Zápis ze zasedání výboru ČOS dne 16. 3. 2000

 1. Kontrola zápisu: Zápis z minulého zasedání výbor schválil.
 2. Výbor vyslechl informaci doc. Žaloudíka a zúčastněných členů výboru Dr. Fischera, Dr. Jelínkové, Dr. Šmelhause z jednání s radou NOR:
  1. Nor zašle dopis ředitelům okresních nemocnic s informací o významu NOR a důležitosti vzájemné spolupráce.
  2. Návrh na zakotvení NOR do koncepce oboru klinická onkologie.
  3. Návrh přípravy software pro vizualizaci onkologických dat (SVOD) v radě NOR, který by měl sloužit zejména českým onkologům a definitivně zpřehlednit výstupy onkologických hlášení až do úrovně okresu. Tento projekt výbor ČOS podporuje.
 3. 5. Vydání české verze Klasifikace zhoubných nádorů TNM - vydání zaplatí MZ ČR, v platnost vejde od 1.1. 2001.
 4. ČOS byla přijata za člena UICC. Zaplacením členského poplatku pověřen prof. Vorlíček.
 5. MUDr. Fischer dodal zprávu o hospodaření ČOS za rok 1999, bude přiložena k výroční zprávě pro členy ČOS. K výroční zprávě bude přidána zpráva o činnosti pediatrické sekce (Šmelhaus) a průběhu vytváření chirurgické sekce (Žaloudík). Výroční zpráva bude členům ČOS zaslána v dubnu 2000.
 6. Prof. Klener informoval výbor o probíhající korespondenci a znovuotevření diskuse s ministerstvem o zákonu vzdělávání. Návrh změny vyhlášky zákona o dalším vzdělávání vypracuje do 14-ti dnů doc. Petruželka.
 7. ČOS navrhuje do vědecké rady MZ ČR : prof. Klener, prof. Vorlíček, doc. Petruželka, doc. Kavan.
 8. ČLK požádala o návrh témat kurzů a přednášejících na druhý semestr 2000.
  1. Koncepce oboru onkologie v ČR (Geryk - NOR, Beška - TNM, koncepce pediatrie - Kavan, chirurgické obory v onkologii - Rob, RTO - Stankušová)
  2. Etické aspekty. Právní pohled. Legislativa. (přednášející budou upřesněni)
 9. Výbor přebírá záštitu nad "Akcí Mladých onkologů" konané ve dnech 9.-11-6. 2000. Témata: (10.6. - Novinky v léčbě urologických ca, 11.6. - Novinky v léčbě ca prsu)., výbor preferuje přednášky mladých, dohledem nad touto akcí byla pověřena doc. Abrahámová.
 10. Žádost MUDr. Štrofa o počtu pacientů v onkologické ambulanci vyřídí doc.Petruželka.
 11. UICC Fellowships - bližší informace na http://fellows.uicc.org/, bude umístěno na stránky ČOS.
 12. MUDr.A. Špírek - žádost o stanovisko ČOS k přiloženému podání Jany Koželské ve věci Pařížské charty proti rakovině zaslané do kanceláře ministra zdravotnictví. Výbor zaujal kladné stanovisko a informaci Pařížské chartě zveřejní na internetových stránkách společnosti.
 13. Žádost Ing. Fortýny o posouzený problematiky melanomu u prasat - není v kompetencích výboru danou problematiku posuzovat.
 14. Výbor obdržel dopis pana Vaňáka s informací o nových léčebných a diagnostických postupech v onkologii, o svém přístroji "na léčbu rakoviny" a o objevech v oblasti kvantové fyziky. Pan Vaňák požádal výbor o posouzení účinnosti nových metod..K tomuto ověření není ČOS kompetentní. Výbor panu Vaňákovi doporučil oficiální postup podle stanovených norem ČR: žádost podal na Státní ústav pro kontrolu léčiv, nebo ministerstvo zdravotnictví.
 15. ONKOFORUM - prof.Klener informoval výbor o probíhajících aktivitách onkofora. Pro osvětu a prevenci v onkologii budou zařazeny přílohy do regionálního tisku. Probíhá spolupráce mezi novináři a společností ve věci posouzení a zaujmutí stanoviska odborníka na zprávy vydávané REUTERS a ČTK. (zamezení šíření polopravdivých, matoucích nebo dokonce nepravdivých informací v oblasti onkologie.)
 16. ČOS přebírá pro rok 2000 záštitu nad 4.Ostravskými dny paliativní medicíny. Dále však výbor bude podporovat pouze střídání s Dnem paliativní medicíny a to tak, že v roce 2001 BDPM, v roce 2002 5. Ostravské dny, atd.
 17. Cena Ligy proti rakovině Praha pro mladého vědce za nejlepší publikaci s onkologickou tématikou v roce 2000. Podmínky: věk do 35-ti let, autorský materiál zaslat ve třech výtiscích na adresu Ligy do 30.června 2000. Bližší informace na www.linkos.cz.
 18. Výbor souhlasí s aktivitami AstraZeneca v rámci LINKOS (propagace LINKOSu na BOD, tištěný materiál, technická pomoc v řadách onkologů se zvládnutím práce na internetu, atd.)
 19. Výbor ČOS stanovil podmínky pro zveřejnění reklamy farmaceutických firem na internetových stránkách společnosti.
  1. uveřejnění loga firmy s odkazem na internetové stránky
  2. jednostránková reklama formátu A4
 20. Standardy - byly doplněny protokoly karcinom prostaty, karcinom čípku děložního, karcinom těla děložního. Budou zaslány k připomínkování doc. Robovi, doc. Novákovi, připomínky zpracuje MUDr. Drbal. Konečnou úpravu provede MUDr. Jelínková. Předpokládaný termín redakce konec dubna.
 21. ESMO reprezentant - zástupcem byl navržen MUDr. Petr Karásek MOU Brno.
 22. Přijetí nových členů:
  1 MUDr. Stará Vlastimila FTN Praha
  2 MUDr. Abrahám Václav Okresní nemocnice Pelhřimov
  3 Prof. MUDr. Bubeník Jan, DrSc. Akademie věd ČR Praha
  4 MUDr. Donátová Zuzana FTN Praha
  5 MUDr. Lovečková Pavlína Janssen Cilag Praha
  6 MUDr. Müller Vladimír POKO Náchod
  7 MUDr. Navrátil Bohuslav Baťova nemocnie Zlín
  8 MUDr. Skácel Tomáš   Praha 5
  9 MUDr. Šachlová Milana MOU Brno
  10 Ing. Kobr Jan, DrSc. Akademie věd ČR Praha
  11 Prom.chem Štorková Jitka, CSc. Akademie věd ČR Praha
  12 Prof.RNDr. Svoboda Jan, DrSc. Akademie věd ČR Praha
  13 Doc. MUDr. Vokurka Jiří FNUSA Brno
  14 Doc. MUDr. Jonák Jiří, DrSc. Akademie věd ČR Praha
  15 RNDr. Tuháčková Zdena, CSc. Akademie věd ČR Praha
  16 Mgr. Šímová Jana, CSc. Akademie věd ČR Praha
  17 MUDr. Vetchá Hana MOU Brno
  18 MUDr. Hussarová Lucie ÚVN Střešovice Praha
 23. Termín dalšího zasedání byl stanoven na 25.dubna 2000 (úterý). 
  V rámci XXIV. BOD dojde k setkání výborů České a Slovenské onkologické společnosti. (26.května).

Za ČOS:

Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. Doc. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Praha, 16.března 2000.