Zápis ze schůze výboru ČOS ze dne 21.6.2022 ve FN v Motole

Přítomni: Büchler, Fínek, Kolářová, Kopecký, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Richter, Svoboda T., Vošmik Nepřítomen: Dušek, Kiss, Svoboda M., Tesařová, Tomášek,

 1. Spolupráce odborných společnosti s plátci péče - Společná stanoviska ČOS a plátců péče.
 1. Národní onkologický program

V současné době je kompletní strategický dokument, který prošel vedením MZ ČR, postoupen do mezirezortního připomínkového řízení a následně schválen dne 22.6.2022 vládou ČR.

 1. Národní plán obnovy

Vše pokračuje dle předem stanovených kroků a NPO přeložen do anglického jazyka jde ke schválení do Bruselu.

 1. Předsedkyně jednala o realizaci SLP pro léčbu nivolumabem pro pacienty s nádory, u nichž tato léčba není hrazena a které vykazují vysokou MSI, deficit v MMR genech, vysokou mutační nálož nebo expresi PDL-1. Žádost byla i přes intervenci plátců zamítnuta ze strany MZ ČR. Žádost byla postoupena právnímu odboru MZ ČR, ale ten opět žádost zamítl. Členové výboru ČOS se s tímto závěrem neztotožňují a podávali nový podnět pro zahájení schválení realizace SLP, které bude projednávat nové vedení MZ ČR. SLP byl definitivně zamítnut.
 1. Výbor ČOS ČLS JEP vyhlašuje soutěž o knižní publikaci a článek s IF za rok 2021. Ukončení přihlášek do soutěže je 30.6.2022.

Přihlášky zasílejte k rukám paní Aleny Koutské, e-mail: alena.koutska@fnmotol.cz.

 1. Včasná diagnostika a zahájení terapie u nádorů plic v KOC.

Předsedkyně navrhla otevřít diskusi na téma vzniku centrálních onkoboardů odborníků z řad chirurgických pracovišť, diagnostiků i onkologů, kteří by vytvořili MD tým, který se bude věnovat problematickým případům zhoubných onemocnění. Počet těchto centrálních týmů by byl cca 2 – 3 na Čechy i 2 – 3 na Moravu. Týmy by byly dostupné online v konkrétní dobu, tak, aby bylo možné připojení lékařů z celé ČR s komplikovanými případy k vysoce odbornému řešení. Jedná se o první nástřel této problematiky, kterou je nutné podrobně dopracovat, právně ošetřit a pak teprve uvést do praxe.

Členové výboru podporují tvorbu akreditovaných center i v oblasti chirurgie. Výsledky prvních zpracovaných dat z center s vysokým počtem provedených chirurgických výkonů u onkologických diagnóz (např. ca rekta) se významně liší od výsledků z pracovišť s malým počtem operací.

Společná schůzka předsedkyně a doc. Votruby 30.5.2022.

 1. Konání XXIX. kongresu České internistické společnosti ČLS JEP – 6. – 9.11.2022 Praha.

ČOS naplní blok 60 minut prezentacemi, které úzce souvisí s vnitřním lékařstvím a onkologií. K účasti se přihlásila prof. P. Tesařová s tématem diabetes a onkologie, prof. Büchler – Komedikace a prof. Petruželka – Tekutá biopsie – správná cesta nebo slepá cesta k časné diagnóze zhoubných nádorů. Předsedkyně požádá o smysluplnou dobu konání, vzhledem k počtu možných účastníků.               

 1. Otázka konkrétního způsobu voleb výboru ČOS v příštím roce.
 • Volby mohou být jednokolové nebo dvoukolové
 • Mohou být pouze elektronické
 • Měly by proběhnout v dubnu 2023
 • Otázkou zůstávají přípravy medailonků potenciálních členů výboru
 • Výbor vyzývá všechny členy ke kontrole mailové adresy, která bude k dispozici pro ČLS JEP při jmenovaných volbách
 1. Dne 7.6.2022 proběhla VR MZ ČR. Tématem byla problematika běženců, intenzivní medicíny, vědecké činnosti v ČR. 
 1. Ve dnech 10. – 12.5.2023 se bude konat Národní chirurgický kongres v Praze v Cubex centru. 
 1. Celosvětová osvětová akce boje proti rakovině i v ČR (Praha, Plzeň, Ostrava, Brno).

