Zápis ze Shromáždění členů ČOS ČLS JEP dne 28.4.2016 (Zpráva o činnosti, Zpráva o finančním hospodaření, Zpráva revizní komise)

V souladu se stanovami svolal výbor ČOS Shromáždění všech členů České onkologické společnosti ČLS J.E.P. na 28. 4. 2016. v 19 hodin na BVV (v rámci Brněnských onkologických dnů). Níže najdete Zprávu o činnosti ČOS ČLS J.E.P. z.s,  Zprávu o finančním hospodaření ČOS za roky 2011-2015 a Zprávu revizní komise ČOS ČLS J.E.P. z.s. 

 

I. Výroční zpráva předsedyně České onkologické společnosti pro shromáždění členů ČOS na BOD

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

1. Problematika dalšího vzdělávání v oboru klinické onkologie

 • Vyjádření společnosti k novele zákona 95/2004, vzdělání uspořádáno následujícím způsobem:

základní obor – onkologický kmen v délce trvání 2 roky, následně rozděleno
klinická onkologie
radiační onkologie

Délka trvání klinické onkologie 5 let – standard v rámci EU, odpovídá mezinárodním zvyklostem, rovnoprávnost českých specialistů. Návrh projednán společně se SROBF, probíhá dále jednání vláda, parlament, senát.
Atestace z klinické onkologie v podzimním termínu 2015 proběhla 10. a 11.12.2015 důstojně a bez problému z 13 atestujících 1 lékař odstoupil a 2 neprospěli.


2. Vědecká a edukační činnost

 • Výbor společnosti podpořil vědecké infrastruktury BBMRI – CZ, EATRIS – CZ, CZECRIN na podporu realizace akademických klinických studií.
 • Možnost účasti mladých onkologů na kongrese Onco Update Europe 2016 v Budapešti.
 • Vyhlášení soutěže o nejlepší knižní publikaci a nejlepší článek v časopise s IF za rok 2015 v rámci BOD.

Vzácné nádory v onkologii - K. Kubáčková a kol. 
Geriatrická onkologie - H. Matějovská Kubešová, I. Kiss et al.
Efficacy of sunitinib in patiens with metastatic or unresectable renal cell carcinoma and renal insufficiency - A. Poprach a kol.

 • Konference „I slova léčí“, M. Svoboda, 11. 2015
 • Konference Transplantace a onkologie, L. Petruželka, 3. 2016
 • MUDr. Tomáš Svoboda byl doporučen výborem ČOS jako zástupce ESMO (NR Committee Coordinator).
 • V prosinci 2015 navštívila výbor ČOS Michaela Matoušková jako zástupkyně ČUS a byl vyhlášen společný edukační program v oblasti léčby karcinomu prostaty v rámci jednotlivých KOC.
 • MUDr. Tomáš Svoboda inicioval možnost edukace mladých onkologů (Oncology Academy) pro lékaře do 35 let věku v přípravě k atestaci z klinické onkologie. Organizaci celé akce zajišťuje ESO (European School of Oncology). První část proběhne v rámci BOD, dále bude akce pokračovat zahraničními stážemi v průběhu 2 let. Přihlásilo se postupně 17 uchazečů, vzhledem ke kapacitě poslední 2 přihlášení jsou jako náhradníci. 
 • Výbor ČOS informoval všechny LF v ČR o konání ESMO – ESO Course on Medical Oncology for Medical Students, který se koná v červenci 2016 ve Valencii. Informace MUDr. T. Svoboda.
 • Předsedkyně se zúčastnila setkání Pracovní skupiny nutriční péče v onkologii v únoru 2016 a bylo dohodnuto – uspořádání jednodenního kurzu „Nutrice v klinické onkologii“ v rámci IPVZ (prof. Petruželka), pokračování v prezentaci nutriční péče v onkologii v rámci předatestačního kurzu v klinické onkologii.

3. Onkoportál

 • Výbor ČOS se rozhodl nadále nepodporovat aktivitu onkoportálu a oznámil tuto skutečnost jeho zástupcům.


