Zápis ze zasedání výboru ČOS JEP ze dne 16. 10. 2001

 • Přítomní: Prof.Klener, Prof.Vorlíček, Prof.Koutecký, Doc.Petruželka, Doc.Žaloudík, Prim.Fischer, Prim.Šmelhauz, Prim.Jelínková, Dr.Přibylová, Dr.Drbal
 1. Kontrola zápisu
  Splněny všechny body, zbývá zpráva doc. Žaloudíka, který byl minule nepřítomen.
  1. doc. Žaloudík informoval o jednáních a zasedání přípravného výboru chirurgické sekce ČOS.
   V červnu 2001zasedal přípravný výbor, přítomni zástupci výboru ČOS a chirurgické společnosti. Následně 19.9.2001 výbor projednal návrhy chirurgické společnosti, vyjádřil podporu ustanovení této sekce v rámci ČOS a styčnou osobou byl zvolen prof. Duda. Volby výboru sekce by měly proběhnout do konce roku 2001.
  2. Informace doc. Žaloudíka o schůzce na Mzd (13.9. 01) a AV (18.9.01) týkající se devitalizace.
   Vstup pacientů do studie byl zastaven ( celkem 45 nemocných, 21 kolorektální ca, 24 maligní melanom, 14 zemřelo s progresí nádoru, u žádného nebyly pozorovány známky regrese nádoru).
   Nebyly zaznamenány závažné projevy toxicity této metody.
  3. nelze zatím odpovědět na žádosti zdravotních radů z kraje Ústí a Liberec o doporučení odborných garantů pro obor. Není možno zjistit, kdo má odbornou kvalifikaci - atestaci v oboru klinická onkologie.
 2. Stanovisko ke koncepci oboru klinická onkologie
  Opraveny chyby, které byly na Webu MZ, na které již bylo poukazováno.
  Změny a doplnění v poslední verzi koncepce oboru:
  Str.6 D 23 Jiné nezhoubné novotvary kůže
  Str.7 přidává se : R 59 Lymfadenopatie
  Str.8 Právní předpisy výlučně se vztahující k oboru Koncepce oboru klinické onkologie. Metodické opatření č.5
  Věstník MZČSR část 1-4-,z 30.4.1986 = stará koncepce, ale dosud platí
  Výnos MZČSR č.25/1978: Zavedení mezinárodní statistické klasifikace nemocí, úrazů a příčin smrti ve znění 10.revize z roku 1992
  TNM klasifikace zhoubných novotvarů pro stanovení rozsahu onemocnění, 5.vydání 1997, česká verze 2000
  MKN-O, Mezinárodní klasifikace nemocí-onkologie pro histopatologické a cytologické hodnocení Novotvarů. 2.vydání česká verze
  Metodika NZIS-MN č.61 z roku 1999
  Registr novotvarů. Pokyny vyplňování a sběr vstupních dat, ÚZIS 1986 (MKN dg 230-239 )
  Výnos o dispenzární péči o nemocné s přednádorovými stavy a novotvary a o povinném hlášení novotvarů. Věstník MZSV ČSR 3/1989 (sb.19/1988).
  Sb.Zák.č.58/97 o lázeňské léčbě.
  Str.15 Funkční specialiazce v klinické onkologii (ordinář) - náplň funkce ordináře bude stanovena pro jednotlivé obory individuálně.
  Str 18 pod bod 3.4. a 3.6. doplnit SIOP
  Opravy a doplnění a následné rozeslání všem členům výboru k připomínkování p. Amirouche.
 3. Stanovisko ke koncepci oboru radioterapie
  vypracuje a rozešle prim Fischer, doplňky dr. Drbal
 4. mammární screening - akreditacní podmínky pro pracoviště mammárnáho screeningu s dodá doc. Žaloudík a doc. Petruželka.
 5. Členská základna již činí 512 členů.
  Byli přijati tito nový členové:
  MUDr.Radek Malík, Onkologická klinika VFN
  MUDr.Marcela Kuželová, Onkologické centrum, Zlín
  MUDr.Wendrinski Adam, Baťova nem., Zlín
  MUDr.Zábojníková Michaela, Baťova nem.,Zlín
  MUDr.Pospíšilová Markéta, Baťova nem., Zlín
  MUDr.Bárková Jana, Baťova nem., Zlín
 6. Zvýšení částky na členské příspěvky. Výbor odhlasoval zvýšení částky na členské příspěvky v roce 2002 na 300 Kč , tento poplatek bude zahrnovat předplatné Klinické onkologie
 7. Informace
  - ČLS udělila cenu Společnosti za rok 2000 monografii : Vorlíček J.,Vyzula R. Onkologie pro praxi,nakl.Grada-Avicenum, Praha
  - komise předsednictva ČLS JEP udělila v roce 2001 cenu ČLS JEP za nejlepší vědeckou práci doc.Abrahámové za publikaci Atlas nádorů prsu.
 8. Pro příští rok přebírá výbor ČOS JEP záštitu nad akcemi :
  18. - 19. 1. 2002 onkologie v gynekologii a mammologii, Brno 
  Březen 2002 - IV. dny průtokové cytometrie
  29. - 31.květen 2002 - BOD
  , program: 
  Den 1: NOR, Molekulární dg, SZP - preventivní onkologické vyšetření
  Den 2: Kvalita a ekonomika péče, SZP - Kvalita a efektivita péče
  Den 3: Onkochirurgie pánevních orgánů, SZP - Kvalita života
  26. březen 2002-VII. den prof. V. Staška
  program: Úloha radioterapie u karcinomu prsu
  Přednáškový sál Price Waterhouse Coopers
  Kateřinská 32, Praha 2
  17.-20.10.2002 - JOD- IX Jihočeské onkologické dny
  Nádory čípku děložního, pochvy a vulvy,
  Český Krumlov
 9. Korespondence:
  1. Dr.Morávková, Dr.Šilhanová informovaly dopisem výbor ČOS o získání finančního krytí na překlad MKNO, Mzd na překlad uvolní peníze
  2. Dr.Březovský- žádá seznam center komplexní onkologické péče - vyřízeno
  3. UICC - kongres Oslo červen 2002
   Návrhy na členy výkonného výboru reference na příští schůzi Dr. Drbal
  4. Radiologická společnost žádá o zařazení mimo paušální platby u následujících výkonů: superselektivní mikroembolizace, zavádění port. katetru, termoablace tumoru. Výbor ČOS souhlasí.
 10. Různé:
  1. Informace o změně vedení v MOU - doc. Žaloudík je nyní zástupcem ředitele, tímto od 1.10.01 Doc. Vyzula.
  2. Výbor ČOS byl požádán dr. Jelínkovou o iniciaci revize pravidel pro aplikaci trastuzumabu od ledna 2002
  3. Dr. Jelínková navrhuje pro rekvalifikační náplň kurzů praktických lékařů následující témata: riziková onemocnění, vyloučení zhoubného novotvaru, základní proncipy onkologické terapie, léčba nežádoucích účinků, terapie bolesti.
doc. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
vědecký sekretář