Zápis ze zasedání výboru České onkologické společnosti ČLS JEP dne 13. 4. 2004

Schůze se konala ve Fakultní nemocnici v Motole.
Schůzi zahájil předseda ČOS prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. v 10.00 hod.

 1. Provedena kontrola zápisu z minulé schůze a vyplynulo, že:
  1. Společnost patologů není zatím zkonsolidována. Počátkem května plánují valnou hromadu a s novým výborem, který snad z valné hromady vzejde, naváže pak náš výbor ČOS další kontakt.
  2. Na zasedání EORTC do Bruselu v příštím týdnu pojede za ČOS (a za SRPBF a Onkologickou sekci gyn. spol.) Dr. Stankušová a Dr. Robová. Úkolem je vyjasnit pravidla při účasti českých pracovišť v klinických studiích zajišťovaných EORTC.
 2. Dne 2. 3. 2004 se uskutečnilo na Ministerstvu zdravotnictví jednání s ředitelkou ÚZIS Dr. Mazánkovou a ředitelem Dr. Březovským (za ČOS přítomni Žaloudík, Vyzula, Vorlíček). O jednání referoval doc. MUDr. R. Vyzula, CSc. – jednání bylo ze strany MZ vstřícné a představitelé MZ nakonec souhlasili s nějakou podobou „Rady NOR“, která byla navrhována ČOS a která by se zabývala klinickým hodnocením a nikterak by se nedotkla současné deskriptivní epidemiologické části NOR. Došlo k domluvě v tom smyslu, že hlášenka NOR by měla mít elektronickou podobu. Zápis z uvedeného jednání bude z MZ výboru ČOS v dohledné době poskytnut.
 3. Doc. Abrahámová hovořila s Dr. Petrem Pokorným z VZP ohledně kódů spadajících do kompetence oboru „klinická onkologie“. VZP by ráda revidovala stávající kódy a ČOS nutně potřebuje nasmlouvat dosud nenasmlouvané, ale prováděné výkony (např. aplikace chemoterapie do portu). Dr. Aschermannová, Dr. Přibylová a Doc. Abrahámová ve spolupráci s Doc. Vyzulou se ujmou výše uvedené činnosti, sejdou se s Dr. Petrem Pokorným z VZP, a to nejpozději do konce srpna 2004. Pro spolupráci je třeba získat Dr. Klimovičovou (ČLK) a Prof. Seemannovou. Ohledně kódů, které jsou styčné s jinými odbornostmi bude výbor ČOS jednat prostřednictvím dopisu (který vypracují výše jmenovaní členové výboru ČOS) s předsedy příslušných odborných společností. Pro jednání s VZP byly výše uvedené kolegyně z výboru ČOS vybaveny písemným zplnomocněním.
 4. Ve dnech 26. – 28.5.2004 se konají 28. Brněnské onkologické dny a 18. dny onkol. sester (referuje Doc. Vyzula). Letos budou mít onkol. dny převážně klinický charakter. Nově budou zařazeny edukativní bloky (uroonkologie, gynekoonkologie, péče o seniory). Budou celkem 3 sekce. Zasedání sester a laborantů bude mít mezinárodní charakter.
  Společenský program: Welcome party bude 26. 5. večer na terasách MOÚ, 27.5. bude posezení v Moravské chalupě. Program je již v tisku a bude přístupný během týdne na webových stránkách MOÚ. Bude zajištěno, aby při přednáškách byl dodržován vymezený čas.
 5. Dne 19.11. 2004 se koná kongres UICC. Za ČOS se zúčastní prim. MUDr. L. Stáhalová. Z jejího referování po návratu vyplyne užitečnost či neužitečnost členství ČOS v této organizaci,neboť členský poplatek je relativně nákladný.
 6. Byli přijati noví členové ČOS: MUDr. Daniela Engelová, MUDr. Martin Beneš, MUDr. Ladislav Slováček a MUDr. Karel Zitterbart.
 7. VZP žádá vyslání zástupce ČOS k výběrovému řízení na revizní pracovníky specialisty, dne 28.4.04. Delegována Doc. Abrahámová.
 8. ČLK žádá po ČOS vyjádření a projednání vyhlášky „O ukazatelích pro zajištění veřejných služeb ve zdravotnictví“. Poskytnutý materiál prostuduje Dr. Aschermannová a bude referovat na příští výborové schůzi ČOS.
 9. Liga proti rakovině má nový výbor. Předsedou je Prof. Dienstbier, místopředsedkyně je Dr. Vaňková. Dva členové výboru ČOS – Dr. Stáhalová a Doc. Konopásek – jsou členy výboru Ligy.
