Zápis ze zasedání výboru ČOS ČLS J.E.P. ze dne 20.6.2017 ve FN Motol

Přítomni: Fínek, Janovský, Kolářová, Melichar, Petráková, Prausová, Ryška, Svoboda T., Študentová, Tesařová 
Omluveni: Dušek, Büchler, Petruželka, Svoboda M., Vorlíček, Žaloudík
Hosté:  --
 1. Koncepce péče o onkologické pacienty v ČR.
  Výborem daný úkol týkající se koncepce organizace onkologické péče (doc. Prausová, doc. Dušek) byl splněn - hlavní vstupy a cíle byly představeny doc. Prausovou na velmi reprezentativně obsazené schůzce vedení KOC během konference BOD2017. Všechny tam vznesené a následně poslané připomínky a náměty byly do materiálu zabudovány. Je nutné zdůraznit, že jde zejména o koncepci organizace péče v regionech ČR, nikoli o všeobjímající koncepci jednotlivých segmentů péče. Konečné paragrafové znění navazující nastávající věstníkovou definici podmínek ustavujících KOC bude diskutováno s právním odborem MZ ČR a následně předloženo k připomínkovému řízení.
 2. Zpráva o průběhu setkání zástupců výboru ČOS se zástupci VZP na téma prediktivní vyšetření a jejich indikace.
  Druhé kolo jednání.
  Za ČOS se zúčastnili doc. Prausová, prof. Petruželka, doc. Svoboda a prof. Ryška.
  Za VZP MUDr. Bartišková a MUDr. Šustková.
  V současné době je návrh domluvené dohody zaslán na VZP a po schválení ze strany zástupců plátců bude k dispozici na Linkos a dále bude zaslán výborům společnosti patologů a pneumologů.
 3. Vývoj realizace CZ – DRG.
  Proces tvorby DRG stále probíhá. Doc. Dušek připraví na podzimní termín 2017 pro zájemce seminář, kde představí DRG systém pro onkologické diagnózy. Datum bude upřesněno.
 4. Setkání vedoucích KOC na BOD (Snídaně s výborem ČOS).
  Přicházejí další reakce, které jsou vesměs pozitivní a vítají novou koncepci péče.
  Výbor bere na vědomí.
 5. Předsedkyně a doc. Dušek se zúčastnili krajského semináře s tématem organizace onkologické péče a její výsledky dne 12.6.2017 v Jihlavě. Předsedkyně seznámila přítomné lékaře z celé oblasti i zástupce kraje s koncepcí rozvoje péče o onkologické nemocné v celé ČR. Dále zde byly prezentovány výsledky perfektní organizace péče v kraji, které potvrzují správnost napojení KOC a regionálních pracovišť. Výbor bere na vědomí.
 6. Česká internistická společnost pořádá ve dnech 29.10. – 1.11.2017 XXIV. kongres. Přednášející za ČOS, předsedající za ČOS a názvy přednášek byly zaslány sekretariátu výboru kongresu. (Prof. Fínek, prof. Petruželka, doc. Tesařová).
  Výbor bere na vědomí.
 7. Doc. M. Svoboda navrhl pokračování dříve realizovaných akcí Fórum onkologů i v dalších letech.
  Ze stran plátců péče je o setkání zájem.
  Bod nebyl projednán pro nepřítomnost doc. M. Svobody.
 8. Zástupci výboru ČOS se zúčastnili jednání o náplni interního kmene, který je součástí vzdělání v oboru klinická onkologie.
  Přišla odpověď České internistické společnosti, která je v příloze zápisu. Jednání o podobě a náplni interního kmene budou pokračovat především po ustanovení nových akreditačních komisí i za přítomnosti členů výboru ČOS.
 9. Prof. Macek, přednosta ÚBLG 2. LF UK a předseda společnosti genetiků navrhuje společné jednání na téma genetická vyšetření u pacientů s malignitou a jejich příbuzných a následné sledování pacientů s genetickým onemocněním.
  Je nutné vytvořit pracovní skupinu pro komunikaci a práci se společností genetiků.
  Členové výboru si plně uvědomují nutnost řešení výše uvedeného problému a zakotvení v podobě vyhlášky, kde budou jasně stanovena pravidla vyhledávání, sledování, vyšetřování potenciálních pacientů s genetickými syndromy. První schůzka je plánována v týdnu od 10.7.2017 prof. Macek a doc. Prausová. Výsledky jednání budou sděleny k dalšímu projednání členům výboru a zároveň o celou problematiku projevila velký zájem MUDr. E. Bartišková, která se chce aktivně účastnit tvorby pravidel a event. vyhlášky. Jednoznačně podporuje názor, že sledování zdravých nositelů syndromů by měli provádět praktičtí lékaři.
 10. Byla podána žádost o grant jmenovitě ČLS JEP s organizační jednotkou ČOS, kontaktní osobou Jana Prausová, na podporu vzdělávání v oblasti zdravotnictví prostřednictvím www.linkos.cz. Výše požadovaného grantu 880 900 Kč. Žádost byla směřována firmě Roche. 30.5.2017 grantová komise Roche žádost schválila. Dále byl schválen sponzoring pro Linkos ve výši 70 000 Kč od firmy Novartis. Firma Pfizer schválila edukační grant ve výši 100 000 Kč. AstraZeneca v rámci smlouvy o spolupráci schválila dar 60 000 Kč.
  Výbor bere na vědomí a věří, že částky budou v příštích letech více odpovídat významu ČOS.
 11. Předsedkyně zaslala všem členům výboru ČOS na vědomí návrh vyhlášky o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů z MZČR.
  Výbor vzal na vědomí bez připomínek.
 12. MUDr. Šustková Hana z VZP ČR podala opětovnou žádost o stanovisko k rozšíření smlouvy o diagnostické skupiny pro nemocnici České Budějovice (pNET, nádory štítné žlázy).
  Členové výboru jednomyslně rozhodli o nerozšiřování počtu dosavadních center. (pNET – LP Afinitor – VFN Praha, FN Hradec Králové, MOÚ Brno, FN Olomouc – v roce 2016 léčeno 17 UOP; NSZ – nádory štítné žlázy – LP Nexavar – FN v Motole, FN Plzeň, FN Hradec Králové, MOÚ, FN Olomouc – v roce 2016 léčeno 10 UOP.
