Onkologie 2000. Doporučené postupy onkologické péče

Onkologie 2000. Doporučené postupy onkologické péče

Publikace shrnuje doporučené léčebné postupy u onkologických onemocnění. Úvodem představují v jednotlivých subkapitolách osnovu doporučených postupů onkologické péče (tým a jeho složení, stanovení diagnózy, stanovení rozsahu onemocnění, soubor základních vyšetření, prognostická kritéria, léčba, dispenzarizace) a na tomto základě seznamují se standardy u karcinomu prsu, maligního melanomu, karcinomu ovaria, děložního čípku, děložního těla, u testikulárních germinálních nádorů, karcinomu prostaty, bronchogenního karcinomu, karcinomu jícnu, žaludku, tlustého střeva a rekta a dále u morbu Hodgkin, non-hodgkinských lymfonů a u mnohočetného myelom