HISTOPATOLOGICKÉ PARAMETRY DŮLEŽITÉ PRO INDIKACI NEOADJUVANCE U KARCINOMU PRSU: SROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ CORE BIOPSIÍ S RESEKÁTY

Konference: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: XIII. Nádory prsu

Číslo abstraktu: XIII/ 130

Autoři: MUDr. Rudolf Nenutil, CSc.; MUDr. Miloš Holánek, Ph.D.; MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Materiál a metody:

Z databáze bylo vypsáno 268 konsekutivních mamárních resekátů pro karcinom bez neoadjuvantní léčby s dostupnými daty core biopsií. Ty byly ve 124 případech provedeny na MOÚ, 144 pocházelo z jiných pracovišť.

Výsledky:

Z diskordancí v histologickém typu (tab. 1) jsou ze zkoumaného hlediska důležité neadekvátně diagnostikované lobulární karcinomy (sedm nediagnostikovaných v core, tři naopak z exstirpátu nepotvrzeny). Zdá se, že core biopsie poněkud podceňují i diagnózu mikropapilárního karcinomu (6 případů). Počet výrazně diskordantních případů v grade (tab. 2) je zanedbatelný (celkem 6, 2,4 %). Je dán limitovaným rozsahem odběru a artefakty v punkčních vzorcích. Shoda Ki-67 je statisticky vysoká (r = 0,68, p < 0,001) (tab. 3). Je zde ale náznak podcenění v punkčních biopsiích, zejména pokud se jako hranice zvolí 20 %. V 19 (19 %) případů výsledek stanovený z core představoval relativní kontraindikaci k nasazení neoadjuvance. Deset (10 %) případů nadhodnocení je ze sledovaného hlediska méně problematických, s hodnotami převážně do 30 %. Diskordance v ER (tab. 4) se objevila ve třech případech (3,7 %), kde pozitivita z punkce nebyla potvrzena v resekátu. Vždy se jednalo o nízké hodnoty (1, 5 a 15 %) u high-grade karcinomů, které v praxi nejsou z hlediska nasazení neoadjuvance kontraindikující. Stanovení HER2 amplifikace (tab. 5) bylo vysoce shodné. Ve dvou případech (2,2 %) nebyla vyšetřením resekátu HER2 amplifikace potvrzena. V jednom z nich se jednalo o polyzomii s hraničními hodnotami, ve druhém šlo o rozsáhlý klonálně heterogenní nádor s nízce amplifikovaným klonem oblasti axily. V jednom (1,1 %) případě šlo o nízkou amplifikaci v resekátu, která v core biopsii (mimo MOÚ) měla negativní IHC.

Závěr:

Core biopsie na MOÚ nemívají rutinně vyšetřen fenotyp. O to cennější je zjištěná vysoká shoda zásadních parametrů (grade, ER, HER2) u nálezů pocházejících z extramurálních pracovišť. Výsledek z punkce je tedy i v našich podmínkách spolehlivý. U Ki-67 je patrná tendence k podcenění v core biopsiích. Rovněž typizace nádoru se jeví jako méně jistá s tendencí k podcenění lobulárních a mikropapilárních karcinomů v punkcích.

Práce byla podpořena Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem České republiky (OP VaVpI – RECAMO CZ.1.05/ 2.1.00/ 03.0101).

Tab. 1. Histologický typ nádoru stanovaný core biopsií a v následném resekátu.

 Core

NST

Lobulární

Tubulární

Mucinózní

Papilární

Mikropapilární

DCIS

Ostatní

Neurčeno

Resekát

                 

NST

162

3

4

3

1

0

5

2

9

lobulární

7

31

0

0

0

0

0

0

1

tubulární

3

0

2

0

0

0

1

0

0

mucinózní

0

0

0

4

0

0

1

0

0

papilární

4

0

0

0

2

0

2

0

0

mikropapilární

6

0

0

0

0

3

0

0

0

DCIS

1

0

0

0

0

0

0

0

0

ostatní

4

0

0

2

0

0

1

2

1

Tučně jsou označeny případy s potenciálním klinickým dopadem diskordance.

n = 268

Tab. 2. Grade nádoru stanovený v core biopsii a následném resekátu.

Core

Neuvedeno

G1

G2

G3

Celkem (%)

Resekát

 

G1

3

49

15

2 (0,8 %*)

69 (26 %)

G2

12

24

67

14

117 (44 %)

G3

9

4 (1,6 %*)

25

44

58 (30 %)

celkem (%)

24 (9 %)

77 (32 %*)

107 (44 %*)

60 (27 %*)

n = 268

Tučně jsou označeny případy s potenciálním klinickým dopadem diskordance.
* % z hodnititelných párů

Tab. 3. Index Ki-67 stanovený v core biopsii a v následném resekátu.

Core

Neuvedeno

Ki-67 < 20 %

Ki-67 20–50 %

Ki-67 > 50 %

Celkem (%)

Resekát

         

Ki-67 < 20 %

65

21

10 (10 %*)

0

96 (36 %)

Ki-67 20–50 %

82

18 (18 %*)

31

3

134 (50 %)

Ki-67 > 50 %

21

1 (1 %*)

6

10

38 (14 %)

celkem (%)

168 (60 %)

40 (40 %*)

47 (47 %*)

13 (13 %*)

n = 268

Tučně jsou označeny případy s potenciálním klinickým dopadem diskordance.
* % z hodnotitelných párů

Tab. 4. Estrogenový receptor stanovený v core biopsii a v následném resekátu.

Core

Neuvedeno

ER negativní

ER pozitivní

Celkem (%)

Resekát

 

ER negativní

26

12

3 (2,8 %*)

41 (15 %)

ER pozitivní

134

0

93

227 (85 %)

celkem (%)

160 (60 %)

12 (11 %*)

96 (89 %*)

n = 268

Tučně jsou označeny případy s potenciálním klinickým dopadem diskordance.
* % z hodnotitelných párů

Tab. 5. HER2 status stanovený v core biopsii a v následném resekátu.

Core

Neuvedeno/neprovedeno

HER2 negativní

HER2 amplifikace

Celkem (%)

Resekát

       

HER2 neprovedeno

2

4

0

6 (2 %)

HER2 negativní

156

71

2 (2,2 %*)

229 (85 %)

HER2 amplifikace

23

1 (1,1 %*)

9

25 (13 %)

celkem (%)

181 (65 %)

76 (87 %*)

11 (13 %*)

n = 268

Tučně jsou označeny případy s potenciálním klinickým dopadem diskordance.
* % z hodnotitelných párů

Datum přednesení příspěvku: 9. 4. 2015