 13. Policie ČR Krajské ředitelství Policie Moravskoslezského kraje, odbor hospodářské kriminality se obrátila na předsedkyni s žádostí o vyjádření k bodům, které se týkají zpronevěry lékaře KOC – vykazování vyššího množství léčiva než bylo fyzicky předáno za účelem obchodu a svého obohacení. Předsedkyně odpověděla, že odborná společnost nefunguje jako poradní orgán v těchto záležitostech, které přísluší soudním znalcům.
  Výbor souhlasí a bere na vědomí.
 14. Na ČOS se obrátila MUDr. M. Matoušková se žádostí o podporu uspořádat 4 semináře na téma Karcinom močového měchýře.
  Výbor ČOS tuto akci podporuje, semináře se budou konat v Brně, Ostravě, Praze, Plzni a vždy budou účastni i onkologové.
 15. Zástupci výboru ČOS se vyjádřili do spisu SÚKL k problematice úhrady léku Xtandy u karcinomu prostaty.
  Konstatovali, že schválení probíhá neúnosně dlouhou dobu. Ze strany SÚKL odpověděla PharmDr. Lenka Vostálová, Ph.D., vedoucí Oddělení hodnocení zdravotnických technologií, pověřena řízením Sekce cenové a úhradové regulace, konstatovala, že podání plátců bude vypořádáno se zřetelem na dostupnou klinickou dokumentaci, právní relevanci vzneseného požadavku a s ohledem na dosavadní konzistentní rozhodovací praxi.
  Výbor vzal na vědomí a bude očekávat brzké konečné rozhodnutí.
 16. Předsedkyně se dne 13.6.2017 zúčastnila konference, která byla pořádána na podnět pacientské iniciativy a týkala se dostupnosti nákladné inovativní terapie v ČR. Zdůraznila nedostupnost některých velmi potřebných léků pro onkologicky nemocné, u kterých probíhá velmi dlouho schválení úhrady. Na této konferenci vystupovali zástupci SÚKL plátců i MZČR. Zástupci SÚKL projevili zájem o další diskusi nad projednávaným tématem přímo se zástupci výboru ČOS.
  Výbor bere na vědomí.
 17. Tereza Kirchbergerová oznámila, že od května 2017 bude všem členům ČOS zasílán časopis The Lancet Oncology v plném znění v angličtině každý měsíc. České vydání, již nebude k dispozici. K originálu časopisu bude občas přidána česká příloha s aktualitami v české onkologii.
  Výbor bere na vědomí.
 18. Předsedkyni výboru požádala o spolupráci Mgr. Vilímovská z KÚ Olomouckého kraje ve věci jmenování zástupce do komise pro výběrové řízení. Vzhledem k lokalizaci předsedkyně navrhla prof. Melichara a dále požádala o posun termínu vzhledem ke kolizi s konferencí ASCO.
  Ve finále se výběrové řízení konalo v původním termínu a zúčastnila se jej MUDr. Študentová, jednalo se o obsazení onkologické ambulance v Přerově. Vítězem se stala Středomoravská nemocniční, a.s.
 19. MUDr. T. Svoboda tlumočil předsedkyni nabídku z ESMO k vystavení informací o ČOS na stánku v průběhu konference. Předsedkyně souhlasila vzhledem k tomu, že se ČOS má čím pochlubit (CanCon, data z registrů, tvorba sítě a další projekty a úspěchy).
  Dr. Svoboda objednal stejný panel pro prezentaci české onkologie jako v roce 2016. Výbor souhlasí.
 20. Prim. Petráková připravila sdělení, týkající se off label indikací některých generických cytostatik u celé řady onkologických diagnóz a toto sdělení bude zasláno na SÚKL. Důvodem je opakovaný problém s neproplacením léčby těmito cytostatiky na základě revizní kontroly zdravotní dokumentace. Obsah sdělení, které bude zasláno na SÚKL, je v příloze zápisu.
 21. Prim. Petráková připomenula členům výboru, že existují v rámci screeningových programů ustanovené komise MZ ČR, ve kterých má mimo ostatních odborníků být přítomen i klinický onkolog. Komise existují pro screening nádoru prsu, kolorektální karcinom a karcinom děložního hrdla. Členové výboru se shodli, že je nezbytné, aby zástupce ČOS byl ve všech uvedených komisích. Předsedkyně písemně oslovila Mgr. Evu Křemenovou z MZČR, která odpověděla, že v současné době připravuje Odbor zdravotních služeb úpravu statutu všech screeningových komisí včetně jejich složení a požadavek ČOS o zařazení zástupců bude zohledněn.
  Výbor vítá řešení.
 22. MUDr. T. Svoboda navrhuje vzhledem k velké odezvě na interaktivní program mladých onkologů na téma: Sdělování závažných zpráv pacientům uskutečnit dvě další setkání v podzimních termínech v Praze, Brně, Olomouci a Hradci Králové.
  MUDr. Svoboda sdělil, že seminář v Brně je již připraven a Hradec Králové a Olomouc akci připraví na podzim.
  Výbor akci podporuje.
 23. Mgr. Lenka Vilímovská z Odboru zdravotnictví, oddělení zdravotní péče, krajský úřad Olomouc, požádala výbor ČOS o nominaci člena výběrové komise na 27.7.2017 – klinická onkologie, Olomouc, Litovel. Výbor nominuje prof. Melichara.
 24. Firma Pfizer realizuje projekt pro mladé onkology v hotelu Angelo ve dnech 22. a 23.6.2017 na téma: Orientace v zahraniční literatuře, příprava publikační činnosti, příprava odborného článku apod.
  Výbor akci vítá.
 25. Dne 16.6.2017 proběhla na klinice radioterapie a onkologie v Plzni atestace z klinické onkologie. V komisi byli prof. Fínek – předseda, prof. Abrahámová, prof. Petruželka a doc. Prausová. Atestaci skládalo 7 adeptů a všichni úspěšně zkoušku složili.
 26. Prim. Petráková oznámila členům výboru, že byla nominována na jednání u kulatého stolu na MZČR dne 28.6.2017 na téma: potřeby pacientek s metastatickou rakovinou prsu. Nad diskusí převzala záštitu JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D., náměstkyně MZČR. Dále se účastní zástupci MPSV ČR, SÚKL, VZP ČR a SZP ČR. Tématem bude dostupnost moderní nákladné léčby, paliativní péče, psychologická podpora, sociální péče.
 27. Diskuse

