Zápis ze schůze výboru ČOS ze dne 26. 4. 2022 ve FN v Motole

Přítomni: Büchler, Fínek, Kiss, Kolářová, Kopecký, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Richter, Svoboda T., Tesařová, Tomášek, Vošmik
Nepřítomen: Dušek, Svoboda M.

Předsedkyně předala ocenění za publikaci článku s IF prof. MUDr. J. Fínkovi, Ph.D., který cenu převzal v zastoupení za prvního autora doc. MUDr. O. Fialu, Ph.D. Členové výboru blahopřejí.

 1. Spolupráce odborných společnosti s plátci péče - Společná stanoviska ČOS a plátců péče.
 • Předsedkyně požádala o další setkání s plátci péče k řešení společných stanovisek u diagnostických vyšetření (testování) a zařazení nových molekul a jejich indikací u onkologických pacientů. Jednání proběhne 27.4.2022. Prim. Petráková a dr. Kopecký upozornili na skutečnost diskrepance mezi výsledkem provedené NGS, kde je doporučen jednoznačně na základě predikce konkrétní lék a zamítnutí jeho úhrady ze strany plátců. Problém bude přednesen na schůzce s VZP.
 1. Spolupráce ČOS s AIFP.
 • Předsedkyně se zúčastnila 13.4.2022 společné videokonference s nynějším ředitelem AIFP Davidem Kolářem a zástupci onkoboardu farmaceutických firem. (Témata: covid, příliv pacientů z řad uprchlíků). AIFP a zástupci jednotlivých farmafirem v onkoboardu vyjádřili zájem o další spolupráci s ČOS.
 1. Národní onkologický program
 • Rada pro implementaci NOP se sešla 3.2.2022. NOP schválený všemi členy Rady se stal podkladem pro strategický materiál, který se stane součástí zprávy Národního plánu obnovy pro jednání vlády a po event. schválení podkladem pro potřeby Evropské komise. Došlo k doplnění strategického materiálu o ekonomické podklady a prognózy do roku 2030. Proběhlo další kolo kontroly dokumentu během Velikonoc.

Prof. Dušek požádal členy výboru o event. připomínky k ekonomickým a prognostickým závěrům, členové výboru žádné připomínky ani doplnění nemají.

 1. Národní plán obnovy
 • MZ ČR vyzvalo obě odborné společnosti k návrhům na výběr Vysoce inovativních technologií v péči o onkologické pacienty, které by bylo možné financovat z kapitoly Národního plánu obnovy pro pracoviště Komplexních onkologických center. Členové výborů se shodli, že uvedený úkol budou obě společnosti řešit dohromady a vydají stanovisko. Doposud konkrétní výzva z MZ ČR nebyla doručena. SROBF zaslalo výboru ČOS návrh specifikace vysoce inovativních technologií při péči o onkologické pacienty. Doc. Büchler upozornil, že bude třeba společně revidovat a naplánovat obsah jednotlivých výzev pro čerpání prostředků z NPO a zdůraznil, že není žádoucí se soustředit pouze na přístrojové vybavení pracovišť. Výbory ČOS i SROBF budou do konce června tuto problematiku ještě podrobně probírat.
 • Účast předsedkyně na jednání výboru pro zdravotnictví Senátu Parlamentu ČR dne 20.4.2022, které se týkalo realizace NPO. Na jednání byla zástupci MZ ČR představena nynější podoba rozdělení prostředků z NPO, především bod 6.2.,kde došlo k přesunu cca 2 mld z kapitoly výstavby onkologického centra v Motole do kapitoly saturace a inovace všech onkologických pracovišť. Předsedkyně vznesla dotaz o relevantnosti přesunu prostředků, neboť na jednáních na MZ ČR Rady pro implementaci NOP byli všichni zástupci několik měsíců ujišťováni, že takový přesun není možný. Saturace všech KOC uvedenými prostředky byla totiž předsedkyní žádána hned od počátku existence NPO. Dále předsedkyně požádala o zřízení komise, která bude po odborné stránce kontrolovat náplň jednotlivých výzev a sledovat průběh jejich realizace. Hlavním cílem by mělo zůstat zachování prostředků pro účely onkologické péče. Zástupci MZ ČR tuto skutečnost odsouhlasili. Prof. Mayer – předseda ČHS a předsedkyně odeslali společný dopis na MZ ČR, kde požadují, aby obě společnosti byly průběžně informovány o stavu plnění NPO ze strany MZ ČR. 
 1. Předsedkyně jednala o realizaci SLP pro léčbu nivolumabem pro pacienty s nádory, u nichž tato léčba není hrazena a které vykazují vysokou MSI, deficit v MMR genech, vysokou mutační nálož nebo expresi PDL-1. Žádost byla i přes intervenci plátců zamítnuta ze strany MZ ČR. Žádost byla postoupena právnímu odboru MZ ČR, ale ten opět žádost zamítl. Členové výboru ČOS se s tímto závěrem neztotožňují a podávali nový podnět pro zahájení schválení realizace SLP, které bude projednávat nové vedení MZ ČR. Doposud nepřišla odpověď.
 1. Výbor ČOS ČLS JEP vyhlašuje soutěž o knižní publikaci a článek s IF za rok 2021. Ukončení přihlášek do soutěže je 30.6.2022. 
 1. Včasná diagnostika a zahájení terapie u nádorů plic v KOC.

