Zápis ze zasedání výboru ČOS dne 20. 1. 2000

 1. Kontrola zápisu:
  1. Kontaktní osoba pro spolupráci s ARCUS onko-centrem - prof. Vorlíček
  2. LOGO společnosti ČOS. Do soutěže o logo společnosti byl podán jeden návrh, který bude vystaven na www.linkos.cz k připomínkování členům onkologické společnosti do konce března.
  3. Historie onkologie - sběr dat stále trvá.
  4. Zprávu o hospodaření ČOS vypracuje do konce února pokladník 
   MUDr. Fischer.
  5. Česká společnost podpory zdraví, bude domluvena schůzka 
   s MUDr. Svěrákovou k dohodnutí podmínek spolupráce.
 2. Zpráva o jednání s radou NOR, Doc. Žaloudík.
  Jednání se zúčastnili: Doc. Žaloudík, MUDr. Drbal, MUDr. Šmelhaus, 
  MUDr. Fischer, MUDr. Jelínková.
  1. Výbor ČOS bude iniciovat MZ ČR k vydání V. klasifikace TNM. Překlad je připraven. (Klener)
  2. Prof. Vorlíček byl pověřen k otevření otázky kompetencí a ujasnění postavení regionálních odborníků na MZ ČR.
  3. Mandatorní výstup činnosti NOR a počítačové zpracování dat 
   (16. 3. 2000 v 10,30hod. proběhne další jednání s radou NOR a demonstrace možné varianty softwaru). Byla diskutována otázka analýzy přežití a jejího zpracování (do komise jmenována 
   MUDr. Jelínková)
 3. Standardy: - zpracování došlých připomínek provede do března 
  MUDr. Jelínková.
 4. ONKOFORUM. (volné sdružení firem podporujících preventivní akce a další aktivity v onkologii). Prof. Klener informoval výbor o vývoji a činnosti tohoto sdružení. Navázána spolupráce s nakladatelstvím PANAX s cílem monitorování zpráv s onkologickou problematikou v zahraničních mediích a zajišťování kompetentního posouzení jejich významu odborníky.
 5. Na www.linkos.cz budou zveřejněny.
  1. Nabídka stipendia v zahraničí
  2. The Seven International Symposium on Oncology Pharmacy Practice, Praha, 5. - 8. srpna 2000
  3. International Society of Nurses in Cancer Care, 
   Oslo, 30 July - 3 August 2000-01-20
  4. International Oncological Symposium, Praha, 5. - 6. března 2000.
  5. Cena předsednictva ČLS JEP za nejlepší vědeckou práci 1999, která byla udělena prof. Klenerovi a prof. Vorlíčkovi.
 6. Korespondence:
  1. Prof. Vorlíček, doc. Žaloudík, MUDr. Drbal vypracují návrh novely vyhlášky obsahu a časového rozmezí preventivních prohlídek.
  2. MUDr. Drbal vypracuje oponentský posudek návrhu reorganizace struktury Baťovy nemocnice Zlín.
  3. Prof. Klener bude kontaktovat prof. Dientsbiera - změna politiky podpory výzkumu v onkologii se zaměřením na podporu významných úkolů.
 7. Různé:
  1. ČOS zaplatí členské příspěvky v EACR a obešle tyto členy složenkami na zpětné zaplacení příspěvku. Pokud členové EACR nejsou členy ČOS, budou vyzváni k přihlášení se k členství.
  2. Do konce března prof. Klener připraví výroční zprávu ČOS za rok 1999, která bude poté rozeslána všem členům společnosti.
  3. Prof. Klener informoval výbor o dvou kurzech s onkologickou tématikou, které se měly konat ve spolupráci s ČLK. Akce byly vzhledem k neadekvátnímu výběru lektorů navrženy ke zrušení. Zaslán dopis prezidentovi ČLK MUDr. Rathovi.
  4. Podle seznamu firem zabývajících se výrobou a distribucí onkologických léčiv bude rozeslána nabídka k inzerci na internetových stránkách ČOS.
 8. Přijetí nových členů:
  MUDr. Hýža Petr chir.odd. Hustopeče
  MUDr. Dušek Pavel urolog.kl. Praha Motol
  MUDr. Dědková Jarmila chir.kl. Zlín
  MUDr. Broul Marek NSP Teplice
  MUDr. Špaček Jiří gyn.kl. Hradec králové
  Doc. MUDr. Vokurka Jiří, CSc. chir.kl. Brno
  MUDr. Kalvoda David chir.kl. Olomouc
  MUDr. Prošvic Petr urolog.kl. Hradec Králové
  MUDr. Louda Miroslav urolog.kl Hradec Králové
  MUDr. Veselý Zbyněk urolog.kl. Hradec Králové
  MUDr. Všetíček Josef chir.odd Brno
  MUDr. Rak Václav chir.odd Hustopeče
  MUDr. Jandík Pavel chir.kl. Hradec Králové
  MUDr. Nazarčuk Alexander chir.odd Hustopeče
  MUDr. Petera Jiří KRTO Hradec Králové
  Prof. MUDr. Kašťák Bohumil, CSc. chir.odd Břeclav
  MUDr. Tomanová Iva CKO Nový Jičín
  MUDr. Ryšková Jarmila CKO Nový jičín
  Doc. MUDr.Leypold Jindřich, CSc. chir.kl. Brno
  MUDr. Jandoušková Eva chir.kl. Brno
  Doc. MUDr. Skřička Tomáš, CSc. chir.odd Brno
  MUDr. Vedra Pavel chir.amb. Brno
  MUDr. Kovář Pavel AstraZeneca Praha
  MUDr. Macek Petr urolog.kl. Hradec Králové
  MUDr. Dvořáček Petr chir.odd. Hodonín
  MUDr. Otaševič Alexander chir.amb. Uherský Brod
  MUDr. Klepetko Petr onko.odd. Kolín
  MUDr. Matoušková Michaela urolog.odd Praha
 9. Termín dalšího zasedání byl stanoven na 16. března 2000 (čtvrtek)
  ve 13,00 hod.

Za ČOS:

Prof. MUDr. Pavel Klener DrSc. Doc. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Praha, 20. ledna 2000.