Zpráva ze zasedání výboru České onkologické společnosti 5. 6. 2004, který se konal při příležitosti ASCO, New Orleans, Muriel´s

 • Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Ashermannová, Stankušová, Přibylová, Petruželka, Fínek, Cwiertka, Konopásek, Rob, Vyzula
 • Omluveni: Žaloudík, Jelínková, Petera
 1. Program jednání
 2. Zahájení, kontrola zápisu z minulé schůze
 3. Návrh struktury onkologické sítě v ČR
 4. Postgraduální specializační vzdělávání v onkologii
 5. Různé
 • Kontrola zápisu z minulé schůze – provedeno, bez oprav
 • Roční hodnocení práce nového výboru ČOS
  1. Stanovil se Národní onkologický program
  2. Zlepšila se spolupráce mezi onkologickými společnostmi (doplní Jitka a radioterapie)
  3. Navozena spolupráce s UZIS
  4. Zlepšila se spolupráce s Českou asociací sester
  5. Započala se spolupráce s praktickými lékaři
  6. Vytvořila se 3 členná komise pro jednání s pojišťovnami o podhodnocených výkonech v onkologii (Abrahámová, Ashermannová, Přibylová). Jednání zatím nejsou zcela uspokojivá
  7. Rozšířila se záštita nad onkologickými akcemi s důrazem na zvyšování kvality
  8. Započala se příprava průhlednosti onkologické sítě v ČR
  9. Vytvořeny byly „Doporučené postupy cytostatické léčby“ a rozeslány všem členům společnosti. Zároveň byla započata aktualizace těchto postupů s platností od 1.8.2004
  10. Proběhla pravidelná mezioborová jednání se zástupci pojišťovny o zásadách podávání Herceptinu a erytropoetinu
  11. Spoluúčast v přípravě nových postupů analgetické léčby
  12. Probíhala jednání se SÚKL o změně statutu klinických studií EORTC k našim pracovištím – výsledek neuspokojivý
  13. Obnovena byla spolupráce s Ligou proti rakovině Praha – kladen důraz na další prohlubování
  14. Došlo k rozšíření onkologické společnosti o sekce: prediktivní a diagnostickou a pneumoonkologickou
  15. Kladně hodnocena podrobnější informovanost široké onkologické společnosti
  16. Provedena byla inventura struktury sítě členů společnosti s doplněním e-mailových adres
 • Diskuse o struktuře onkologické sítě. Dosavadní informace podané široké onkologické společnosti vedly spíše k nepochopení, možnosti zrušení některých pracovišť, což nebylo jednoznačně úmyslem této akce. Je třeba i nadále důsledně vysvětlovat, že se jedná jen o pojmenování a objasnění vztahů mezi pracovišti a tím pádem i zprůhlednění onkologické sítě, jak po nás požaduje MZ ČR, EU, WHO.
 • Diskuse na téma nového zákona o postgraduálním vzdělávání: Četné připomínky vedly k závěru, že současná podoba zákona je velmi obtížně prakticky realizovatelná a mnohdy až ohrožuje samotný smysl zákona. Rovněž finanční zodpovědnosti nejsou zákonem řešeny. Výbor ČOS bude uplatňovat svůj vliv na specializační vzdělávání přes onkology v akreditační komisi, jakmile bude MZ jmenována.
 • Různé:
  • Ministr zdravotnictví zrušil současnou VR MZ a jmenoval novou VR. Nejsou zastoupeny odborné společnosti (Vorlíček).
  • Návrh na rekonstrukci loga ČOS provedla firma ROCHE – zatím nerozhodnuto, zda se bude měnit
  • Stav v pokladě ČOS – 300. 000,-.Kč (Fínek). Diskuse na téma využití získaných fin. prostředků – nebylo rozhodnuto.
  • Finanční prostředky z fondu Terryho Foxe na grantové projekty nebyly dosud spol. Sokol poskytnuty (Petruželka, Stankušová). Oslovit autory grantových projektů.
  • Na příštím zasedání EORTC bude otevřena otázka klinických studií v ČR. Nutno zajistit min. počet 8 pacientů na studii.

Zapsal: Vyzula