Zápis ze schůze výboru ČOS ze dne 14.12.2021 ve VFN – Faustův dům

Zápis ze schůze výboru ČOS ze dne 14.12.2021 ve VFN – Faustův dům

Přítomni: Büchler, Dušek, Kiss, Melichar, Petruželka, Prausová, Richter, Svoboda M., Svoboda T., Tesařová, Tomášek, Vošmik
Nepřítomen: Fínek, Kolářová, Kopecký, Petráková

Na úvod zasedání přišel přivítat a pozdravit účastníky výboru ČOS spectabilis děkan 1. LF UK pan profesor MUDr. Martin Vokurka, CSc.

 1. Spolupráce odborných společnosti s plátci péče - Společná stanoviska ČOS a plátců péče.
 • Jednání s plátci péče o hrazení zachování fertility u onkologicky nemocných dne 8.12.2021. Domluveno s plátci péče, že veškeré výkony vedoucí k zachování fertility budou hrazeny pouze na základě souhlasu proběhlého onkologického MDT v příslušném KOC a bez tohoto souhlasu nebude zákrok hrazen.
 • Domluva s MUDr. Štěpánem Machačem, Ph.D., vedoucím lékařem IVF Clinic a.s. Olomouc. S výše uvedeným postupem souhlasí i zástupci IVF pracovišť.
 • Předsedkyně požádala o setkání s plátci péče k řešení společných stanovisek u diagnostických vyšetření (testování) a zařazení nových molekul a jejich indikací u onkologických pacientů. Na žádost o termín setkání doposud neobdržela odpověď. 
 1. Spolupráce ČOS s AIFP.
 • Na stanovisko výboru ČOS, které se týká etiky ve spolupráci mezi farmaceutickými firmami a lékaři nikdo ze zástupců AIFP ani farmaceutických firem nereagoval.
 • Büchler byl požádán členy výboru o zjištění možností účasti zdravotních sester či laborantů na sympoziích farmaceutických firem. Žádost o účast jmenovaných odborností byla ze strany AIFP zamítnuta. 
 1. Národní onkologický program
 • Rada pro implementaci NOP. Autoři NOP považují současnou podobu NOP ze strany odborných společností za adekvátně dokončenou. Doplnění NOP do podoby strategického vládního dokumentu, ve kterém bude i plán financování onkologické péče do roku 2030 nemohou autoři se svou odborností vypracovat a považují tento úkol za pro ně nerealizovatelný. 
 1. Národní plán obnovy
 • Jednání 9.12.2021 od 15:00 hodin ke studii proveditelnosti. Studie proveditelnosti byla dokončena a jedinou možnou variantou řešení realizace stavby onkologického centra je FN v Motole.
 • MZ ČR vyzvalo obě odborné společnosti k návrhům na výběr Vysoce inovativních technologií v péči o onkologické pacienty, které by bylo možné financovat z kapitoly Národního plánu obnovy pro pracoviště Komplexních onkologických center. Členové výborů se shodli, že uvedený úkol budou obě společnosti řešit dohromady a vydají stanovisko.      
 1. Plánovaná schůzka pacientských organizací a ministra zdravotnictví za účasti zástupců ČOS. Vzhledem k personálním změnám ve vedení pacientských sdružení a zatížení MZ ČR v covidové době se setkání neuskutečnilo.

Výbor ČOS vyzývá Mgr. Adámkovou, která se stala vůdčí osobností Hlasu pacientek, zda by mohla kontaktovat předsedkyni výboru ČOS k pracovní schůzce. 

 1. Výbor ČOS byl požádán o podporu navýšení příspěvku na dietní stravování v době probíhající onkologické léčby. Výbor problematiku prodiskutoval, ale vyjádření bude vyžadovat ještě podrobnější diskusi s autory návrhu podpory a proto je vyzýváme k další diskusi nad danou skutečností. 

Požádali jsme o písemné podrobné zpracování problému, doposud nám návrh nebyl v nové verzi předložen. 

 1. Žádost o souhlas s indikací inovativních LP v prevenci a léčbě TEN.

