Zápis ze schůze výboru onkologické společnosti dne 30. 3. 1999

 1. Kontrola zápisu z minulého zasedání:
  • Postavení krajských odborníků a jejich kompetence : Všechny navržené krajské odborníky uvědomí dopisem prof. Vorlíček. Kompetence určí výbor OS, protože Mzd ČR zatím nevydalo žádné instrukce. Po definitivním určení regionů budou určeni příslušní odborníci. ( připomínkováno dopise MUDr. Hanuše ).
  • Výbor souhlasí s podmínkou specializované atestace v klinické onkologii, jako předpoklad pro vykonávání této funkce. Výjimka platí pouze šest měsíců.
  • Zprávu o činnosti OS za uplynulé období v angličtině pro přihlášku do UICC dodá odstoupivší výbor do konce dubna.
  • Byla vypracována pracovní verze doporučených postupů onkologické péče (1. Etapa) a dokonce dubna budou distribuovány všem členům OS a ostatním odborným společnostem JEP s průvodním dopisem. Seznam adres a průvodní dopis bude dodán do nakladatelství Galén.
  • Výbor souhlasí s revizí vyhlášky 77/1981 paragraf 28 odstavec b, o udělování specializačních atestací, a zrušení přidělování bez atestační zkoušky pro obor klinická onkologie . Dopis bude zaslán na Mzd ČR. (Klener)
  • Zástupcem v ESO za OS byl navržen doc. Žaloudík. Toto bude sděleno výboru ESO dopisem. (Klener)
  • Zástupci oborové komise ČLK byli jmenováni kromě předsedy OS doc. Petruželka, prim Němec z MOÚ Brno. Bude sděleno dopisem vedení ČLK.(Klener)
  • Výbor nesouhlasí s koncepcí informovaného souhlasu připravenou prof. Šolcem , odpověď bude zaslána na Mzd ČR. (Klener)
  • Výbor projednal připomínky k obecné koncepci oboru. Schválil obecnou koncepci oboru a dopis bude zaslán do 8.4. 1999 na Mzd ČR. (Petruželka)
 2. Korespondence
  • Výbor vzal na vědomí výzvu k odstoupení ředitele Drbala, podepsanou současnými a bývalými zaměstnanci MOÚ, a nebude se k ní dále vyjadřovat.
  • Podklady pro Historii OS, které žádá ČLS, budou shromážděny do příštího zasedání výboru OS. Doc. Žaloudík zjistí údaje od MUDr. Mechla a MUDr. Konečného, a prof. Koutecký od bývalé sekretářky MUDr. Stankušové, a další podklady dodá doc. Bek. Za konečnou verzi zodpovídá as .Přibylová, u níž budou veškeré materiály shromážděny do konce května a která kontaktuje též Ústav Dějin lékařství.
  • Výbor vzal na vědomí dopis JUDr. Hlaváčka ohledně preparátu Gemzar, který je označen symbolem "B", a lze v některých případech účtovat mimo lékový paušál.
  • Výbor souhlasí s vydáním nové verze TNM klasifikace, a souhlas výboru bude zaslán MUDr. Mazánkové na UZIS, MUDr. Beška byl pověřen zastupováním OS v dané záležitosti.
  • Výbor vzal na vědomí dopis firmy Sanofi ohledně cytostatika Eloxatin, nepovažuje za nutné udělovat výjimku z registrace.
  • Výbor souhlasí s dodáním indikačních kritérií pro přípravek Eprex v onkologii obdobně jak je tomu v nefrologii, pro účely kategorizační komise. Pověřen doc. Petruželka .
  • Cena firmy Janssen-Cilag , výbor nenavrhl žádnou osobu po níž by měla být pojmenována.
  • Prof. Vorlíček předložil k připomínkování nový formulář hlášení novotvaru, připomínky budou zaslány přímo prof. Vorlíčkovi do týdne. Všichni zúčastnění vzali na vědomí.
 3. Výbor souhlasí s urychleným uveřejněním příspěvku prof. Klenera o léčitelích v časopisu Klinická onkologie
 4. Doc. Petruželka podal informaci o aktivitách ligy proti rakovině týkajících se screaningu ca prsu, příštího zasedání výboru OS se na vlastní žádost zúčastní prof. Dientsbier.
 5. Výbor souhlasí s aktivitou doc. Žaloudíka a založením onkochirurgické sekce OS.
 6. Výbor schválil přijetí nových členů, Helmichová, Kubát, Bacoková, Odrážka, Vaculíková, Vyzula, Kalbáčová, Třicátníková, Březinová, Kalábová, Kocáková, Kotorová.
 7. Byl zvolen pokladník OS : prim. Fischer
 8. Výbor schválil zástupce pro výběrová řízení pro obor klinická onkologie (pokud se uskuteční v plánovaném dubnovém termínu) a jmenoval tyto zástupce : Petruželka, Jelínková, Fischer, Vorlíček, Macháček, Klener (termín změněn na červen)
 9. Příprava koncepce oboru. Výbor souhlasí s urychlený vypracováním nové koncepce oboru klinické onkologie. Pro aktualizaci sítě ambulantní a lůžkové péče v oboru osloví prof. Vorlíček všechny krajské odborníky k dodání podkladů. Vypracování definitivní verze bude náplní příští schůze.
 10. Bude připravena WWW stránka OS, ČLS nabízí vlastní server.
 11. Bude provedena revize financí OS a hledány nové zdroje.
 12. Výbor souhlasí s úvazkem slečny Dagmar Tomkové jako sekretářky OS, bude uzavřena smlouva s JEP.
 13. Výbor souhlasí s dopisem proti přemístění centra pro trofoblastickou nemoc z VFN do ÚPDM.
 14. Výbor připraví a odešle nesouhlasný dopis s termínem výběrových řízení pro obor klinické onkologie před vypracováním definitivní koncepce oboru.
 15. Další zasedání 11. 5. 1999

Za ČOS:

Prof. MUDr. Pavel Klener,
Předseda
DrSc. Doc. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
Vědecký sekretář

Praha 1. 4. 1999.