Zápis ze schůze výboru ČOS konané dne 25.6.2002

 • Přítomní: prof.MUDr.Pavel Klener,DrSc., prof.MUDr.Josef Koutecký,DrSc., prof.MUDr.Jiří Vorlíček,CSc., prim.MUDr.Alena Jelínková, as.MUDr.Olga Přibylová, doc.MUDr.Luboš Petruželka,CSc., doc.MUDr.Jan Žaloudík,CSc., prim.MUDr.Vratislav Šmelhaus, doc.MUDr.Tomáš Eckschlager,CSc.
 • Omluveni: MUDr.Josef Drbal, prim.MUDr.Jan Fischer
 1. Kontrola zápisu
  Členství ČOS v UICC - ČOS je plnoprávným členem , vznesen dotaz na finanční oddělení UICC ohledně placení členských příspěvků - zatím bez odpovědi
  Byla zaslána žádost o zaslání seznamu vybraných pracovišť pro mammární skríning na podkladě vybraných radiologickou společnosti pro posouzení bezprostřední návaznosti onkologické léčby, které je podmínkou.
 2. Korespondence
  1. Dopis prof. Kodeta: diagnostika HER-2/neu receptorového proteinu a genu
   Na základě dopisu doc.Vyzuly rozeslaného vybraným pracovištím odvolávajícím se na schůzku kliniků, histopatologů a zástupců pojištoven vyplynula nutnost sjednocení a standardizace metodiky. Definitivní rozhodnutí o algoritmu vyšetřování a akreditovaných laboratořích není možné bez schůzky zástupců všech pracovišt, které se uskuteční pod patronací výboru OS.
   Vysvětlující dopis prof.Kodetovi - prof.Klener.
  2. podána informace o připravovaném registru transplantační sekce HS a OS
 3. Nové kalkulační listy pro podání aplikace chemoterapie do portu vypracovány pod vedením dr.Přibylové a budou předány pojišťovně. Další podněty k bodovému ohodnocení výkonů v klinické onkologii a jakékoliv nové návrhy a připomínky přijímá výbor OS.
 4. Doporučené postupy léčby pro revizní lékaře VZP ve vztahu k farmakoterapii nutná revize ze strany OS a sjednocení se standardy OS - prof.Vorlíček dodá pro výbor současná doporučení používaná revizními lékaři VZP.
 5. DRG - vzhledem k probíhajícím jednáním na MZ výbor připraví stanovisko pro MZD, které bude zasláno přímo pověřenému pracovníku MZd - vyřídí prim .Jelínková
 6. Seznam členů OS na linkos - sekretářka OS připraví aktualizovaný seznam členů OS na internetové stránky OS, kde bude dostupný všem členům
 7. Linkos - inzerce. Možnost inzerce - nové finanční podmínky po schválení výborem budou umístěny na linkos.
 8. Dne 7.-9.6. 2002 proběhla konference mladých onkologů s velmi dobrou organizací a odbornou náplní.
  Přednášky budou umístěny na linkos.
 9. Doc.Zaloudík podal informaci o BOD, celkově 740 učastníků, příští termín 22. - 24.5.2003.Výbor zaujal negativní stanovisko k podávání alkoholických nápojů během přidružené výstavy framaceutických firem.

Různé:
1. Centrální dodávky rekombinantního erytropoetinu. Všechny informace aktuality jsou na linkos a dostupné všem členům OS
Výbor nezaujal definitivní stanovisko ke sběru dat. Termín další schůze je 8.10. v 10.00 hod.

doc. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
vědecký sekretář
prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.
předseda