Zápis ze zasedání výboru ČOS dne 30. 11. 1999

 1. Hosté:
  1. Jana Koželská, ředitelka, ARCUS onko centrum,Česká Lípa (http://www.kuk.cz/arcus
   Paní ředitelka informovala členy výboru o aktivitách občanského sdružení ARCUS, o konání seminářů pro dobrovolníky z řad onkologických pacientů Byly projednány možnosti spolupráce ČOS a ARCUS. Členové výboru každý měsíc obdrží Bulletin (časopis pro onkologické pacienty) vydávaný sdružením ARCUS. Výbor doporučuje publikovat odborné články do Bulletinu, Doc. Žaloudík doporučí experta, který převezme kontrolu nad odbornou stránkou daných příspěvků.Výbor doporučil uvážený výběr účasti alternativních léčitelů na seminářích pořádaných sdružením ARCUS, (výběr přednášejících na semináře bude konzultován s Prof. Klenerem). Výbor byl seznámen s konáním rekondičních pobytů ve Švýcarsku konaných sdružením ARCUS. Výbor bude informován o přednáškových akcích tohoto sdružení s účastí psychologů a sociálních pracovníků.
  2. PhDr.Marcela Svěráková, výkonná ředitelka, Česká společnost pro podporu zdraví, Praha. Výbor byl informován o aktivitách plánovaných na rok 2000. Společnost se chce zaměřit na prevenci karcinomu prsu a osvětu v této oblasti prostřednictvím medií, odborných článků pro laickou veřejnost, letáků apod. Výbor přislíbil konzultanty a sestaví tým jenž bude k dispozici.
 2. Kontrola minulého zápisu:všechny body splněny.
  1. do soutěže o logo společnosti byl zatím dodán jediný příspěvek.
  2. Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 - Žádost Doc. Daneše o příspěvek na mammologické centrum - výbor nezaujímá žádné stanovisko, nadace má sama právo rozhodnout o investici finančních prostředků. Časný záchyt a prevence kolorektálního karcinomu i karcinomu prsu mají stejnou váhu.
 3. Informace o proběhlých záležitostech:
  1. Prof Klener informoval výbor o kurzu katedry radioterapie IPVZ "Možnosti využití enzymoterapie v onkologii" konaného 29.11.99 a vyjádřil znepokojení nad tématem léčebné metody, jež není přesvědčivě účinná. Problém byl řešen ředitelstvím IPVZ.
  2. Dopis ČLS JEP členská evidence OS - poplatky pro rok 2000 se nemění 100,- Kč, automatické vyřazení z evidence členy neplatiče, kteří neuhradí dlužnou částku do konce roku 1999 a výše dluhu přesáhne 200,- Kč.
  3. Do komise VŘ na revizního lékaře oboru klinická onkologie konaného 16.11.99 byla za výbor delegována - as.Přibylová. Jedinou uchazečkou byla MUDr. Zuzana Friedmannová, byla komisí schválena.
  4. Stav fondu JEP k 30.9.99 předán prim. Fischerovi. Rozpočet na rok 2000 připraví prim. Fischer
  5. Steven C.Quay,M.D.PhD. Neinvazivní diagnostické metody karcinomu prsu - možnost účasti na studii zahájení plánováno na prosinec 1999, informace zveřejněny na www.linkos.cz
  6. Výbor ČOS byl požádán ČLK o vypracování návrhu kurzů na rok 2000 ve spolupráci s ČLK. Byla oslovena onkologická pracoviště, do uvedeného termínu nedošly žádné návrhy. Výbor navrhl kurz:"Karcinom prsu" Doc. Petruželka (program odeslán) Lymfoproliferativní choroby - současný stav dg a th Doc. Cieslar.
  7. Informace UICC zveřejněné na www.linkos.cz. Upozornění pro všechny členy Onkologické společnosti !!!
   Translational Cancer Research Fellowship (TCRF)
   Uzávěrka přihlášek je 1. prosince 1999. Roční podpora projektu 55 000 USD na poli aplikované molekulární biologie Bližší informace a přihlášky na http://fellows.uicc.org/
  8. Doc. Petruželka zjistí stav procesu přijímání ČOS do UICC.
  9. Inventurní soupis majetku ČOS - kopírovací přístroj, notebook.
 4. Korespondence:
  1. Informace organizačního výboru ECCO 11, Deutsches Krebsforschungszentrum German Cancer Research Center, možno zaslat návrhy na témata sympózia do 15. února 2000. Nabídka včetně formuláře přihlášky a bližší informace budou zveřejněny na www.linkos.cz .
  2. Prof. Zdeněk Mord předseda chemoterapeutické sekce. Aktualizace členské základny chemoterapeutické sekce internistické společnosti (bezplatné členství). Přihláška bude uveřejněna na www.linkos.cz .