  Prof. Melichar připomenul mezinárodní prestižní konferenci s urologickou tématikou, která se koná víkend 23. – 25.6.2017 v Praze.

  Prim. Petráková navrhla vytvořit na stránkách Linkos speciální rubriku o změnách v úhradách léků s odkazem na zdroj SÚKL a datem aktualizace.

  Prim. Petráková otevřela problematiku dispenzarizace pacientů v remisi onkologického onemocnění. Prof. Fínek připraví legislativní podklady, přepošle všem členům výboru a cílem je upřesnit seznam diagnóz k dispenzarizaci, frekvence kontrol, prováděná vyšetření apod. Výsledkem by mělo být ukotvení ve vyhlášce a zařazení do smluv mezi plátci péče a poskytovateli.

  Doc. Tesařová navrhuje uspořádání konference ESMO v Praze. Naskytly se nové možnosti realizace v nyní budovaných prostorech, které by kapacitně dostačovaly a byly adekvátně důstojné pro tuto konferenci. Horizont konání cca 2025?

 28. XXIV. Jihočeské onkologické dny Český Krumlov ve dnech 12. – 14.10.2017 – udělena podpora.
 29. Noví členové:

Sekce mladých onkologů:
MUDr. Ondráčková Monika – Interní hematologická a onkologická klinika Brno Bohunice

ČOS:
MUDr. Radošová Veronika – Dětská oční klinika FN Brno
MUDr. Kovářová Petra – Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň

Onkospondylochirurgická sekce:
MUDr. Bartoš Robert, Ph.D. – Neurochirurgická klinika - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem
MUDr. Malucelli Alberto – Neurochirurgická klinika – Masarykova nemocnice Ústí nad Labem
Prof. MUDr. Sameš Martin, CSc. – Neurochirurgická klinika – Masarykova nemocnice Ústí nad Labem
MUDr. Vachata Petr, Ph.D., MBA – Neurochirurgická klinika – Masarykova nemocnice Ústí nad Labem

 

Plán příštích setkání výboru:

 • 26.9.2017 10:00 FN Motol
 • 24.10.217 10:00 FN Motol
 • 21.11.2017 10:00 FN Motol
 • 12.12.2017 10:00 VFN

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
předsedkyně ČOS ČLS JEP

Přílohy

 1. Odpověď České internistické společnosti na téma jednání o podobě a náplni interního kmene, který je součástí vzdělání v oboru Klinická onkologie.
 2. Dopis adresovaný SÚKL - PharmDr. Zdeněk Blahuta, MHA ve věci používání generických cytostatik v „off label“ indikacích