4. Nadační fond

 • Od podzimních zasedání výboru probíhala diskuse na téma vytvoření nadačního fondu ČOS ČLS JEP, který by sloužil jako zdroj financování aktivní účasti mladých lékařů na vědeckých konferencích, řešil by realizaci nezávislých studií apod. Návrh na vznik nadace přednesla doc. Tesařová. Fond je řešen jako samostatné nákladové středisko ČLS JEP se samostatným variabilním symbolem účtu. Předsedkyně podepsala plnou moc zaslanou sekretariátem ČLS JEP, informace o existenci nadace je umístěna na Linkos a budou rozeslány informační letáky všem onkologickým pracovištím pro případné sponzory.

5. Modrá kniha

 • Vzhledem k vytíženosti dosavadního hlavního garanta prof. MUDr. R. Vyzuly, CSc. bude vykonavatelem realizace Modré knihy prim. MUDr. K. Petráková, Ph.D. Prof. Vyzula bude nadále dohlížet nad tvorbou Modré knihy.

6. Revize existence odborných sekcí ČOS ČLS JEP

 • Revizí byli pověření: prim. MUDr. Janovský a prim. MUDr. Kolářová, Ph.D. z revizní komise.

V současné době existuje 17 sekcí. Jejich přehled činnosti bude shrnut v zprávě, která po revizi výboru bude umístěna na stránky Linkos. Možnost vstupu do jednotlivých sekcí ČOS je stále otevřena a je možné ji uskutečnit prostřednictvím stránek Linkosu.


7. Revize procesu schvalování odborných akcí, které zaštiťoval výbor ČOS

 • Výbor ČOS rozhodl o změně schvalování odborných akcí, kterým bude v budoucnu udělována podpora nebo garance. Podrobné zpracování požadavků pro udělení podpory či garance jako vyššího stupně je umístěno na stránkách Linkos. Cílem této revize a změny je schvalování kvalitních a méně četných akcí v průběhu roku.


8. Linkos

 • Linkos bude nadále provozován i přes určité problémy, které vznikly příchodem nového vedení původního sponzora. Administrátorem stránek bude nadále PhDr. Petra Nováková. Je plánována další modernizace stránek Linkos. Vzhledem k existenci nadačního fondu bude možné v budoucnu sponzorovat stránky Linkos i dalšími donátory. Aktualizace stránek bude představena přímo na jmenovaném portálu.


9. Storočenka

 • ČLS JEP vyzvalo výbor ČOS k přípravě podkladů pro vytvoření dokumentu o sto letech působení společnosti. Přípravy se ujala PhDr. Nováková, administrátor stránek Linkos.

10. Preventivní prohlídky

 • VZP vyhlásila možnost účasti onkologických pracovišť na preventivním onkologickém programu. Doposud se přihlásilo 6 pracovišť, které mají zájem provádět preventivní prohlídky, které si částečně hradí klient a VZP bude na tento program přispívat. Postupně budou oslovena všechna onkologická pracoviště, která spolupracují s VZP.


11. Lékové registry a VILP

 • Již v průběhu podzimních setkání výboru bylo opakovaně diskutováno o stávajících postupech realizace vedení lékových registrů, managementu a hodnocení léků v kategorii VILP. Postupy jsou velmi administrativně náročné, nevytvářejí správné motivace v praxi, u VILP kategorie jsou soubory dat omezené velikosti a tedy statisticky prakticky nehodnotitelné. 
 • Určitým mezistupněm řešení by bylo centralizování datamanagementu do několika osob, pracovníků KOC, kteří by byli vyškoleni IBA MU a finanční krytí by bylo z rozpočtu projektu registrů. Případná řešení jsou plně v kompetenci jednotlivých vedoucích pracovníků KOC, kteří si mohou zvolit model vedení agendy po dohodě s vedením IBA MU.
 • V březnu 2016 byl v diskusi o daném tématu zdůrazněn a potvrzen narůstající problém s realizací lékových registrů a závěrem byla vyjádřena pochybnost o dalším pokračování prostřednictvím zdravotnických zaměstnanců. Vzhledem k blížícímu se schválení nového zákona č. 372/211 Sb., který obsahuje i problematiku registrů, je dosavadní praxe otázkou.
 • Výbor ČOS se bude dále problematikou a řešením zabývat i směrem k plátcům péče (VILP).