Zástupci za výbor ČOS a ČOS ČLS JEP, kteří se zúčastnili této akce – předsedkyně, prof. Fínek, doc. Cvek. Dále byli přítomni zástupci pacientských organizací. Akce byla velmi úspěšná s velkou mediální odezvou. 

 1. Dne 9.6.2022 proběhl online ČTK vysílaný a zaznamenaný kulatý stůl na téma: kvalita poskytované onkologické péče a průchod pacienta systémem zdravotnictví v ČR s diagnózou malignity. Zúčastnila se předsedkyně.

Akce byla pořádána VZP a Zdravotnickým deníkem. 

 1. Dne 14.6.2022 se konalo setkání na MZ ČR k problematice screeningu karcinomu prostaty.
 1. Dne 16.6.2022 proběhlo setkání v Nemocnici Na Pleši, které souvisí s novými možnostmi provádění radioterapie v tomto zdravotnickém zařízení. 
 1. Dne 17.6.2022 proběhla atestace z klinické onkologie v Brně.

Atestaci složila jediná přihlášená kolegyně s pochvalou. 

 1. Noviny v databázi Centrální evidence členů ČLS JEP jsou na stránkách ČlS JEP. Výbor doporučuje členům o kontrolu osobních údajů. 
 1. Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP žádá o stanovisko ČOS ČLS JEP pro Pracovní skupinu MZ ČR k novému výkonu Kryoablace nádoru.

Členové výboru ČOS souhlasí a programu vyjadřují podporu. Podmínkou je, aby pacient prošel MDT v KOCu.

 1. Představení CZECRIN a Registru molekulárních tumor boardů GENESIS (MUDr. R. Obermannová).

Prezentace dr. Obermannové je v příloze zápisu.

 1. Informace o výsledku voleb v rámci Sekce podpůrné léčby a péče.

Členové berou na vědomí.

 1. Žádost o schválení dokumentu Doporučení péče o onkologické rány – doporučení péče vycházející z multioborové spolupráce + text dokumentu – prof. S. Vokurka

Členové výboru doporučení schvalují.

 1. Prediktivně-prognostický test pro pacientky s karcinomem prsu: MammaPrint – návrh bodu k projednání – prof. M. Svoboda – prim. K. Petráková

Členové výboru berou na vědomí, že vznikla certifikovaná laboratoř v MOÚ pro provádění MammaPrint.

Nadále trvá stanovisko výboru, že genomické testy mají svůj kód v seznamu výkonů a tudíž mohou být prováděny a vykazovány všemi KOC.

Úhrada NGS a genomického testu se nesmí vzájemně vylučovat. Budeme požadovat, aby obě vyšetření (NGS a genomický test) mohla být vykázána u každé pacientky s onemocněním karcinomem prsu. 

 1. SLP – Tc-PSMA – dr. Zogala

Členové výboru se shodli, že uvedená problematika přesahuje rámec znalostí atestovaného klinického onkologa a tudíž se nemohou k významu SLP jednoznačně vyjádřit.

Termín příštího zasedání výboru ČOS se uskuteční 20.9.2022 od 14:00 hodin ve FN v Motole.

Přílohy

 1. Zápis z jednání s VZP ČR, SPZ ČR, České onkologické společnosti ČLS JEP a Společnosti českých patologů ČLS JEP na téma prediktivní diagnostika a výkonu 94365 analýza sekvence lidského somatického genomu technologií sekvenace nové generace (NGS) ze dne 11. 5. 2022. (bod 1 zápisu)
 2. Představení CZECRIN a Registru molekulárních tumor boardů GENESIS -prezentace (bod 18 zápisu)
 • Sdílejte na:
  • Facebook
  • Twitter