 10. Doc. Rob referoval o závažném problému, kterým je příprava skríningu v onkogynekologii. V gyn. společnosti jsou dva názory, z nichž jeden preferuje každoroční skríning (cytologický) od 25 do 65 let a druhý prosazuje skríning každé 3 roky od 35 let. Všichni členové výboru obdrželi publikaci k dané tématice, kterou prostudují a na příštím výboru ČOS se otevře diskuse, aby výbor ČOS mohl zaujmout kvalifikované stanovisko.
 11. V rámci bližší spolupráce s ostatními odbornými společnostmi byli na výbor ČOS pozvání představitelé České pneumologické a ftizeologické společnosti. Dostavili se: Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc., Doc. MUDr. P. Zatloukal, CSc., Doc. MUDr. M. Marel, CSc. a MUDr. M. Skácel. Během krátké diskuse došlo k jednomyslné shodě a rozhodlo se o založení Pneumoonkologické sekce při ČOS (zájemci se hlásí u předsedy ČOS prof. Vorlíčka, podmínkou je členství v ČOS). Pneumologická společnost sdělila své diagnosticko-léčebné postupy u bronchogenního karcinomu, které již byly zapracovány do Doporučení onkologické společnosti. Veškeré odborné akce obou společností budou navzájem harmonizovány tak, aby se nepřekrývaly (vzájemná sdělení o podzimních akcích do konce června 2004).
 12. Novelizace guidelines pro onkologická onemocnění bude hotova do 1. 8. 04. Materiály budou členům výboru zaslány k případnému komentáři.
 13. Ing. Pešek z FN Motol (Email: lubomir.pesek@fnmotol.cz) referoval o DRG. Nejprve popsal situaci v Německu. U nás existuje Národní referenční centrum DRG, kde onkologie nemá svou vlastní kapitolu. DRG nekalkuluje bohužel se stagingem a rozdílnými finančními náklady na jednotlivá klinická stádia. Představy paní ministryně MUDr. M. Součkové jsou vtěleny do návrhu vyhlášky, jejíž kopie bude členům výboru rozeslána. Jednou ze základních podmínek je zřejmě pojmenování onkologických centrech.
  Na MOÚ mají určitou představu o DRG v onkologii. K tomuto tématu se vrátíme opět při příští schůzi výboru ČOS.
 14. Postgraduální specializační vzdělávání v onkologii vyplývá z nového zákona o lékařských povoláních. Existuje 83 základních oborů, kde je klinická onkologie i radiační onkologie. Atestace budou v obou oborech jednostupňové. O přesném uspořádání není dosud rozhodnuto.
 15. Aktualizace diagnosticko-léčebných doporučení v onkogynekologii – referoval Doc. Rob. Doporučení budou zaslána všem členům výboru, otištěna budou v České gynekologii. Uvažuje se o jejich vydání v Klinické onkologii (nejspíše na podzim jako supplementum).
 16. Začaly probíhat akreditace na fakultních pracovištích.
 17. Transplantační sekce konaná 27.2.2004 – referoval Doc. Eckschlager. Byl získán grant na vytvoření transplantačního registru. Všichni členové výboru obdrželi přehled provedených transplantací u všech nádorových chorob za poslední rok.
 18. Výbor ČOS vyslechl informaci o jednání prim. Dr. Stankušové, doc. Petery, doc. Kovaříka a prof. Žaloudíka na schůzi předsednictva ČLK v Praze dne 30. 3. 04. Předsednictvo ČLK ústy prezidenta ČLK dr. Ratha přivítalo Národní onkologický program, vyslovilo podporu záměru VČOS definovat síť specializovaných onkologických pracovišť garantovaných ČOS a požádalo ČOS a SROBF o společné stanovisko k systému postgraduálního vzdělávání a specializace v oboru onkologie do září 2004.
 19. Krátká diskuse o centrech excelence, o struktuře onkologických pracovišť, o doporučování ČOS.
 20. Příští zasedání výboru ČOS bude 26.5.2004 odpoledne, event. večer na MOÚ během konání BOD. Hosty budou členové Slovenské onkologické společnosti.

Zapsala: Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.
Datum: 13.4.2004