12. Plátci péče

 • V říjnu 2015 proběhlo jednání, které se týkalo dopravy nemocných sanitními vozy. Dohoda mezi zástupci členů ČOS a plátci péče je přílohou zápisu z října 2015. Dohoda je platná, ale stále trvají nesrovnalosti mezi požadavky pacientů a úhradou dopravy. Diskuse nad daným tématem bude pokračovat.
 • Setkání se zástupkyní SZP ČR pro oblast onkologie MUDr. R. Knorovou a předsedkyní ČOS pojmenovalo problémy s vedením VILPů, revizní činností, schvalováním nových molekul a indikací léčivých přípravků, problémy se schvalováním na §16. 
 • Fórum onkologů proběhlo 27.11.2015 v MOÚ. Pozitivním výstupem je reflexe na probíhající revize centrových léčivých přípravků ze strany především VZP a vstřícné řešení situace.
 • Akce Academy of Health Care Management – setkání onkologů s revizními lékaři. Průběh setkání ukázal, že tato platforma nedává možnost řešení závažných problémů a je nutné problémy diskutovat na úrovni vedení jednotlivých pojišťoven, event. se zástupci MZ.
 • Březnové setkání prim. MUDr. Petrákové a předsedkyně s náměstkem VZP MUDr., JUDr. Hoňkem a MUDr. Bartiškovou. Zástupci výboru ČOS nezpochybňují právo plátců péče na revizní činnost, ale obě strany se dohodly na kvalitní komunikaci v průběhu revize, absenci kontroverzního chování, možnost odborné kontroly některých výsledků revize, které budou nejasné jak straně poskytovatelů, tak i straně plátců. Jde především o určitý trend opakovaných problémů při revizích. Základním cílem není represe, ale zlepšování kvality poskytované péče. Sledování počtu léčených pacientů v centrech cílenou terapií se záměrem zlepšit dostupnost cílené terapie. Důraz je kladen na kvalitní vedení dokumentace, která je základem pro prevenci revizí nalezených chyb a zároveň ochranou poskytovatele. 
 • Poslední jednání s VZP je jednoznačným kvalitativním posunem v komunikaci a příslibem do budoucnosti. Jednání se budou pravidelně opakovat, aby se předešlo nedorozuměním a byla zajištěna především celorepubliková kvalitní péče o nemocné.


13. Koncepce onkologické péče

 • Výbor společnosti průběžně pracuje na vytvoření základních nepodkročitelných zásad rozvoje péče o onkologické pacienty. Princip existence a další kultivace KOC je základem koncepce péče v ČR. Zcela rovnocenné tomuto problému je zmapování péče o onkologicky nemocné i mimo KOC v tzv. ROC i pracovištích, která nejsou do regionálních onkologických center řazena. Úzká spolupráce mezi onkologickými centry a péčí v necentrických pracovištích je nezbytným předpokladem pro existenci správné koncepce diagnosticko - terapeutického procesu.
 • Základní myšlenkou pro další rozvoj KOC i regionální péče jsou:
 • vytvořit koncept, který vychází z modelu Evropské komise, zdůrazňuje dostupnost péče, rozvoj KOC a propojení s regionálními pracovišti. Bude vytvořen dokument, který se stane návrhem materiálu pro MZ k jeho dalšímu zpracování.
 • Návrhem výboru ČOS je inventura fungování jednotlivých KOC, zhodnocení údajů o kvantitě a kvalitě poskytované péče a diskuse o aktuálních problémech s jednotlivými KOC (první proběhla v Brně na MOÚ).
 • Pro zjednodušení spolupráce s regionálními pracovišti by bylo vhodné vytvoření kvalitní elektronické (telekonferenční) komunikace mezi KOC a regionálními pracovišti.
 • Pro vyjmenování regionálních spolupracujících pracovišť je nutná jejich inventura, se kterou pomohou pracoviště ROC, kde zástupci ROC vytvořili dotazník, kterým jsou jednotlivá pracoviště obeslána. 
 • V tomto procesu revize počtu onkologických pracovišť vyjádřila pomoc i VZP.
 • Základem správné péče o onkologické pacienty je existence multidisciplinárních týmů pro správné stanovení diagnosticko - terapeutického postupu ve všech KOC a jejich napojení na regionální pracoviště v celé ČR.