Proběhlo zasedání akreditační komise pro jmenování pracovišť určených jako pneumoonkochirurgická centra. Zápis z uvedeného jednání není ještě k dispozici. Předsedkyně se setká s prof. R. Lischke a s prof. M. Vašákovou k projednání organizace včasného záchytu a péče o pacienty s nádory plic.

Předsedkyně navrhla současně otevřít diskusi na téma vzniku centrálních onkoboardů odborníků z řad chirurgických pracovišť, diagnostiků i onkologů, kteří by vytvořili MD tým, který se bude věnovat problematickým případům zhoubných onemocnění. Počet těchto centrálních týmů by byl cca 2 – 3 na Čechy i 2 – 3 na Moravu. Týmy by byly dostupné online v konkrétní dobu, tak, aby bylo možné připojení lékařů z celé ČR s komplikovanými případy k vysoce odbornému řešení. Jedná se o první nástřel této problematiky, kterou je nutné podrobně dopracovat, právně ošetřit a pak teprve uvést do praxe.  

 1. Konání XXIX. kongresu České internistické společnosti ČLS JEP – 6. – 9.11.2022 Praha.

ČOS naplní blok 60 minut prezentacemi, které úzce souvisí s vnitřním lékařstvím a onkologií. K účasti se přihlásila prof. P. Tesařová s tématem diabetes a onkologie, prof. Büchler – sarkopenie a prof. Petruželka, který ještě upřesní téma. Předsedkyně požádá o smysluplnou dobu konání, vzhledem k počtu možných účastníků. 

 1. Kongres asistované reprodukce Brno 8. – 9.11.2022.

Kongresu se aktivně zúčastní dr. T. Svoboda. 

 1. Ošetřovatelská péče v onkologii.

Na výbor ČOS se obrátily M. Malinková a PhDr. H. Vorlíčková, DBA se zněním nového vzdělávacího programu specializačního oboru Všeobecná sestra a Dětská sestra – Ošetřovatelská péče v onkologii s cílem odborně posoudit tyto programy. Členové výboru znění vzdělávacího programu jednoznačně podporují a souhlasí s ním. 

 1. Dialog Jessenius požádal výbor ČOS o záštitu nad projektem Ošetřovatelské postupy a doporučení v onkologii, který je připravován Sekcí podpůrné léčby a péče. Členové výboru ČOS elektronicky záštitu odsouhlasili.               
 1. Předsednictvo ČLS JEP vyhlašuje soutěž za nejlepší publikace roku 2021 – návrhy do 31.5.2022.
 1. ČLS JEP a MZ ČR požádalo o návrhy na jmenování členů AK specializačních oborů v roce 2022.

Členové výboru se shodli, že kandidáty na jmenování budou všichni členové výboru i revizní komise. Bude zasláno na ČLS JEP. 

 1. Fórum onkologů – konání jaro 2022.

Event. realizace bude ještě zvážena a Fórum by bylo doplněno o tiskovou konferenci. 

