TNM Klasifikace zhoubných novotvarů

TNM Klasifikace zhoubných novotvarů

Publikace je překladem TNM Classification of Malignant Tumours. TNM představuje nejvíce používaný způsob klasifikace rozsahu nádorového šíření. Klasifikační příručka je určena pro onkology a další odborníky léčící pacienty s nádorem, a to pro adekvátní klasifikaci, léčbu i odhad prognózy onkologicky nemocných. Využívá se také pro vědecké a epidemiologické účely (např. je to jedna z klasifikací, kterou používá Národní onkologický registr ČR) a má svůj velký význam daný tím, že se používá mezinárodně.

TNM klasifikace zhoubných novotvarů - osmé vydání poskytuje nejnovější, mezinárodně uznávané standardy k popisu a kategorizaci stadií nádorového onemocnění. Publikace, vydaná Unií pro mezinárodní boj proti rakovině (The Union for International Cancer Control – UICC), obsahuje nové a aktualizované orgánové kapitoly. TNM-8 zavádí klasifikaci p16 – pozitivních orofaryngeálních karcinomů, karcinomů thymu, neuroendokrinních nádorů slinivky břišní, sarkomů páteře, pánve, měkkých tkání hlavy a krku, orgánů dutiny břišní a hrudní i retroperitonea. Ke shromažďování údajů o stadiu onemocnění v případech, kdy nejsou k dispozici úplné informace, je zaveden nový systém „Základní TNM“. U každé kapitoly je doplněna tabulka prognostických faktorů vztažených k anatomickému rozsahu onemocnění, profilu nádorů, profilu pacienta a prostředí identifikující přežití v době diagnózy. Aktualizovaný formát a barevné řešení zvyšují použitelnost TNM-8, jako zdroje informací pro klasifikování klinických případů.

Klasifikace vchází v účinnost od 1. ledna 2018 sdělením ČSÚ č. 465 ze dne 15. prosince 2017. Použití verze TNM pro vykazování do Národního onkologického registru se řídí aktuální metodikou zveřejněnou na http://www.uzis.cz/registry-nzis/nor.

Změny mezi 7. a 8. vydáním TNM jsou popsány v českém překladu prezentace UICC na http://www.uzis.cz...nych_novotvaru.pdf