výbor nepřejímá záštitu nad zahraničními akcemi - odpoví prof. Klener
  2. Fa Pierre Fabre - Investigators Academy - 14. - 15. 6. 2002 - Podle programu který byl dodán není důvod pro převzetí záštity, není spoluúčast ČOS - vyřídí prof. Klener
  3. Fa Sanofi Syntelabo - vyjádření k postavení Oxaliplatiny v léčbě kolorektálního karcinomu.
   Výbor ČOS jednomyslně souhlasí s indikací Oxaliplatiny v této indikaci a podporuje žádost firmy - odpoví doc.Ppetruželka
  4. Fa Eli Lilly - Gemzar -dle VZP není registrován pro léčbu generalizovaného karcinomu prsu v druhé linii, výbor souhlasí s využitím tohoto léku po vyčerpání předchozích terapeutických režimů. Dle SUKL je v této indikaci schválen, jde tedy pravděpodobně o nedostatky v informacích pojišťoven. Odpoví prof. Klener
  5. Fa Janssen Cilag - projekt "Onkologický pacient a kvalita života" - informace v návaznosti na zřízená informační centra.
 11. Na schůzi výboru transplantační sekce byly předloženy návrhy na zřízení transplantačních center - sekce rozhodla využít společného návrhu UHKT a 1. Interní kliniky
 12. Výbor ČOS deleguje do pracovního výboru kongresu IBMT doc. Petruželku
 13. Noví členové - 0
 14. Různé
  1. doc. Žaloudík podal informace o zasedání sekce chirurgů ČOS
   - zvolen výbor
   - předložen zápis
   Předseda SOCH prof. Duda bude pozván na červnové zasedání výboru ČOS -zajistí doc. Žaloudík
   Žádost o příspěvek k registraci kolektivního členství SOCH v mezinárodní organizaci - výbor souhlasí s poplatkem registračním i každoročním z rozpočtu ČOS.
  2. doc. Eckschlager předal zápis ze zasedání pediatrické sekce.
  3. do rady NOR byl jmenován dr. Šmelhaus
  4. BOD - pokračují přípravy programu , 123 přednášek, 40 posterů, středa 29. 5. 2OO2 19.30 zasedání výboru ČOS a pracovní schůze s výborem Slovenské onkologické společnosti.
doc. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
vědecký sekretář
prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.
předseda