 1. Předsedkyně pokračuje v členství ve VR MZ ČR. 
 1. Dne 29.3.2022 se předsedkyně zúčastnila konference Zdravotnického deníku s tématem: druhotné využití dat ve zdravotnictví. 
 1. Ve dnech 31.3. – 2.4.2022 se konaly velmi úspěšné a hojně navštívené Jihočeské onkologické dny. 
 1. Dne 12.4.2022 navštívili předsedkyni zástupci Hlasu pacientů. Tématem byla další spolupráce při naplňování standardu zdravotní péče i sociální problematiky. 
 1. Metodický pokyn Chirurgická léčba pacienta s karcinomem rekta je umístěn na stránkách Linkos. 
 1. Vyjádření k možnosti podání léčivého přípravku Alecensa.

Vypracovala a odeslala prim. K. Petráková. 

 1. Proplacení faktury Modrá kniha – dr. T. Svoboda bude provedeno. 
 1. Simulační vzdělávání v akutní medicíně – dotazník. K dané problematice nejsou ze strany ČOS připomínky. 
 1. Společné stanovisko ČOS a SČP ČLS JEP k testování MSI-H/MMR-D fenotypu u CRC pacientů zveřejněno na Linkos. 
 1. Shromáždění představitelů OS ČLS JEP dne 17.5.2022 v 15:00 hodin v Lékařském domě. Nahlášení jednoho delegáta za OS do pátku 29.4.2022. Všemi členy výboru byla zvolena doc. I. Kolářová.

Diskuse:

Předsedkyně informovala členy výboru o společné akci EU – tvorba sítě KOC v Evropě. Program je financován z EU4Health, koordinátorem je Národní Ústav Zdraví Slovinsko. Za ČOS byla účastníkem MUDr. Kopečková, která je zároveň účastníkem za FNM, kdy FNM je již součástí daného projektu. Vzhledem k tomu, že se jedná o jednu osobu účastníka, MZ ČR žádá o sloučení obou funkcí dr. Kopečkové pouze pod FNM. Členové výboru souhlasí.

Doc. I. Kiss žádá o záštitu ESMO pro konferenci BOD, která musí být vyslovena výborem ČOS. Připraví znění dopisu pro ESMO. Členové výboru souhlasí.

Doc. I. Kolářová navrhuje, že Shromáždění členů ČOS se bude konat v rámci konference BOD.

Prim. K. Petráková požádala o projednání realizace a proplácení tekuté biopsie v rámci schůzky na VZP.

Prof. J. Fínek oznámil členům výboru, že dne 14.4.2022 na setkání Asociace děkanů lékařských fakult ČR za účasti ministra zdravotnictví byla jmenována správní rada IPVZ, která bude složena ze všech děkanů LF ČR a IPVZ bude organizačním dozorem nad realizací postgraduálního studia a atestací, ostatní povinnosti zůstanou LF.

31.3.2022 proběhlo první virtuální setkání akreditační komise pro obor Uroonkologie. Za ČOS se zúčastnil doc. Büchler. Předsedou komise byl zvolen profesor Broďák. Komise odsouhlasila návrh vzdělávacího programu se změnami již dříve schválenými ČOS.

MUDr. T. Svoboda oznámil konání Klubu mladých onkologů v Medlově.

Záštita:

 BOD – ve dnech 12. – 14.10.2022, udělena garance.

 Noví členové:

 ČOS

doc. MUDr. Hrubý Richard, Ph.D., MBA – Onkologická ambulance ONKOMED ZA s.r.o. Žilina, SR

Schůzi výboru navštívil profMUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA. lékař, výzkumný a vývojový pracovník, pedagog 3. LF UK, přednosta kliniky psychiatrie a lékařské psychologie 3. LF UK. Přednesl přednášku a nabídl účast v klinické studii: Strategie rychlé antidepresivní odpovědi u deprese komorbidní s onkologickým onemocněním. Znění přednášky je v příloze zápisu. Kontaktní osobou pro možné zapojení do studie je MUDr. Martin Matějů, Ph.D. z Onkologické kliniky VFN a 1. LF UK.             

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA předsedkyně ČOS ČLS JEP

Přílohy: 

 1. Klinické hodnocení PSIKET_002CZE Eudra CT. Informace pro referující lékaře_v27.4. 2022 
 2. DOTAZNÍK KLIENTA. Nemocniční škála úzkosti a deprese (HAD scale)
 3. Psilocybin – strategie rychlé antidepresivní odpovědi u deprese komorbidní s onkologickým onemocněním - prezentace