14. Mezinárodní asociace farmaceutických společností

 • Zástupci výboru ČOS navštívili na základě pozvání ČLS JEP zasedání Mezinárodní asociace farmaceutických společností – zájmové sdružení právnických osob. Tématem byla diskuse o místech konání odborných lékařských akcí, která jsou přípustná pro jmenované sdružení. Výbor společnosti se se závěry diskuse neztotožňuje.


15. Spolupráce ČOS

 • Výbor ČOS si nesmírně váží prohlubování a koordinace spolupráce s SROBF. První zasedání nového výboru proběhlo společně s výborem SROBF a velmi usnadnilo postoj obou společností k dalšímu rozvoji postgraduální výchovy lékařů v oborech klinické i radiační onkologie. Dále byl perfektně koordinován postoj k vytváření specializovaných center vázaných na zhoubná onemocnění některých konkrétních lokalizací. Výbor ČOS tímto děkuje členům výboru SROBF a těší se na další spolupráci. Společné zasedání plánují oba výbory v říjnu 2016.
 • Výbor ČOS děkuje zástupcům ROC, kteří se zúčastnili zasedání výboru v lednu 2016, za spolupráci v procesu revize a tvorby koncepce péče o onkologické pacienty v ČR. Výbor ČOS počítá s další spoluprací.


16. Péče o pacienty s plicními nádory

 • Výbor ČOS oznamuje, že po dlouhých jednáních s kolegy pneumology z ČPFS, se zástupci ČCHS jmenovitě předsedou hrudní sekce, prof. Janem Schütznerem, za účinné spolupráce a komunikace se SROBF je péče o pacienty VZP s primárními i sekundárními nádory plic prováděna v multidisciplinárních týmech pod vedením všech KOC v ČR. Aplikace vysoce specializované farmakologické terapie (biologická léčba, imunoterapie) bude nadále indikována a prováděna ve všech KOC v ČR na základě indikace multidisciplinárního týmu vedeného vedoucím pracovníkem KOC.


17. Noví členové v roku 2015/2016

  Celkem
ČOS 11
Sekce pro endokrinní nádory  2
Sekce onkologické imunulogie 7
Sekce pro nádory prsu 6
Sekce NOR  1
Sekce neuroonkologická 4
Sekce mladých onkologů 7
Sekce nádorů hlavy a krku 2
Sekce psychoonkologie 4
Sekce onkospondylochirurgická 5
Onkogenetická pracovní slupina 1


Ke dni 18.4.2016 má ČOS celkem 888 členů.


18. Čestné členství v ČOS ČLS JEP

 • Výbor odsouhlasil udělení čestného členství prof. MUDr. Macháčkovi z onkologické kliniky FN v Olomouci. Cena byla předána osobně.

 

doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
předsedkyně ČOS ČLS JEP
Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol

II. Zpráva o finančním hospodaření ČOS za roky 2011-2015

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

ČOS využívá podúčet u ČLS -JEP.
Stabilní částí příjmů ČOS jsou členské příspěvky, ročně ve výši cca 150.000.- Kč, hlavním zdrojem příjmů ostatních jsou příležitostné dary, jejichž výše se pohybuje od 0.- do několika set tisíc Kč, většinou vázaně na předpokládané výdaje nebo akce.