Výbor ČOS doposud neobdržel odpověď. 

 1. Úhrada přepravy nemocných sanitními vozy a náhrada cestovních výloh. Diskuze z minulého setkání nebyla uzavřena a je navrženo oslovit nové vedení MZ ČR, praktické lékaře a event. MPSV. To vše za účasti zástupců pacientů. 
 1. Předsedkyně jednala o realizaci SLP pro léčbu nivolumabem pro pacienty s nádory, u nichž tato léčba není hrazena a které vykazují vysokou MSI, deficit v MMR genech, vysokou mutační nálož nebo expresi PDL-1. Žádost byla i přes intervenci plátců zamítnuta ze strany MZ ČR. Žádost byla postoupena právnímu odboru MZ ČR, ale ten opět žádost zamítl. Členové výboru ČOS se s tímto závěrem neztotožňují a podají proti tomuto rozhodnutí protest do rukou nového vedení MZ ČR. 
 1. Předsedkyně zaslala na popud MUDr. Bartiškové žádost o úpravu kapitol 2. a 5. SZV (neaplikované množství LP a úhrada klinického vyšetření při pobytu na stacionáři).

Řešení, které bylo navrženo, plátci péče nepřijali. 

 1. Dne 25.11.2021 proběhla atestace z Klinické onkologie.

Všech 10 atestujících bylo perfektně připraveno a všichni atestaci složili. 

 1. Navázání komunikace a spolupráce s novým vydavatelem časopisu Klinické onkologie.

Nakladatelství se pokusí o realizaci zařazení časopisu mezi časopisy s IF. Výsledek je zatím velmi nejistý, o průběhu realizace budeme informovat. Nakladatelství žádalo o možnost získat sponzora. Předsedkyni se ve spolupráci se zástupci farmafirem podařilo najít řešení při hrazení vydání časopisu.

Tímto členové výboru ČOS firmě Pierre Fabre děkují za finanční podporu. 

 1. Vyhlášení nominace do soutěže o publikaci ČOS za rok 2020.

Výbor ČOS vyhlašuje soutěž o publikaci roku: Kniha s onkologickou tématikou a článek s onkologickou tématikou v časopise s IF. Doposud se přihlásili 3 soutěžící. Nominace stále pokračuje. 

 1. Stanovisko odborné společnosti ČOS – SpLP capmatinib – prim. Petráková

(Str. 11 - ponechat pouze: Jedná se o KOC zajišťující komplexní diagnostickou a léčebnou péči  o pacienty s onkologickým onemocněním).

Tímto výbor žádá prim. Petrákovou, aby tuto opravu začlenila do textu a odeslala. 

 1. Projekt EONS Cancer Prevention Plan.

Členové výboru uvedenou aktivitu plně podporují a dávájí jí žáštitu. 

 1. Žádost o garanci:

 • PragueONCO – Clarion Congress Hotel Prague (Vysočany) – možná varianta online nebo prezenčně, termín konání 26.1. – 28.1.2021 – udělena garance 

Diskuse:

 • 11. Ročník edukačního semináře IMPACT, který probíhá od 15.12.2021 do 15.3.2022 bude k dispozici na Linkos.
 • Best of Oncology proběhlo ve dnech 9 . – 10.12.2021. Celý záznam akce bude též na stránkách Linkos.
 • T. Svoboda – KVMO včetně setkání v Medlově výbor ČOS plně podporuje a schvaluje rozpočty jednotlivých akcí.
 • Doc. Büchler doporučuje a členové výboru souhlasí, že všechny akce pořádané KVMO budou mít v budoucnu odborného garanta, který bude odpovědný za průběh akce.

Termíny příštích schůzí výboru se budou konat vždy od 14:00 hodin ve FN v Motole.

 • 18.1.2022
 • 22.2.
 • 29.3.
 • 26.4.
 • 24.5.
 • 21.6.

Všem členům ČOS ČLS JEP a všem návštěvníkům Linkos přejeme šťastné a veselé Vánoce

a mnoho zdraví v novém roce!

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
předsedkyně ČOS ČLS JEP