Zápis ze zasedání výboru ČOS dne 22.6. 1999.

 1. Kontrola zápisu:
  1. V prozatímní verzi doporučených postupů onkologické péče chybí nádory prostaty, ledviny, močového měchýře, čípku a těla děložního, nádory štítné žlázy, ORL oblasti a sarkomy.
   Dopracování zajistí do příštího zasedání výboru:
   Čípek a endometrium - Jelínková, Přibylová
   Nádory urologické - Petruželka, Klener
   Nádory ORL oblasti - Petruželka
   Nádory štítné žlázy - Koutecký
   Do příštího vydání budou zapracovány připomínky členů, standardy budou považovány za nepodkročitelné minimum onkologické péče.
  2. Proveden kvalifikovaný odhad spotřeby erythropoetinu u solidních nádorů pro kategorizační komisi - 20 milionů Kč ročně
  3. Proveden kvalifikovaný odhad spotřeby preparátu Mapthera pro kategorizační komisi - 15-20 milionů Kč ročně
  4. Koordinace činnosti regionálních odborníků pro klinickou onkologii a radioterapii - přesunuto na příští jednání
 2. Návrh koncepce onkologických pracovišť
  Výbor projednal koncepci onkologických pracovišť s rozdělením na pracoviště I. a II.typu. Na dotaz doc. Žaloudíka, zda je Masarykův onkologický ústav přihlášen do výběrových řízení, jako zařízení celostátní nebo jako zařízení jihomoravského kraje, odpověděl výbor, že jako zařízení jihomoravského kraje.
  Dále doc. Žaloudík upozornil, že v síti onkologických zařízení je dvakrát tolik pracovišť, než byla projednávána. Výbor uvedl, že k výběrovým řízením jsou přijata zařízení, jejichž ředitelé tato pracoviště přihlásili.
  Výbor navrhuje:
  1. Návrh vybraných diagnóz a léčebných postupů, které by měly být řešeny výhradně v centrech I.typu. (důvod :komplexní léčebný postup s potřebou vysoce erudované podpůrné péče a koncentrace léčby sporadicky se vyskytujících nádorů.
  1. Chemoterapie s kurativním záměrem:
   1. Testikulární nádory (diagnostika a terapeutické rozhodnutí)
   2. Trofoblastická nemoc
   3. Maligní lymfomy (diagnostika a terapeutické rozhodnutí)
  2. Adjuvantní chemoterapie
   Vysoce rizikové nemocné s karcinomem prsu mladšího věku
  3. Vzácně se vyskytující tumory:
   1. Thymomy
   2. Nádory nadledvin
   3. Karcinoid - metastazující a hormonálně aktivní
  4. specializované léčebné postupy:
   1. vysokodávkovaná nemyeloablační chemoterapie
   2. konkomitantní chemoradioterapie (nádory hlavy a krku, plic, čípek děložní)
   3. biochemoterapie (karcinom ledviny, maligní melanom)
   4. regionální chemoterapie
   5. sarkomy
   6. nádory štítné žlázy
 3. Stížnosti na postupy non lege artis - došlo málo připomínek, bude vyčkáno do příštího zasedání výboru ČOS.
 4. Korespondence
  1. MUDr. Špírek Mzd - mezioborové centrum pro výzkum a léčbu rakoviny, vzhledem k nevyjasneným ekonomickým podmínkám výstavby výbor nedoporučuje (Klener)
  2. MUDr. Cuřínová - studie s protilátkou proti nádorovým buňkám karcinomu prsu - výbor byl prof. Klenerem seznámen s metodickými chybami v protokolu - rozhodnutí o povolení studie je na Mzd ČR.
 5. Do soutěže o Cenu Onkologické společnosti za rok 1998 přišly tři práce:
  MUDr. Přibylová O. a kol. - Srovnání adjuvantní chemoterapie karcinomu prsu kombinací cyklofosfamid, metotrexat, 5-fluorouracil (CMF) a AC (doxorubicin, cyklofosfamid). První výsledky národní kooperativní studie.
  Klener P., Vorlíček J. et al. - Podpůrná léčba v onkologii
  Lemeš P., Marešová J. - Efficacy of Dexrazone as a Cardioprotective agent in Patients Receiving Mitoxantrone - and Daunorubicin - Based Chemotherapy.
  Výbor navrhuje:
  Na cenu ČLS: Klener P, Vorlíček J. et al - Podpůrná léčba v onkologii - monografie
  Na cenu ČOS: Přibylová O. a kol. - práce je ceněna jako úspěšný výsledek první národní kooperativní studie, na které se podílelo 10 pracovišť z celé ČR.
  Výbor navrhuje na cenu společnosti JEP následující práce:
  Klener
  Přibylová
 6. Výbor projednal záštitu nad seminářem organizovaným prof. Jirsou: Fotodynamická diagnostika a terapie a záštitu převzal. Seminář je plánován 3. 11. 1999 v Lékařském domě.
 7. Výbor vzal na vědomí hlášení neobvyklých vedlejších reakcí po CDDP. Řešit bude SÚKL.
 8. Chirurgická sekce v rámci onkologické společnosti - pokračují přípravné práce (Žaloudík).
 9. NOR připravuje publikaci zhoubné novotvary v ČR v porovnání s vyspělými státy. Výbor vzal na vědomí.
 10. Historie ČOS výbor schválil bude odesláno na CLS JEP.
 11. Přijati noví členové: Dvořák Josef, Šmakal Martin, Vykoukal Jan.
 12. MUDr. Petr Seidl z firmy ASTRA ZENECA prezentoval návrh projektu výroby, technického a finančního zabezpečení www.stránky ČOS. Prof. Klener bude kontaktovat ČLS JEP v otázce delegace právní subjektivity na ČOS a možnosti uzavření partnerského vztahu mezi ČOS a firmou.
 13. Další zasedání výboru ČOS se uskuteční 31.8.1999 v 10°° hod. na I. interní klinice VFN.

Za ČOS:

Prof. MUDr. Pavel Klener,
Předseda
DrSc. Doc. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
Vědecký sekretář

V Praze dne 25.6.1999.