  3. Ing. Zuzana Eklová pověřená zřízením odboru zdravotního pojištění a regulace léčiv - spolupráce odborné společnosti na přípravě zákona o veřejném zdravotním pojištění, příprava přílohy zákona vymezující rozsah zdravotnických prostředků hrazených z veřejného zdravotního pojištění (příloha č.3 zákona č.48/97 Sb., oddíl C - prostředky zdravotnické techniky) a na přípravě vyhlášky. Vyřízením pověřena prim. Jelínková.
  4. Žádost MUDr. Z. Jirků o záštitu ČOS nad akcí "Týden proti rakovině", plánované na rok 2000, Žofín. Výbor souhlasí, a vyšle zástupce ČOS. (Klener)
  5. Výbor podporuje výsledky výběrového řízení MZ ČR na transplantační centra. Centra, která nesplňují výběrová kritéria, by neměla tuto činnost provádět, konečný výsledek ovšem závisí na VZP.
  6. MZ ČR a IPVZ vypracovávají nové předpoklady ke způsobilosti výkonu povolání - obor klinická onkologie. Nutné podmínky pro získání této specializace zpracuje Doc. Petruželka. Na příští jednání výboru ČOS budou přizváni zástupci výboru gynekologické společnosti.
  7. MUDr. Samek - předkládá dopis prim Finka MZ ČR týkající se užívání preparátu Xeloda u generalizovaného karcinomu prsu. Výbor ČOS připomínky projednal a doporučuje standardní postup registrace a kategorizace a užívání v rámci klinických studií v centrech komplexní onkologické péče I.typu.
  8. Prim. Helmichová - žádost o změnu kategorizace přípravku Amifosfin (ethyol) - výbor doporučuje kategorizaci neměnit vzhledem k doposud neukončeným klinickým studiím a nedostatku dokladů, které by zdůvodňovaly zařazení ethyolu do standardní péče. Doporučuje v mimořádných případech indikace ethyolu, odeslat pacienta do centra komplexní péče I.typu, či požádat on na výšení paušálního poplatku.
 5. Pro zmapování sítě v ČR zašlou členové výboru názvy a adresy odborných i laických společností zabývajících se prevencí v onkologii.
 6. Doc. Žaloudík informoval o činnosti NOR. Členové výboru byli pozvání na jednání výboru NOR, které se koná 20.ledna 2000.
 7. Sběr dat pro publikaci Historie onkologické společnosti:
  Historie MOU (Drbal)
  Novější období (Přibylová)
  Fotodokumentace (o spolupráci požádána p. Hlaváčková Ústav dějin lékařství Praha)
  Konečné zpracování dat (Prof. Klener a p. Hlaváčková, Ústav dějin lékařství Brno)
 8. Návrh koncepce + specializační náplně oboru klinická onkologie odevzdán na MZ ČR dne 1. prosince 1999.
 9. Standardy: zpracování trvá. Do 10. ledna bude 2000 dokončena úprava pracovní verze na základě došlých připomínek a příprava ke konečné redakci.
 10. Noví členové:
  1) MUDr. Wieslaw Strzondala RTOK FNKV Praha
  2) MUDr. Soňa Semonská Medican Praha 4
  3) Doc. MUDr. Ivan Čapov, CSc. Chirurgie FN u sv. Anny Brno
  4) MUDr. Tomáš Stašek Chirurgie FN u sv.Anny Brno
  5) MUDr. Adam Peštál Chirurgie FN u sv.Anny Brno
  6) MUDr. Ivo Rovný Chirurgie FN u sv.Anny Brno
  7) MUDr. Václav Jedlička Chirurgie FN u sv.Anny Brno
  8) MUDr.Dagmar Krákorová ORO FN u sv.Anny Brno
  9) MUDr. Dagmar Brančíková Onko-ambulance Hodonín
  10) MUDr. Věra Krušinská Onkologie Šumperk
  11) MUDr. Kateřina Vondráčková ORO Pardubice
  12) MUDr. Karel Vepřek Onkologie Šumperk
  13) MUDr. Dana Kopřivová Chirurgie Český Krumlov
  14) MUDr. Kateřina Košatová Pneumologická klinika VFN 1. LF UK Praha
  15) MUDr. Jan Holoubek ORKO Znojmo
  16) MUDr. Karol Křižan ORKO Znojmo
  17) MUDr. Filip Janků Onkologická klinika VFN 1. LF UK Praha
  18) MUDr. Hana Bašová Onko-stacionář Rychnov nad Kněžnou
  19) MUDr. Pavel Mareš Onkologická klinika VFN 1. LF UK Praha
  20) MUDr. Jaroslava Barkmannová FP Karlovo náměstí Praha
  21) MUDr. Jana Sivanincová Chir-ambulance Pardubice

  Ukončení členství:
  1)   MUDr. Jana Wagnerová                 Praha
 11. Termín dalšího zasedání výboru ČOS:
  20. ledna 2000 (čtvrtek) ve 13,00 hod.

Za ČOS:

Prof. MUDr. Pavel Klener DrSc. Doc. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Praha, 30. listopadu 1999.