Stabilními výdaji jsou náklady na vydávání Modré knihy a provoz webových stránek Linkos ve výši cca 200.000.- Kč, příležitostné výdaje zahrnují převážně služby v hodnotě v jednotlivých letech 4.000.- 175.000.- Kč. Ostatní výdaje (cestovné apod) jsou velmi limitované a nevýznamné.

Aktuální stav fondu ČSL-JEP v případě ČOS ke konci roku 2015:

  Materiál  -20.670,00  
  Služby (kult.akce, dary, nájmy, ceny) -370.316,01  
  Os.náklady (vč. zdr. a soc.pojištění) -256.174,00  
  Ostatní (poplatky, odpisy) -20.713,55  
  Náklady celkem  -667.873,56  
Čl.příspěvky  +170.738,00    
Dary     +171.000,00    
Hospodaření OS       -326.127,56    
Výsledek sekcí a akcí +913.402,44    
K převodu do fondu JEP   +587.274,88    
Stav FONDu JEP k 1.1.16 1.605.022,03    

Historie nejvýznamnějších příjmů a výdajů za rok 2015:

 • Výroba Supplementa -170.920,00
 • Modrá kniha -107.497,00
 • Dary na Linkos +943.000,00
 • ICDS Meeting náklady -129.185,32
 • výnosy +129.212,76

Náklady na Modrou knihu pro letošní rok:

 1. Modrá kniha 22. vydání - elektronická verze PDF, 22. vydání, 272 stran 44 800,20 Kč
 2. Modrá kniha 22. vydání - elektronická verze modré knihy ePub pro tablety, 22. vydání 34 506,80 Kč
 3. Modrá kniha 23. vydání - elektronická verze modré knihy ePub pro tablety, 23. vydání 34 506,80 Kč
 4. Modrá kniha 23. vydání - tiskem a pdf, A4, 272 stran včetně obálky, obálka 150 g lesklá křída, 1+0 (Pantone 280) + fixační lak, vnitřky 80 g ofset 1+1 (Pantone 293), V2, 920 kusů, 840 kusů bude se rozesílat 311 718, 40

V nejbližší době bude na podkladě rozhodnutí výboru ČOS v rámci vlastního účtu zřízen podúčet, kam bude možno cílit finanční podporu určenou na vědu, výzkum, vzdělávání a propagaci naší odborné společnosti.

Na dotaz SČL-JEP ohledně zvýšení členských příspěvků odpověděl výbor ČOS negativně, zůstávají tedy v nezměněné výši.

V návrhu rozpočtu odborné společnosti na rok 2016 při zohlednění nejasného vývoje (granty a sponzoring farmaceutickými firmami) jsme se snažili o jeho vytvoření jako vyrovnaného.

Zpráva byla přednesena v rámci Shromáždění členů ČOS konaném při příležitosti BOD 2016.

Jako taková byla schválena a odsouhlasena.

V Brně, 28.4.2016

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
pokladník ČOS


III. Zpráva revizní komise ČOS ČLS J.E.P. z.s. 

MUDr. Václav Janovský

 1. V období od 13. 5. 2015 se Výbor ČOS sešel na 9 zasedáních. Všechna zasedání byla usnášeníschopná.
 2. Výbor při svých jednáních postupoval v souladu se stanovami a jednacím řádem ČLS JEP.
 3. Počet členů k 18. 4. 2016 je 888.
 4. K 18. 4. 2016 má ČOS 16 sekcí, v současné době probíhá revize činnosti jednotlivých sekcích . Dle dostupných informací, které má výbor ČOS k dispozici, které jsou prezentovány na webových stránkách Linkos, v 13 sekcích nebyly vyhlášeny volby v posledních 4 letech. Představitelé jednotlivých sekcí budou vyzváni předsedkyní ČOS k vypracování zprávy o činnosti a budou upozorněni na nutnost organizovat volby pravidelně v 4letých intervalech. 
 5. Hospodaření bylo vedeno v souladu s pravidly ČLS JEP.
 6. Další shromáždění členů proběhne nejpozději v dubnu 2020.

 

Vypracovala:
MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D.,
předsedkyně Revizní komise ČOS ČLS JEP
dne 25. 4. 2016