Zápis ze zasedání výboru ČOS dne 31. 8. 1999

 1. Kontrola zápisu:
  1. doplnění doporučených léčebných postupů
   • gynekologické nádory – návrh odevzdán, bude distribuován k připomínkování
   • urologické nádory – návrhy pro léčení nádorů varlat a močového měchýře dodány, budou distribuovány k připomínkování
    - návrh pro karcinom prostaty dodá Dr.Drbal
   • štítná žláza – návrh dodá prim. Němec
   • ORL nádory – budou zpracovány Doc. Petruželkou a Doc. Klozarem
   Připomínky k rozeslaným návrhům budou zpracovány do příštího výboru.
  2. koncepce oboru klinické onkologie bude zpracována do 30.9.99 (Petruželka,Klener) bude distribuována k připomínkování ( připomínky v prvním týdnu v říjnu) a na příštím zasedání výboru ČOS bude schvalována definitivní verze
  3. návrhy regionálních odborníků pro nové uspořádání regionů, které bude platné od ledna 2000, připraví do příštího zasedání prof. Vorlíček
  4. koordinace činnosti regionálních odborníků pro klinickou onkologii a radioterapii projednání přesunuto na příští zasedání výboru. Do konce roku bude svoláno společné zasedání výborů ČOS a SROBF.
  5. Cena České onkologické společnosti bude předána na JOD v Č. Krumlově.
  6. webová stránka ČOS (www.linkos.cz) – schválena členy výboru, rozhodnuto o zpřístupnění pro členskou základnu, slavnostní prezentace bude provedeno při zahájení JOD v Č Krumlově dne 15. 10. 99 v rámci slavnostního projevu předsedy ČOS Do budoucna budou zápisy z jednání výboru zveřejňovány na těchto stránkách. Na příštím zasedání výboru určit osobu odpovědnou za zpřístupnění abstrakt časopisu klinická onkologie. Na www stránkách bude zveřejněna pracovní verze doporučených léčebných postupů v onkologii, které možno připomínkovat do jejich definitivního dopracování. Prof. Klener dokončí jednání s ČLS JEP ohledně smlouvy o provozování webové stránky.
  7. Kategorizace přípravku Mabthera – aplikace přiznána vybraným centrům.
  8. Jednání s pojišťovnou o erythropoetinu pokračuje – (Petruželka za ČOS , Čermák za Hematologickou společnost).
  9. Písemné vyrozumění uchazečů o cenu ČOS – výsledky viz. minulý zápis (Tomková)
 2. Korespondence:
  1. MUDr. Augustin Špírek, Mzd požádal o stanovisko výboru ČOS k žádosti MUDr. F. Antoše, CSc., Bulovka o zřízení centra zabývajícím se tumorózním postižením pobřišnice ve FN Bulovka – výbor nedoporučuje zřízení centra mimo Centrum komplexní onkologické péče (pracoviště typu I.), doporučuje řešit tuto problematiku v rámci vznikající chirurgické sekce onkologické společnosti (písemnou odpověď zajistí Klener)
  2. Kpt. Mgr Jiří Touš, MÚV Brno – žádost o delegování soudního znalce k vypracování odborného posudku. Výbor navrhl As. MUDr. Olgu Přibylovou (písemnou odpověď zajistí Petruželka)
  3. Výbor vzal na vědomí informaci firmy Schering Plough (Doc. MUDr. Jan Bauer) o procesu kategorizace cytostatika temozolomid (Temodal) – výbor souhlasí s kategorizací na vybraná centra. (Univerzitní onkologické centrum Brno, Onkologické centrum FN Motol, Onkologické centrum FN Hradec Králové) (písemnou odpověď zajistí Vorlíček)
  4. Nakladatelství a vydavatelství PANAX – nabídky bezplatného uveřejňování sdělení výboru ČOS e-mailem – výbor souhlasí (Tomková).
 3. Různé:
  1. Výbor COS upozorňuje, že přípravek firmy GALENA: Paxan je v ČR registrován pouze pro léčbu Kaposiho sarkomu rezistentního na předchozí terapii antracykliny.
  2. Fischer informoval výbor o diskusním onkologickém fóru, které se bude konat v sobotu 16.10.99 v 11,30 v rámci JOD a bude moderováno Radkem Bajgarem
  3. 23.9.99 bude uveřejněno v příloze MF dnes onkologické minimum pro veřejnost, konečná redakce do 10.září (Klener)
  4. příprava nového vydání Repetitoria medicíny – výbor diskutoval o významu této publikace při omezeném prostoru pro onkologii.
  5. Výsledky výběrového řízení nebyly Mzd doposud dodány.
  6. Přihláška k členství do UICC byla akceptována a v průběhu tří měsíců proběhne přijímací řízení.
  7. Navrhovaný zástupce ČOS do ESO – Doc. Žaloudík bude kontaktovat Prof. Janouta, který ČR v této instituci doposud zastupoval.
  8. Probíhají přípravné práce na ustanovení chirurgické sekce ČOS (Žaloudík)
  9. JEP žádá do konce září seznam akcí pořádaných pod záštitou ČOS v roce 2000
   - 7.JOD v Č Krumlově, téma nádory kůže – termín sdělí Fischer
   - BOD téma nádory GIT - termín sdělí Drbal
   - 6.Staškův den Praha téma a termín sdělí Petruželka
   - 6. Brněnský den paliativní medicíny a Ostravský den podpůrné péče výbor doporučuje konat alternativně, který z nich bude příští rok sdělí Klener.
   Výbor zatím nepřebírá záštitu nad žádnými dalšími akcemi.
  10. Na zasedání zástupců odborných společností ve Farmakologickém ústavu 6.9.99 ve 13,30 s tématem nesteroidních antirevmatik výbor deleguje MUDr. Miladu Zemanovou.
  11. V rámci navázání užší spolupráce výbor plánuje setkání s představiteli NOR.(Drbal)
  12. Jednání o postavení České společnosti komplexní onkologické péče. (Klener)
 4. Přijati noví členové: MUDr. Všianská Michaela MOÚ Brno, MUDr. Trsková Kristina AOC IPVZ Praha, členství v ČOS ruší MUDr. Pecková Michaela.
 5. Příští zasedání výboru ČOS se koná v Českém Krumlově 15.10.99 ve 12,00.

Za ČOS:

Prof. MUDr. Pavel Klener,
Předseda
DrSc. Doc. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
Vědecký sekretář

Praha 1.9. 1999.